B.S. Index van de publicaties van 18 januari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/06/2000 pub. 18/01/2001 numac 2000015175 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake de beheersing van emissies van vluchtige organische stoffen of hun grensoverschrijdende stromen, en met de B type wet prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2001009036 bron ministerie van justitie Examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van maart 2001 Het Min De aanv

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2000001096 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 11 december 2000 wordt aan de heer Gilbert Temmerman de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Gent, verleend. Bij koninklijk (...) type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 18/01/2001 numac 2000012326 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunsts type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 18/01/2001 numac 2000012988 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de sigarettenfabrieken en de gemengde ondernemi type koninklijk besluit prom. 19/12/2000 pub. 18/01/2001 numac 2001003007 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan de indexa type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 18/01/2001 numac 2001003006 bron ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven in het programma 19-40-3 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot dekking van de uitgaven verbonden aan de toekenning van e type koninklijk besluit prom. 19/12/2000 pub. 18/01/2001 numac 2001003005 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de wi type koninklijk besluit prom. 12/12/2000 pub. 18/01/2001 numac 2001022000 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 1980 tot aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de uitvoering van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van soci

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2000 pub. 18/01/2001 numac 2001027004 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling, voor de gemeenten Brugelette, Chièvres, Elzele en Vloesberg , van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 16 juli 1998 houdende reglementering van het vervoer van leerlingen die de door de Franse

decreet

type decreet prom. 14/12/2000 pub. 18/01/2001 numac 2001027009 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Rep type decreet prom. 14/12/2000 pub. 18/01/2001 numac 2001027008 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Europees Handvest inzake de plaatselijke autonomie, gedaan te Straatsburg op 15 oktober 1985

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2000001103 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht aan de bevolking nr. 4/00 Diefstal van identiteitskaarten in gemeentehuizen De hierna vermelde nummers zijn die van het nieuwe model, welke in een gemeentehuis werden ontvreemd. Stad MARCHE-EN-FAMENNE - (diefstal op 3(...) 236 identiteitskaarte

document

type document prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2001019012 bron kamer van volksvertegenwoordigers Benoeming van de plaatsvervangende leden van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten Tijdens haar plenaire vergadering van 21 december 2000 is de Kamer van volksvertegenwoordigers overgegaan tot de benoeming van de pla(...) Werden benoemd to type document prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2001021039 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Huy. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Charpentier, Philippe e.a. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Huy. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecr (...) type document prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2001021040 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Hoeilaart. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Schoonjans, Lucien. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Hoeilaart. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeent secretariaat te type document prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2000022885 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming bij mobiliteit Bij besluit van de secretaris-generaal van 15 december 2000 wordt de heer Frederickx, Ronny, bestuursassistent bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, met ingang van 15 november 2000, via de vrijwillige mobil Het bero

erratum

type erratum prom. 14/05/2000 pub. 18/01/2001 numac 2000003804 bron ministerie van financien en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van België op de algemene kapitaalverhoging van het Multilateraal Agentschap voor Inversteringsgarantie. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2001000030 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 22 december 2000 zijn tot burgemeester benoemd, met ingang van 1 januari 2001, de op nastaande lijst vermelde personen : Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen : Gemeente E de heer Koen Sny type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2000001137 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State Benoeming van een assessor van de afdeling wetgeving Bij koninklijk besluit van 27 december 2000 wordt de heer Bernard Glansdorff, gewoon hoogleraar aan de Faculteit rechten van de « Université libre de Bruxelles » en advocaat (... type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2000022914 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 december 2000 wordt de heer Beeckmans, Jan, met ingang van 1 januari 2001, in de hoedanigheid van adjunct-kabinetschef , benoemd bij het kabinet van de Minister van Sociale Zaken e(...) Bij koninklijk besluit v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2001029002 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal . - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoemingen. - Bevorderingen Bij Koninklijk besluit van 7 november 2000. Worden de Gouden Palmen der Kroonorde toegekend aan : De heer SOYE Voorzitter van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2000016346 bron ministerie van middenstand en landbouw Psychologencommissie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2000 wordt de heer D. Floren, raadsheer bij het hof van beroep te Gent benoemd tot voorzitter van de psychologencommissie voor een termijn van vier jaar, die ingaat op 1 ok (...)

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2000021632 bron diensten van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 december 2000 wordt de heer Léonard Eric, bestuurschef bij de Kanselarij van de Eerste Minister, benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II. Hij neemt vanaf 15 november 2000 zijn rang in de Orde (...) type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2000021633 bron diensten van de eerste minister **** eretekens Bij koninklijk besluit van 13 december 2000 wordt de **** 2 **** klasse voor 25 jaar dienst verleend aan de heer **** ****, beambte bij de **** van de Eerste ****.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2001009040 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de rechterlijke orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de heer Minister van Justiti De kandida type vacante bettreking prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2001021023 bron arbitragehof Vacature van rechter Een Franstalige rechter van het Arbitragehof zal op 18 april 2001 in ruste worden gesteld. In de vacature zal worden voorzien op grond van artikel 34,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2001009041 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 december 2000 : - in werking tredend op 1 januari 2001, is benoemd tot hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, Mevr. Van Den Kieboom, K., griffier hoofd van dienst bij d - is benoe type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2001009044 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Addendum. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 9 van 11 januari 2001, blz. 721, Nederlandse tekst, tiende alinea, moet gelezen worden als volgt : « Zij wordt gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbank van eerst (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2000021630 bron arbitragehof Arrest nr. 139/2000 van 21 december 2000 Rolnummer 1797 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 4 en 6 van de wet van 11 april 1999 tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betre Het Arbitr

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2001011024 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand januari 2001 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand januari 2001 respectievelijk vastgelegd Iga = 0

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2001000023 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 28 Bij min type vergunning prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2001000012 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 30 okto Bij mi

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2001095001 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen op datum van 18 december De door de Con

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2001009024 bron ministerie van justitie Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, gegeven op 28 november 2000, is ten verzoeke van de heer Laloy, Pol, wonende te 8434 Westende, Duinenlaan 131/101, de afw Bij von

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/01/2001 numac 2001000050 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdienste Bij

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 13/12/2000 pub. 18/01/2001 numac 2001003020 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^