B.S. Index van de publicaties van 19 januari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/01/2001 numac 2001011002 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de verzekeringen Gebruikte tekens - Juridische vorm : : Vereniging zonder winstoogmerk (O.V.) : Onderlinge verzekeringsvereniging 1. Lijst van de toegelaten en ingeschreven voorzorgsinstellingen (afgeslot(...) A. Lijst van de defin type wet prom. 22/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001021018 bron diensten van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap type wet prom. -- pub. 19/01/2001 numac 2001011005 bron ministerie van economische zaken Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, artikelen 43 en 43bis Lijst der ingeschreven hypotheekondernemingen die afstand gedaan hebben van hun inschrijving N.B. : Wanneer de benaming in het Frans verschilt van die in het (...) - "Banque Dre type wet prom. -- pub. 19/01/2001 numac 2001011004 bron ministerie van economische zaken Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, artikel 43bis Lijst der geregistreerde hypotheekondernemingen N.B. : Wanneer de benaming in het Frans verschilt van die in het Nederlands, wordt zij tusse(...) - "Aachener Bank eG", naamloze vennoots type wet prom. -- pub. 19/01/2001 numac 2001011003 bron ministerie van economische zaken Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, artikel 43 Lijst der ingeschreven hypotheekondernemingen N.B. : Wanneer de benaming in het Frans verschilt van die in het Nederlands, wordt zij tussen haa(...) - "A.G.F. Belgium Bank", naamloze vennoot

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2001 numac 2001007005 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3192 van 29 november 2000, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de landmac Hij gaat type koninklijk besluit prom. 11/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2000022927 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van de Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de algemeen geneeskundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut v type koninklijk besluit prom. 21/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001003010 bron ministerie van justitie, ministerie van financien en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de eretitel van lid van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001000003 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 1 500 000 BEF aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2001 numac 2001007002 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functies. - Ontslag. - Aanwijzingen **** koninklijk besluit ****. 3296 van 19 december 2000, wordt kolonel ****. ****, op 1 december 1999 aangewezen voor het ambt van **** bij de **** **** te ****. **** **** type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001000002 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2 400 000 BEF aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. 29/11/2000 pub. 19/01/2001 numac 2000007340 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de medische profylaxemaatregelen toepasselijk op de militairen type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001022011 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen met een eenheidsdosis van flunitrazepam hoger dan 1 mg type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001022012 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die bromoform bevatten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022010 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de schorsing van de aflevering van de geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022004 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022003 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022005 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 18/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2000007341 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen ten gevolge van de invoering van de Euro

decreet

type decreet prom. 12/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001029005 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vastlegging van de initiële opleiding van onderwijzers en regenten type decreet prom. 14/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001027010 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Europees Handvest inzake de plaatselijke autonomie, gedaan te Straatsburg op 15 oktober 1985 type decreet prom. 14/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001027011 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Rep

erratum

type erratum prom. 19/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001016006 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2000 tot vaststelling van de personeelsformaties van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw. - Errata type erratum prom. 19/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001016005 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformaties van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw. - Errata type erratum prom. 10/11/1999 pub. 19/01/2001 numac 2001003016 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van muntstukken in goud van 5 000 F en zilver van 500 F, jaartal 1999, ter gelegenheid van "Bruxelles/Brussel 2000". - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2001 numac 2001007001 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 3267 van 14 december 2000 wordt generaal-majoor van het vliegwezen ****. De Winter, benoemd tot vleugeladjudant des ****, op 20 december 2000. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2001 numac 2001000005 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 december 2000, dat in werking treedt op 1 januari 2001, wordt aan de heer Luc De Smet eervol ontslag verleend uit zijn ambt van Het is bet

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 19/01/2001 numac 2001021036 bron diensten van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Agenda van de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, op maandag 22 januari 2001, te 14 u. 30 m., in de vergaderzaal van de Diensten van de Eerste Minister, Wetstraat 16, te 1000 Bru Agenda

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/01/2001 numac 2001009049 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Errata In het Belgisch Staatsblad nr. 10 van 12 januari 2001, blz. 812, Nederlandse tekst, de vijfde alinea, moet gelezen worden als volgt : « Bij koninklijk besluit van 22 december 2000, dat in werking treedt op 31 dece In de Fra

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/01/2001 numac 2001011001 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de verzekeringen Lijst van de verzekeringsondernemingen Gebruikte tekens : 1. Juridische vorm : OV : Onderlinge verzekeringsmaatschappij GK : Gemeenschappelijke kas NV : Naam(...) CV : Coöperatieve vennootschap 2. Landen A : Oosten

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 19/01/2001 numac 2001015007 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 10 januari 2001 hebben H.E. de heer Thongphachanh SONNASINH, de heer José URRUTIA CERUTI, de heer Edmond MULET-LESIEUR en Sheikha Haya Rashed AL-KHALIFA de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de Begel
^