B.S. Index van de publicaties van 20 januari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/01/2001 numac 2001041301 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014004 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001003031 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie type koninklijk besluit prom. 15/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001021037 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1999 houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 08/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001015004 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Raad van Bestuur van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/10/2000 pub. 20/01/2001 numac 2001027014 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 07/11/2000 pub. 20/01/2001 numac 2001027013 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten-Neerwaasten type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/01/2001 numac 2001027017 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 20 augustus 2000 wordt de coöperatieve vennootschap « Intercommunale de Propreté publique » ertoe gemachtigd de hierna bepaalde grondinnemingen bij wijze van onteigeningen ten algemenen nutte a Voor type ministerieel besluit prom. 20/10/2000 pub. 20/01/2001 numac 2001027015 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/01/2001 numac 2001000057 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissie voor Regularisatie Bij ministerieel besluit van 22 december 2000, in werking tredend op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad, wordt de Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gemachtigd om in naam va (...) type ministerieel besluit prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014005 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 33, § 1, 1° en 34, § 1, van het koninklijk besluit tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde ge type ministerieel besluit prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001022034 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001022035 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2000 pub. 20/01/2001 numac 2001027012 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor 2000

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor

document

type document prom. -- pub. 20/01/2001 numac 2000022929 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen van 18 december 2000 De Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen , die op 18 december 2000 heeft vergaderd onder het voorzitterschap van de heer G. PERL, heeft het volgende akkoord gesloten (...) A. Accre type document prom. -- pub. 20/01/2001 numac 2001021053 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Esneux. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Mevr. Pector, Marie-Jeanne; de heer Lefevre, Pierre; de heer Capogreco, Léonardo. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Esneux. Eenieder kan inz (...)

erratum

type erratum prom. 22/12/2000 pub. 20/01/2001 numac 2001002004 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel. - Erratum type erratum prom. 22/12/2000 pub. 20/01/2001 numac 2001002005 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeen

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 20/01/2001 numac 2001009055 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen van 11 januari 2001 is aan de heer Dams, H., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdr (...) type beschikking prom. -- pub. 20/01/2001 numac 2001009050 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen Bij beschikking van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen van 22 december 2000 is aan de opdracht gegeven aan de heer Zajtmann, B., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep (...

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2001 numac 2001015001 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Kabinet van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken Benoeming en detachering Bij koninklijk besluit van 5 december 2000 en met ingang van 12 oktober 2000 wordt de heer Verbeke, Johan, ambtenaar van de 2e administra Bij koni

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/01/2001 numac 2001022019 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor pensioenen Openstaande betrekking van adviseur-generaal Oproep tot de kandidaten De belangstellende ambtenaren wordt ter kennis gebracht dat bij het centraal bestuur één betrekking van adviseur-generaal, verantwoordelijk De betrekkin

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 20/01/2001 numac 2001009010 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 325 21 december 2000 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing EUROPESE ECON Gemengd Comité van

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 20/01/2001 numac 2001000051 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdienste Bij

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 20/01/2001 numac 2001009051 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 9 januari 2001, heeft Mevr. Boonen, G., aangewezen tot ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, voor een nieuwe termijn van drie jaar met (... type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 20/01/2001 numac 2001009056 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 3 januari 2001, heeft Mevr. Segers, R., aangewezen tot ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, voor een nieuwe termijn van dri (...

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/01/2001 numac 2001008016 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige paramedici (rang 26) voor het Directoraat-generaal strafinrichtingen Ministerie van Justitie Een reserve, met geldigheidsduur van één jaar, zal aangelegd worden met een maximum van 15 geslaagden. Indien er v(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 20/01/2001 numac 2001008017 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel Een wervingsreserve, met geldigheidsduur van 2 jaar, zal aangelegd worden met een maximum van 10 geslaagden. In(...) Toelaatbaarheidsvereisten type bericht van selor prom. -- pub. 20/01/2001 numac 2001008018 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige gegradueerde verpleg(st)ers (m/v) (rang B1) voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel Een wervingsreserve, met geldigheidsduur van 2 jaar, zal aangelegd worden met een maximum van 20 geslaagden. Indien(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 20/01/2001 numac 2001008015 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (m/v) (rang 10) voor het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid - Ministerie van Ambtenarenzaken Een reserve, met geldigheidsduur van twee jaar, zal aangelegd wo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1.
^