B.S. Index van de publicaties van 23 januari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/01/2001 pub. 23/01/2001 numac 2001021057 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 juli 1999 tot benoeming van de Regeringscommissaris belast met de dioxineproblematiek en de coördinatie inzake de toepassing van Europese richtlijnen, en tot bepaling van zijn opdracht type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2001 numac 2001007009 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Opnemingen van hoofd- en lagere officieren in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3241 van 29 november 2000, Landmacht Worden de hierna genoemde officieren worden met hun graad en hun anciënniteit Hoofd- en lag type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2001 numac 2001009021 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 20 december 2000 wordt op datum van 30 juni 2000 's avonds aan de heer Philippe de Penaranda de Franchimont, ontslag verleend uit zijn functie van adjunct-adviseur bij het Centraal Bestuur Bij ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2001 numac 2001009064 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 12 januari 2001 is de heer Paulus, B., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Bergen zijn ambt uitoefenen en er moeten verblijven. type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 23/01/2001 numac 2001007004 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Raad van Beheer van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 19/01/2001 pub. 23/01/2001 numac 2001021058 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de Regeringscommissaris, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en tot bepaling van zijn opdracht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/01/2001 pub. 23/01/2001 numac 2000001124 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 12 van het koninklijk besluit van 31 oktober 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van de eerste aanstelling tot bepaalde betrekkingen van de federale politie en van de algemene in

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2000 pub. 23/01/2001 numac 2001035013 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2000 pub. 23/01/2001 numac 2001035052 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de machtiging van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om over te gaan tot onteigening ten algemenen nutte van een deel van de parking gelegen aan de Vaartstraat 24/45, in 1000 Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2000 pub. 23/01/2001 numac 2001027024 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 1999 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het wetenschappelijk personeel van de Diensten van de Regering en van sommige instell

decreet

type decreet prom. 14/12/2000 pub. 23/01/2001 numac 2000031496 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest, gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de begeleiding en de behandeling van daders van seksueel misbruik

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/01/2001 numac 2001021051 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 26 december 2000 een vordering tot schorsing van d Deze za

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2001 numac 2001009034 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 december 2000, wordt Mevr. Vanderpoorten, Sylvia, met ingang van 1 mei 2000, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Centraal B Overeen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/01/2001 numac 2001021027 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Te begeven betrekkingen Bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Ruisbroekstraa De kandi type vacante bettreking prom. -- pub. 23/01/2001 numac 2001009065 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen De volgende vacatures, opengevallen voor 2 augustus 2000, zullen worden opgevuld volgens de bepalingen van artikel 259ter van het Gerechtelijk Wetboek zoals ze van toepassing waren voor de inwerkingtredi - subst type vacante bettreking prom. -- pub. 23/01/2001 numac 2001000058 bron ministerie van binnenlandse zaken Federale politie. - Oproep tot kandidaten Bij toepassing van de artikelen 121 en 247 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en van het koninklijk besluit van 31 oktober 1. zes

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/01/2001 numac 2001009063 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 januari 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 2000, is aan Mevr. De Schrijver, I., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van substituut-procureur des Konings bij de Bij ko

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/01/2001 numac 2000021631 bron arbitragehof Arrest nr. 140/2000 van 21 december 2000 Rolnummer 1872 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 6 van de wet van 4 mei 1999 tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen, ingesteld d Het Arbitr type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/01/2001 numac 2000021629 bron arbitragehof Arrest nr. 136/2000 van 21 december 2000 Rolnummers 1737, 1748, 1752 en 1753 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 121 en 122, tweede lid, van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, ingesteld door de v.z.w. Het Arbitr
^