B.S. Index van de publicaties van 25 januari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/08/2000 pub. 25/01/2001 numac 2000022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen - Erratum type wet prom. -- pub. 25/01/2001 numac 2001009060 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 december 2000, is machtiging verleend aan de heer ****-****, geboren te **** op (...) Bij koninklijk besluit van 21 december 2000, is mach type wet prom. -- pub. 25/01/2001 numac 2001000071 bron ministerie van binnenlandse zaken Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 Geldigverklaring en vernietiging van de stembiljetten Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen zijn door alle provincier Bijgevolg type wet prom. -- pub. 25/01/2001 numac 2001019035 bron federale kamers BELGISCHE SENAAT Vacature van een rechter in het Arbitragehof Het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2001 maakte een vacature bekend van Franstalig rechter in het Arbitragehof. De lijst van twee kandidaten zal worden voorgedragen door de In de vacatur type wet prom. 07/01/2000 pub. 25/01/2001 numac 2000011521 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 25/01/2001 numac 2000022877 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de regels betreffende de milieu-effectenbeoordeling in toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2001 numac 2001012036 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten Bij koninklijk besluit van 13 december 2000, dat in werking treedt op 18 januari 2001 : wordt de heer Eddy DANO, te Eigenbrakel, als vert worden de h type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 25/01/2001 numac 2000013000 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd in het Parita type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2001 numac 2001000048 bron ministerie van binnenlandse zaken Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 7 januari 2001, zijn de HH. Bayi, Christian en Rimaux, Théodore, adjunct-adviseurs, m.i.v. 1 januari 2001 bevorderd tot de graad van adviseur in de weddeschaal 13A, bij het Ministerie van Binnenlandse Bij k type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 25/01/2001 numac 2000012987 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 25/01/2001 numac 2000012992 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 25/01/2001 numac 2001022013 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de procedure tot vergunning en machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 25/01/2001 numac 2001003013 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor 2000 van het toewijzingspercentage van de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde aan de sociale zekerheid en van de verdeelsleutel tussen het stelsel van de werknemers en het stelsel der zelfstandige type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 25/01/2001 numac 2000012999 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve kader-arbeidsovereenkomst van 20 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, genomen ter uitvoering van de wet van 26 juli 1996 type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 25/01/2001 numac 2000013002 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd in het Parita type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 25/01/2001 numac 2001012010 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, 37, 50 en tot invoeging van een artikel 67bis in het koninklijk besluit van 9 april 1965 betreffende de Pool der zeelieden ter koopvaardij type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 25/01/2001 numac 2000016348 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2000 pub. 25/01/2001 numac 2000016347 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 14 december 2000 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/01/2001 numac 2001009045 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal rechterlijke organisatie Bij ministerieel besluit van 3 januari 2001 wordt het ministerieel besluit van 27 juni 1986 houdende de aanduiding van Mevr. Schepers, Marina tot plaatsvervangend secretaris bij de probatiecommissie (...

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2000 pub. 25/01/2001 numac 2001027027 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een toelage voor de installatie van een warmwatertoestel met zonneënergie

decreet

type decreet prom. 22/12/2000 pub. 25/01/2001 numac 2001035041 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende toekenning van een korting op de personenbelasting

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/12/2000 pub. 25/01/2001 numac 2001000052 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële Omzendbrief ZPZ 12 betreffende het algemeen raam- en werkingskader van de politiezones type omzendbrief prom. -- pub. 25/01/2001 numac 2001000053 bron ministerie van binnenlandse zaken Eindejaarstoelage 2000 Aan Mevrouwen en de heren Provinciegouverneurs, In het Belgisch Staatsblad van 15 november 2000 verscheen de omzendbrief nr. 497 van 10 november 2000 die aan de besturen en andere diensten van de federale ministeries Het bedrag

document

type document prom. -- pub. 25/01/2001 numac 2001000034 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Overplaatsingen Bij besluit van de Secretaris-generaal van 4 januari 2001 wordt de heer Georges Gillis, bestuursassistent bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, met ingang van 1 december 2000, overgeplaatst in hoeda Bij besl

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2001 numac 2001003032 bron ministerie van financien, ministerie van economische zaken en ministerie van justitie Openstelling van het mandaat van voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen Oproep tot kandidaten Het mandaat van voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen is te begeven. Het voornoemde mandaat duurt 6 jaar Het inrich

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/01/2001 numac 2001009052 bron ministerie van justitie Algemene richtlijn 2001/1 houdende de instelling van een Centrale Dienst voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring in de schoot van de Rechterlijke Orde Gelet op de Europese richtlijn nr. 91/308; Gelet op de wet van 17 juli 1990, tot Gelet op de

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/07/2000 pub. 25/01/2001 numac 2000033107 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende overdracht aan de stad Sankt Vith van de vestiging van Recht van het Koninklijk Atheneum van Sankt Vith type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/12/2000 pub. 25/01/2001 numac 2000033109 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende uitvoering van artikel 103 van het decreet van 31 augustus 1998 betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 25/01/2001 numac 2000000014 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Opheffing Bij ministerieel besluit van 20 decemb (... type vergunning prom. -- pub. 25/01/2001 numac 2001000022 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 12 december 2000, Deze ver type vergunning prom. -- pub. 25/01/2001 numac 2001000010 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 1 december 2000 wordt De vergu

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 25/01/2001 numac 2001000019 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Opheffingen Bij ministerieel Bij min type erkenning prom. -- pub. 25/01/2001 numac 2001000021 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999 De hee

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 25/01/2001 numac 2001009071 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Luik De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 22 december 2000, heeft Mevr. Kinet, L., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, voor vast aangewezen tot ondervoorzitter op datum van 22 augus (...
^