B.S. Index van de publicaties van 31 januari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/01/2001 numac 2001009070 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 21 december 2000 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2001 pub. 31/01/2001 numac 2001012037 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 115 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2001 numac 2001009084 bron ministerie van justitie Federale Politie Aanwijzingen voor de betrekkingen van gerechtelijk directeur Bij koninklijke besluiten van 26 januari 2001 worden aangewezen voor de betrekking van gerechtelijk directeur bij de federale politie, voor een éénmaal hernieuwbare - voor h type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2001 numac 2001009082 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal strafinrichtingen. - Personeel Bij koninklijke besluiten van 9 januari 2001, zijn met ingang van 1 november 1998, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van eerstaanwezend directeur bij de buitendienst van het Direc De heren type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 31/01/2001 numac 2001022029 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hernieuwing van mandaten en benoeming van een lid van de Profielencommissie voor de verstrekkingen van de verpleegkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invalidite type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 31/01/2001 numac 2001022027 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hernieuwing van mandaten en benoeming van een lid van de Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invalidit type koninklijk besluit prom. 13/12/2000 pub. 31/01/2001 numac 2001015008 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 31/01/2001 numac 2001007026 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 oktober 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 15/01/2001 pub. 31/01/2001 numac 2001022039 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2001 numac 2001012015 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 april 2000 wordt, met ingang van 1 januari 2001, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt aan de heer Leon Herremans, industrieel ingenieur bij het Ministerie van Tewerkst Het is d type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 31/01/2001 numac 2001015011 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de carrière Buitenlandse Dienst en de Kanselarijcarrière

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/01/2001 pub. 31/01/2001 numac 2001007030 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 oktober 1999 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2001 numac 2001016012 bron ministerie van middenstand en landbouw Sociaal-economisch comité voor de distributie Vervanging van een plaatsvervangend lid Bij ministerieel besluit van 14 december 2000, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad verschijnt, wordt : - aan de heer C. Bij ditzelfde type ministerieel besluit prom. 08/12/2000 pub. 31/01/2001 numac 2000007330 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de onderzoeksraden voor officieren, die in de loop van het jaar 2001 zullen worden samengesteld type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2001 numac 2001002006 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 18 december 2000, wordt de heer Chiau, Philippe, industrieel ingenieur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking, met ingang van Overeen type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2001 numac 2001002007 bron ministerie van ambtenarenzaken Oprustestelling Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2000, wordt aan de heer ir. Lauriks, Leon Frans Marie, directeur-generaal der gebouwen, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 maart 2001. Hij mag zijn pensioenaans (...) type ministerieel besluit prom. 11/12/2000 pub. 31/01/2001 numac 2000007331 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de onderzoeksraden voor onderofficieren die in de loop van het jaar 2001 zullen worden samengesteld, buiten de divisies of gelijkwaardige grote eenhed type ministerieel besluit prom. 16/01/2001 pub. 31/01/2001 numac 2001011029 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 27/12/2000 pub. 31/01/2001 numac 2001007029 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1975 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt type ministerieel besluit prom. 16/01/2001 pub. 31/01/2001 numac 2001011031 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik type ministerieel besluit prom. 10/01/2001 pub. 31/01/2001 numac 2001007027 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 1999 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 10 januari 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 oktober 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/12/2000 pub. 31/01/2001 numac 2001027031 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van een afgelegen preventiegebied ter bescherming van de grondwaterwinning "KON-TIKI-Puits P1", gelegen in Plombières, plaatsnaam « Camping KON-TIKI » type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2000 pub. 31/01/2001 numac 2001027040 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 waarbij een subsidie aan de gemeenten van het Waalse Gewest wordt verleend voor de uitvoering van een geïntegreerd sociaal plan voor het jaar 2000

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/12/2000 pub. 31/01/2001 numac 2001029034 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 31/01/2001 numac 2000029469 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 oktober 2000, wordt de heer Michel Dandoy tot ondervoorzitter van de Hoge R(...) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 oktober 2000, wordt de heer Henry (.. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/07/2000 pub. 31/01/2001 numac 2001029026 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot financiering van de overlegde onderzoeksacties die tijdens het jaar 2000 een aanvang nemen

erratum

type erratum prom. 14/12/2000 pub. 31/01/2001 numac 2001002003 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector. - Errata

arrest

type arrest prom. -- pub. 31/01/2001 numac 2001000061 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Reglementaire akte. - Gedeeltelijke vernietiging Bij arrest nr. 90758 van 14 november 2000, betekend op 11 december 2000, heeft de Raad van State, afdeling administratie, XIIe kamer, artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2001 numac 2001021035 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2000 wordt de heer Coppens, Herman J. A. Th., gebore Met ingang v

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 31/01/2001 numac 2001021063 bron diensten van de eerste minister Cel van de Regeringscommissaris belast met de dioxineproblematiek en de coördinatie inzake de toepassing van Europese richtlijnen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 januari 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 13 januari 2001, wordt a (.. type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 31/01/2001 numac 2001021060 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Nationaal Orkest van België. - Personeel. - Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 15 januari 2001 wordt eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De bel type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 31/01/2001 numac 2001021059 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Nationaal Orkest van België. - Personeel. - Vaste benoemingen Bij ministerieel besluit van 15 januari 2001 worden vastbenoemd de heer Opsteyn, Ward, als tropett (..

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/01/2001 numac 2001009095 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 januari 2001 : - is aan de heer Baron, H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Poperinge. Het is hem vergund - is de heer Sm

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 31/01/2001 numac 2001021041 bron arbitragehof Arrest nr. 106/2000 van 25 oktober 2000 Rolnummer 2007 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 14 van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op Het Arbit

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/12/2000 pub. 31/01/2001 numac 2000033110 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende uitvoering van artikel 124 van het decreet van 31 augustus 1998 betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 31/01/2001 numac 2001000026 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 13 nove de he type vergunning prom. -- pub. 31/01/2001 numac 2001000025 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** he

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/01/2001 numac 2001040301 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2001 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 2001, 107,11 punten bedraagt, tegenover 107,22 punten in december 2 Het gezo

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 09/01/2001 pub. 31/01/2001 numac 2001003040 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 31/01/2001 numac 2001009093 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 2 januari 2001, heeft de heer Emsens, P., aangewezen tot ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, voor een nieuwe termijn van drie ja (... type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 31/01/2001 numac 2001009094 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Bergen De aanwijzing van de heer Gosseries, Ph., raadsheer in het arbeidshof te Bergen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 19 januari 2001.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 31/01/2001 numac 2001021042 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 107/2000 van 31 oktober 2000 Rolnummer 1736 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Raad van State. Het Arbitragehof, sameng wijst na beraad
^