B.S. Index van de publicaties van 8 februari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2001 numac 2001000064 bron ministerie van binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 december 2000 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : **** **** Mevr. ****, **** **** ****, ****, met ingang van 8 april 2000. **** **** heren : **** type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001000142 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 oktober 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van de eerste aanstelling in bepaalde betrekkingen van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 08/02/2001 numac 2000022857 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/01/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001015017 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit houdende toekenning van notariële bevoegdheid aan diplomatieke en consulaire agenten type ministerieel besluit prom. 04/01/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001000049 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot indeling van de brandweer van Beveren bij de gewestelijke brandweerdiensten van categorie Y type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001022074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2000 pub. 08/02/2001 numac 2001035101 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de eigendoms- en beheersoverdracht door de Vlaamse Gemeenschap aan het Vlaamse Gewest van goederen van de aan de kust gelegen jachthavens type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 08/02/2001 numac 2001035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende informatiseringstoelagen voor de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 08/02/2001 numac 2001035147 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1991 houdende vaststelling van de lijst van de academische opleidingen in de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2000 pub. 08/02/2001 numac 2001027057 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen die toepasselijk zijn op de dragers van zakelijke rechten op onroerende goederen gelegen in de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001027056 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 november 1998 tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens rondreiskosten aan sommige ambtenaren van het bosbeheer

document

type document prom. -- pub. 08/02/2001 numac 2001012071 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Luik Op 14 december 2000 werd de heer Copette, Pol, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit Hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magi (... type document prom. -- pub. 08/02/2001 numac 2001012078 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Charleroi Op 12 december 2000 werd de heer Vercaeren, Marcel, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het (...

erratum

type erratum prom. 22/12/2000 pub. 08/02/2001 numac 2001035132 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende toekenning van een korting op de personenbelasting. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2001 numac 2001022048 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch comité voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 de - De da type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2001 numac 2001021074 bron diensten van de eerste minister Arbitragehof. - Benoeming van een rechter Bij koninklijk besluit van 19 januari 2001, dat op 1 februari 2001 in werking treedt, wordt de heer Luc Lavrysen, staatsraad, benoemd tot rechter van het Arbitragehof voor de Nederlandstalige groep, op De heer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2001 numac 2001016018 bron ministerie van middenstand en landbouw Provinciale Raden van de Orde van Architecten Benoeming van rechtskundige bijzitters en van de plaatsvervangend rechtskundige bijzitters Bij koninklijk besluit van 19 januari 2001 worden voor een termijn van vier jaar, die ingaat op 15 oktobe Voor de pr

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/02/2001 numac 2001021082 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Te begeven betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking van de te begeven betrekkingen van wetenschappelijk personeel type vacante bettreking prom. -- pub. 08/02/2001 numac 2001012073 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Aarlen, Neufchâteau, Marche-en-Famenne ter vervanging van de heer René De type vacante bettreking prom. -- pub. 08/02/2001 numac 2001012074 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Jacky Detrain De betrokken organ De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 08/02/2001 numac 2001000102 bron ministerie van binnenlandse zaken Arrondissementscommissaris. - Vacante betrekking De betrekking van arrondissementscommissaris van Luik zal op 1 juni 2001 vacant zijn. De taken en bevoegdheden van de arrondissementscommissaris worden bepaald in de artikelen 133 tot 139bis va De kandid type vacante bettreking prom. -- pub. 08/02/2001 numac 2001012075 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Nijvel ter vervanging van Mevr. Agnes Namurois De betrokken organi De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 08/02/2001 numac 2001012076 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van Mevr. Fabienne Devillers De betrokken organisa De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/02/2001 numac 2001009128 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 januari 2001 : - is Mevr. Urbain, C., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van be Zij wordt a

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/02/2001 numac 2001021043 bron arbitragehof Arrest nr. 110/2000 van 31 oktober 2000 Rolnummer 2027 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 3, 7 en 9 van de wet van 26 juni 2000 tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van Het Arbit

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/02/2001 numac 2001000115 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 januari 2001 wordt Mevr. Christelle Collet, met ingang van 11 juli 2000, tot Rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken - Centrale Die Bij kon

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 08/02/2001 numac 2001012030 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 17 januari 2001 is de onderneming D.I. AMIANTE, Z.A. du Meyrol BP 266, te 26206 Montelimar (Frank(...) (...)

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 08/02/2001 numac 2001011025 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Concessieaanvraag voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat. - {dt}Koninklijk besluit{edt} van 7 oktober 1974 In toepassing van artikel 4 van voorme

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/02/2001 numac 2001021046 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 116/2000 van 16 november 2000 Rolnummer 1768 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 464 van 25 september 1986 tot consolidering van de maatregelen inzake matiging van de Het Arbit
^