B.S. Index van de publicaties van 9 februari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001012047 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het vervoer type koninklijk besluit prom. 23/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001011057 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het bepalen van de nadere regels betreffende het bewijs om in aanmerking te komen binnen de gasvervoersnetten type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001007021 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3275 van 14 december 2000 : Worden de hieronder vermelde beroepsofficieren gepensioneerd op 1 januari 2001 in toepassing der samengeordende wette Landmacht De type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 09/02/2001 numac 2001015006 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, § 2 en artikelen 7 en 8 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking type koninklijk besluit prom. 15/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001022057 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende het Fonds voor administratiekosten en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001021072 bron raad van state Publicatie van de arresten van de Raad van State Overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 juli 1997 betreffende de publicatie van de arresten van de Raad van State en het ministerieel besluit van 3 februari 1998 tot bepaling van het informat Deze CD- type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001012039 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor de houtnijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001027062 bron ministerie van het waalse gewest Water. - Ontwatering Bij ministerieel besluit van 29 december 2000, dat in werking treedt op 1 januari 2001, wordt de heer Flamion, attaché bij de Afdeling Water van het Ministerie van het Waalse Gewest, aangewezen als secretaris van het Waalse (.. type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001009129 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 30 januari 2001 is de heer A. Weerts afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Verviers, benoemd tot voorzitter van deze commissie. type ministerieel besluit prom. 18/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001022040 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 12/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001022024 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken type ministerieel besluit prom. 17/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001012035 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Opvolgingscommissie voor de externe diensten voor technische controles op de werkplaats type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001027061 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 6 december 2000 wordt de heer Bruno Van Mol, attaché, in ruste gesteld, met ingang van 1 november 2000. Bij ministerieel besluit van 18 december 2000 wordt de heer Didier Heyvaert vast benoemd in de (...) type ministerieel besluit prom. 16/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001012032 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen type ministerieel besluit prom. 15/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001016017 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van de versnelde cycli van de cursussen basiskennis van het bedrijfsbeheer

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001031032 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Instelling van de procedure tot bescherming als geheel en als landschap Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2000, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001031025 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijving op de bewaarlijst als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2000, worden ingeschreven op(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/10/2000 pub. 09/02/2001 numac 2001031041 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van een uitwisseling van wegen tussen het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de Gemeente Sint-Joost-ten-Node type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001031028 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 oktober 2000, wordt ingesteld de proced(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2000031491 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Pensioen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 april 2000 wordt mevr. Remy, Claude, attaché bij het Bestuur Economie en Werkgelegenheid /Proef en Ontledingstation, gemachtigd aanspraak te maken op het rustpensioen met (...) (.. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001031031 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2000, worden beschermd als m(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001031030 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 oktober 2000, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van het ereplein, de stra (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001031029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 november 2000, wordt ingesteld de proc(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001031024 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijving op de bewaarlijst als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2000 worden ingeschreven op de bewaarlijst als geheel, wegens hun historische en artistieke waarde, d Voor de ra

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001035141 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie en de werking van de subregionale overlegorganen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001027060 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 waarbij de lijst van onroerende goederen wordt samengesteld zoals bedoeld in artikel 8bis van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2000 pub. 09/02/2001 numac 2001027059 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij een tussenkomst in het bestendig vermogen van de « Société publique de Gestion de l'Eau » verricht wordt type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2000 pub. 09/02/2001 numac 2001027058 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een tegemoetkoming in de financiering van de programma's vo

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/02/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001002010 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 503

document

type document prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001019055 bron federale kamers - kamer van volkvertegenwoordigers Benoeming van een raadsheer in het Rekenhof De Kamer van volksvertegenwoordigers moet overgaan tot de benoeming van een raadsheer in het Rekenhof Nederlandse Kamer ter vervanging van mevrouw Duroi-Vanhelmont die de Kamer verzocht heeft h(...) De ka type document prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001014000 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart. - Ontslag Aan de heer J. Verdonck, havenkapitein te Antwerpen wordt op zijn verzoek eervol ontslag verleend met ingang van 1 september 2001 bij het koninklijk besluit van 13 december 2000. Hij wordt (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001029059 bron ministerie van de franse gemeenschap Inruststellingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2000 wordt op 1 oktober 2000 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Edouard Thibaut, eerstaanwezend attaché. Vanaf deze datum is betrokkene ertoe g Bij besluit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 oktober 2000, wordt de heer Robert Dagonnier, gewoon hoogleraar aan het "Centre interfacultaire des sciences et de la médecine de l'Université de Mons-Hainaut", tot (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/2000 pub. 09/02/2001 numac 2001029010 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de examencommissie belast met het uitreiken van het diploma van landmeter-expert onroerende goederen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2000 pub. 09/02/2001 numac 2001029017 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle lee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2000 pub. 09/02/2001 numac 2001029018 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijsnet om de uitgaven voor contractueel personeel te dekken, in toepassing van artikel 8 van het type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2000 pub. 09/02/2001 numac 2001029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijsnet, bij toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht i

erratum

type erratum prom. 22/12/2000 pub. 09/02/2001 numac 2001002009 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften. - Errata type erratum prom. 07/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001011067 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001007007 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** tot een hogere graad in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3205 van 29 november 2000 hebben volgende benoemingen plaats in het kader der beroepsofficieren op 26 december 2000 : In de **** **** **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001007008 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot een hogere graad in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3240 van 29 november 2000, worden de hierna vermelde reserveofficieren benoemd in de hogere graad op 26 december 2000 : In de **** **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001007023 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van lagere officieren in het beroeps-, ****- en **** **** koninklijk besluit ****. 3285 van 14 december 2000 : Landmacht Hebben in de landmacht de volgende benoemingen plaats in de categorie van de **** **** kapitein- type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001000099 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 december 2000 wordt de heer Roland Verleye benoemd tot burgemeester van de gemeente Jabbeke, arrondissement Brugge, provincie West-Vlaanderen. Bij koninklijke besluiten van 16 janua Provincie Antw type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001007022 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen in de hogere graad van lagere reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3284 van 14 december 2000 : Landmacht Worden de hierna genoemde officieren benoemd in de hogere graad in het korps van de infanterie **** **** nemen ****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001022018 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van justitie Mededeling. - Oproep tot kandidaten Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek deelt mede dat het eerlang zal overgaan tot de aanwijzing van de volgende personeelsleden : - één Nederlandstalig adviseur; - één Nederlandstalig bestuursassistent. type vacante bettreking prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001007043 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers. - Vacante betrekking van administrateur-generaal (rang 16) - Oproep tot kandidaten Een betrekking van administrateur-generaal (m/v) is te begeven bij het Nati(...) Overeen type vacante bettreking prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001007042 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers. - Vacante betrekking van adviseur-generaal (rang 15) - Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal (m/v) is te begeven bij het Nationaal Instit(...) Overeen type vacante bettreking prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001019060 bron wetgevende kamers - senaat Senaat Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van plaatsvervanger voor een extern lid niet-notaris van de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat De Senaat zal, overeenkomstig art. 38,

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/11/2000 pub. 09/02/2001 numac 2001033006 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en va type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 21/12/2000 pub. 09/02/2001 numac 2001033004 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende het politiek verlof voor de personeelsleden in het onderwijs en houdende aanpassing van de bezoldigingsregeling

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 09/02/2001 numac 2001012051 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunn De retribu
^