B.S. Index van de publicaties van 10 februari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2001 numac 2001000063 bron ministerie van binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 13 december 2000 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Commandeur Mevrn. : FRANQUET, Maria Louisa Jozefa, Revisor bij de Senaat, met ingang van 8 a GOEMAN, Lydia Maria type koninklijk besluit prom. 15/01/2001 pub. 10/02/2001 numac 2001022063 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de grondslag voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming voor de geneeskundige verstrekkingen van de geneesheren type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 10/02/2001 numac 2001000078 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de daarmede geladen tuigen type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 10/02/2001 numac 2000012986 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 17/01/2001 pub. 10/02/2001 numac 2001012014 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 13/12/2000 pub. 10/02/2001 numac 2001022065 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 46 van 10 juni 1982 betreffende de cumulaties van beroepsactiviteiten in sommige openbare diensten type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 10/02/2001 numac 2001012048 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies A

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/12/2000 pub. 10/02/2001 numac 2001035126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de bevolkingsprojecties voor de toepassing van de programmacijfers voor de welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/01/2001 pub. 10/02/2001 numac 2001027066 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 26 november 1992 tot vaststelling van de formule en de modaliteiten van de jaarlijkse aanpassing van de in het Waalse Gewest door de maatschappijen voor gemeen type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2000 pub. 10/02/2001 numac 2001027064 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 mei 1999 betreffende de milieu-initiatie in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2000 pub. 10/02/2001 numac 2001027065 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw worden verleend

decreet

type decreet prom. 18/12/2000 pub. 10/02/2001 numac 2001033001 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondstaat, anderzijds, over het vrij verkeer van personen, en de Bijlagen I, II en III, en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op

protocol

type protocol prom. 29/12/2000 pub. 10/02/2001 numac 2001000094 bron ministerie van binnenlandse zaken Protocol inzake het gezamenlijk beheer van de federale politie door de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/02/2001 numac 2001021073 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 30 oktober 2000 in zake C. Milhoux, de n.v. KBC Bank, P. Lefevere en F. Lefevere, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrag « Sche

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/09/2000 pub. 10/02/2001 numac 2001029021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2000 tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/09/2000 pub. 10/02/2001 numac 2001029022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2000 tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het onderwijsnet ingericht door de Franse type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/2000 pub. 10/02/2001 numac 2001029037 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering, voor het schooljaar 1999-2000, van artikel 34 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, wat het secundair onderwijs betreft type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2000 pub. 10/02/2001 numac 2001029073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord, gesloten op 4 juli 2000 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de terbeschikkingstelling van pedagogisch materiaal voor de leerlinge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/09/2000 pub. 10/02/2001 numac 2001029020 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2000 tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het confessioneel gesubsidieerd vrij onder

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/02/2001 numac 2001007031 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van kandidaat-beroepsofficieren in 2001. - Errata In het Belgisch Staatsblad nr. 14 van 17 januari 2001, blz. 1300, Nederlandse tekst, vierde alinea, gelieve te schrappen : « = Koninklijke School voor Medische Dienst ». Op blz. 1 (...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 10/02/2001 numac 2001009133 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Gent Bij beschikking van 19 januari 2001 van de procureur-generaal bij het arbeidshof te Gent, is aan de heer Waterschoot, P., substituut-generaal bij het arbeidshof te Gent, opdracht gegeven om, tijdelijk en gedeeltelijk, het ambt (...

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2001 numac 2001000145 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoemingen Bij koninklijk besluit d.d. 30 januari 2001 wordt de heer Thonon, Guy, benoemd tot politiecommissaris van de stad Hannuit . Bij koninklijk besluit d.d. 30 januari 2001 wordt de h(...) (...)

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 11/12/2000 pub. 10/02/2001 numac 2001021078 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de raadgevende aankoopcommissies van sommige wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 10/02/2001 numac 2001021062 bron diensten van de eerste minister Deelname aan het tweede Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling I. Inleiding De Ministerraad heeft op 12 mei 2000 de uitvoering goedgekeurd van het tweede Plan voor wetenschappelijke(...) Het PODO II vo

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/02/2001 numac 2001012077 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Doornik ter vervanging van de heer Bernard Menu De betrokken organisaties w De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/02/2001 numac 2001009134 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2001 is aan de heer Bouwen, L., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Turnhout. Bij koninklijk Hij kan zijn a

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/02/2001 numac 2001021067 bron arbitragehof Arrest nr. 4/2001 van 25 januari 2001 Rolnummers 1786 en 1845 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, ingesteld door J. Schonkere Het Arbitr

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/02/2001 numac 2001003041 bron ministerie van financien Administratie van de Thesaurie Deposito- en Consignatiekas Koninklijk Besluit nr. 150 van 18 maart 1935 - Art. 27 Lijst der in de loop van het tweede halfjaar 2001 door verval van rechten getroffen consignaties. Om de betaling ervan te Voor de raadpleg

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 10/02/2001 numac 2001022014 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Instituut voor veterinaire keuring Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 90.289 van de Raad van State van 18 oktober 2000, is vernietigd het koninklijk besluit van 31 mei 1996 tot vaststelling van de nadere regelen voor de opnemi (...)

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 31/12/2000 pub. 10/02/2001 numac 2001003053 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/02/2001 numac 2001008046 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige ingenieurs (m/v) (niveau A) voor de Vlaamse Landmaatschappij Een wervingsreserve met geldigheidsduur van twee jaar zal worden aangelegd met een maximum van 10 geslaagden. 1. Burger van de Europese Unie; 2. Vereist(e) diplo type bericht van selor prom. -- pub. 10/02/2001 numac 2001008047 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige pedagogische adviseurs (rang A1) voor het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen Een wervingsreserve met geldigheidsduur van twee jaar zal worden aangelegd met een maximum van 15 geslaagden. Indien er (...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 10/02/2001 numac 2001008045 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (niveau A) voor de Vlaamse Landmaatschappij Een wervingsreserve met geldigheidsduur van twee jaar zal worden aangelegd met een maximum van 5 geslaagden. Indi(...) Toelaatbaarheidsvereisten :
^