B.S. Index van de publicaties van 15 februari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001000041 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 oktober 2000 tot uitvoering van artikel 2, §§ 2 en 3, tweede lid, 14, § 3 en 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 bet type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001012053 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld type koninklijk besluit prom. 22/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001000122 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001016034 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbank te Gent. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 januari 2001, dat in werking treedt op 13 maart 2001, wordt aan de heer R. De Maesschalck, wonende te 9041 Oostakker, die op 13 maart 2001 de leeftijdsgrens voor de uitoefening v (...) type koninklijk besluit prom. 23/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001011059 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende de hernieuwing van het mandaat van voorzitter van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001000074 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 12 mei 2000 tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de agenten van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat belast met het i type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001009143 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 december 2000 is de heer Meyer, L., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001011019 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wettelijke bepalingen betreffende het politiek verlof type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001000077 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee koninklijke besluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 2, § 5, eerste lid, van de wet van 7 augustus 1974 t type koninklijk besluit prom. 26/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001012026 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001022041 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Hernieuwing Bij koninklijk besluit van 15 januari 2001 wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaand op 1 januari 2000, het mandaat van het volgend lid van het Comité van de Dienst voor geneeskuindige controle van het Rijksinstituut voo - als type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001016037 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbank te Luik. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 december 2000, dat in werking getreden is op 2 december 2000, wordt aan Mevr. M. Heine, wonende te 4610 Beyne-Heusay, die op 2 december 2000 de leeftijdsgrens voor de uitoefening (...) type koninklijk besluit prom. 18/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001000038 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 18/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001000040 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee koninklijke besluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 57quater van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende type koninklijk besluit prom. 18/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001000042 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 18/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001000039 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 19 juli 2000 tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2000-2001 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescher type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001000079 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, §§ 2 en 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffend type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001016035 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbank te Leuven. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 januari 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 28 september 2000, wordt aan de heer P. Stroobants, wonende te 3000 Leuven, die op 28 september 2000 de leeftijdsgrens voor de (...) type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001012038 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economis

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001031023 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelatingen Bij ministerieel besluit van 13 december 2000, wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. ADMB INTERIM Die toe type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001003050 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2001 betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de macht type ministerieel besluit prom. 01/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001011065 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 86 houdende erkenning en bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001009147 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Personeel. - Justitiehuizen. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 31 januari 2001 wordt Mevr. Hoven, V., bestuurschef bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, overgeplaatst naar het Direct Bij ministe type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001009146 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de referendarissen bij het Hof van Cassatie type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001003094 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2001 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 12/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 11/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2000011537 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 10 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 31/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001014025 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 mei 1995 tot benoeming van de leden van het raadgevend comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type ministerieel besluit prom. 16/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001011030 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001035150 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële en materiële beheer van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Loodswezen type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001035103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Behoud van gemeentelijke plannen van aanleg die dateren van voor de inwerkingtreding van de vaststelling van het gewestplan of een gewestplanwijziging in het plannenregister van de gemeente WEMMEL. - Bij besluit van de Vlaamse regering van 10 n - het b type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001035151 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Loodswezen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001027085 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde adviescommissie van Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001027081 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde adviescommissie van Namen type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001027084 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde adviescommissie van Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001027086 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde adviescommissie van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001027082 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde adviescommissie van Bergen type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001027087 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde adviescommissie van Waals-Brabant

decreet

type decreet prom. 12/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001029092 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/11/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001000073 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 25 mei 1999 betreffende de inschrijving van de niet-Belgische burgers van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 09/11/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001000067 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief Wedde van burgemeesters en schepenen Duitse vertaling type omzendbrief prom. 04/10/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001000037 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 1 - enig informaticasysteem. Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001011068 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE C/C 01/0006 Ineos Groep/EVC International NV Op vrijdag 2 februari 2001 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoo Volgens type bericht prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001021103 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 30 november 2000 in zake het Ministerie van Financiën en het openbaar ministerie tegen P. Crijnen en anderen, waarvan de expeditie « 1.

document

type document prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001031065 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Het Rechtscollege. - Verkiezing van de leden vazn de raad van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Schaarbeek. - Bezwaar Een bezwaar werd ingediend bij het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de heer Franc Inzake : type document prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001040812 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der Industriële Productieprijzen van de maand december 2000 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand december 2000 153,69 punten b(...) Het definitief ind type document prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001031017 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 5 januari 2001 wordt de beslissing van 23 november 2000 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht beslist aan de heer Marc Condijts een bevordering tot de graad van inspect ANDERLE

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001029035 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2000, in artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 mei 1997 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het officieel gesubsidieerd onderwijs vo Dat bes

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001022042 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Dienst voor de overzeese sociale zekerheid Beheerscomité. - Onstlag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 januari 2001, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Behe - wordt de he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001022045 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 januari 2001 wordt de heer Demoulin, Pierre, met ingang van 2 augustus 2000, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van informaticus bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezon De datu type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001022044 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Beheerscomité. - Ontslagen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 januari 2001 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van werkend lid van he - wordt eervol type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001016038 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidshoven. - Arbeidsrechtbanken. - Nationale Orden Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 5 december 2000 worden, vanaf de bij hun naam vermelde datum benoemd : Leopoldsorde Officier - de heer Bemelmans, J., raadsheer in socia Hij zal het burgerli type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001022043 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle Benoemingen. - Hernieuwingen Bij koninklijk besluit van 15 januari 2001 worden benoemd tot leden van het Comité van de Dienst voor ge - als verte type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001016036 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidshof te Gent. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2000 wordt de heer Y. Vijnckier, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, benoemd tot raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Gent. Hij voltooit het (...)

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001021090 bron diensten van de eerste minister Cel van de Regeringscommissaris belast met de dioxineproblematiek. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 januari 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 19 januari 2001, wordt aan de heer Van Den Abeele, Eric, adviseur bij het Centrum voor g (... type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001021083 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Belgisc Algeme

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001009148 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2001, blazijde 3376, regels 11 en 12, is de vacante plaats van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, geannuleerd. type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001009149 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne : 1; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te T - beambte bij type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001012086 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van administratief agent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Dendermonde De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Administratie v(...) Voorwaarden : 1

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001003054 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 253 van 15 januari 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001003059 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 520 van 19 januari 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001003058 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 508 van 18 januari 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001003057 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 527 van 25 januari 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001003056 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 536 van 19 januari 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001003055 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 414 van 10 januari 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001009144 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 november 2000 is de heer Meyer, L., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, in ruste gesteld op datum van 11 maart 2001. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund Hij wo

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001016023 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 5 december 2000 wordt de heer Van Cauwelaert, Thierry, met ingang van 1 oktober 2000 in vast verband benoemd tot ingenieur in het Frans taalkader bij de centrale diensten van het (...

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001008035 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke **** deskundigen (rang ****1) voor de **** bijzondere **** «*****» te **** van het Departement ****, ****(...) In het Belgisch Staatsblad type bericht van selor prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001008034 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** ingenieurs bouwkunde (rang ****1) (****/****) voor de Administratie Ondersteunende Studies en **** van het Departement Leefmilieu en **** (Ministerie van de ****(...) Rangschikking van de type bericht van selor prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001008033 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** **** voor Binnenlandse Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****(...) 2. ****, ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001008031 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** boekhouders (****/****) voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** (****00044). Uitslagen **** van de geslaagde ****(...) 1. **** type bericht van selor prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001008032 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct- adviseur beheer voor **** **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. Cup(...) 2. Van Der Linde type bericht van selor prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001008036 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** adjunct-adviseurs (rang 10) (****/****) voor de Centrale **** voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van de Militaire Gemeenschap (****00036). - **** ****(...) 1. ****, type bericht van selor prom. -- pub. 15/02/2001 numac 2001008044 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving - Uitslagen Samenstelling van een **** van **** technicus der **** voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (rang 20) (****00088). - **** ****(...) ****, ****, ****-****.
^