B.S. Index van de publicaties van 17 februari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001009117 bron ministerie van justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van april 2001 Het Ministerie De aanvr type wet prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001021101 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 98/2000 van 26 september 2000 Rolnummer 1950 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de wet van 25 juli 1891 tot herziening der wet van 15 april 1843 op de politie der spoorwegen en de wet van 7 augustus 1931 op Het Arbit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001001121 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 3, eerste lid, 1°, van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001009158 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Personeel. - Justitiehuizen Bij koninklijk besluit van 31 januari 2001 wordt de heer Rousseau, P., directeur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal van de Strafinrichtingen, bevorderd Overeenkoms type koninklijk besluit prom. 08/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001000120 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001022099 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001021095 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende regeling van de toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan sommige personeelsleden van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid type ministerieel besluit prom. 15/01/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001011066 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2001 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001027096 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het model en de afmetingen van het bericht bedoeld in artikel 7 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001027092 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en de plaatsvervangende leden van de Centrale adviescommissie type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001027098 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, in het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, van het algemeen reglement op de bouwwerken wat betreft de ruimten en gebouwen of gedeelten van gebouwen die bestemd zijn voor het pub type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001027097 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 oktober 1998 houdende reglementering van de opvang van stedelijk afvalwater en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 betreffende

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001000167 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief nr. PLP 4 betreffende het behoud van het oorspronkelijk statuut type omzendbrief prom. 08/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001000119 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 3 : Toelichting bij de inwerkingtreding van het syndicaal statuut van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001021104 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 8 december 2000 in zake V. Zeqiri tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint-Martens-Latem, waarvan de expedi « Vorm

erratum

type erratum prom. 22/12/2000 pub. 17/02/2001 numac 2001035187 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001. - Errata

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 06/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001021097 bron diensten van de eerste minister Ministerieël besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité voor het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type document van de diensten van de eerste minister prom. 06/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001021096 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende oprichting van een basisoverlegcomité voor het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij »

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001021086 bron diensten van de eerste minister Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Te begeven betrekkingen Bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Ruisbroekstraat 2-6, 1000 Brussel, zijn vier betrekkingen van wetenschappelijk personeelslid te begeve De ka type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001009156 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Namen : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2000. De kandidaturen voor een benoeming i Voor elke kan

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001009155 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 juli 2000, in werking tredend op 28 februari 2001, wordt de heer Magis, R., griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aans Bij koninkli

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001021080 bron arbitragehof Arrest nr. 8/2001 van 31 januari 2001 Rolnummer 1792 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 82, 89, 115, 1°, en 120 van het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 14 december 1998 houdende het statu Het Arbit type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001021079 bron arbitragehof Arrest nr. 6/2001 van 31 januari 2001 Rolnummers 1761, 1850, 1851 en 1852 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 2 van de wet van 25 mei 1999 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 janu Het Arbit

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001008060 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige technisch assistenten landbouw/dierenverzorging (rang D1) voor BLOSO Een wervingsreserve met geldigheidsduur van twee jaar, zal worden aangelegd met een maximum van 6 geslaagden. Indien er voor de toekennin(...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001008070 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige deskundigen personeelswerk (rang B1) voor het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) Samenstelling van een wervingsreserve. Toelaatbaarheidsvereisten (...) 1. Burger type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001008062 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige technisch assistenten polyvalent zwembadbediende (m/v) (rang D1) voor BLOSO Een wervingsreserve met geldigheidsduur van twee jaar, zal worden aangelegd met een maximum van 18 geslaagden. Indien er voor(...) Toelaatbaarhei type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001008061 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige technisch assistenten houtbewerking (rang D1) voor BLOSO Een wervingsreserve met geldigheidsduur van twee jaar, zal worden aangelegd met een maximum van 9 geslaagden. Indien er voor de toekenning van de laat(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001008058 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige technisch assistenten - zeilmakerij (rang D1) voor BLOSO Een wervingsreserve met geldigheidsduur van twee jaar, zal worden aangelegd met een maximum van 3 geslaagden. Indien er voor de toekenning van de laat(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001008054 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Nederlandstalige scheikundig adviseur (rang 10) voor het laboratorium van de Administratie der Douane en Accijnzen te Leuven van het Ministerie van Financiën Een reserve, met geldigheidsduur van twee jaar, zal worden aange(...) Indien type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001008055 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige scheepvaartinspecteurs (m/v) (rang 10) voor het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur Een reserve, met geldigheidsduur van twee jaar, zal worden a(...) Indien type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001008063 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige justitieassistenten voor de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie Een wervingslijst, met geldigheidsduur van twee jaar, zal aangelegd worden met een maximum van 150 geslaag(...) Indien type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001008065 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige psychologen voor het Directoraat-generaal Strafinrichtingen (Ministerie van Justitie) Een wervingslijst, met geldigheidsduur van twee jaar, zal aangelegd worden met een maximum van 50 geslaagden. Indien er (...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001008056 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige technici - onderhoudstechnieken (rang C1) voor BLOSO Een wervingsreserve met geldigheidsduur van 2 jaar, zal worden aangelegd met een maximum van 30 geslaagden. Indien er voor de toekenning van de laatste pl(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001008057 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige technische assistenten onderhoudstechnieken (rang D1) voor BLOSO Een wervingsreserve met geldigheidsduur van twee jaar, zal worden aangelegd met een maximum van 27 geslaagden. Indien er voor de toekenning va(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001008069 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige technici (functie : bos- of natuurwachter) (m/v) (rang C1) voor het Departement Leefmilieu en Infrastruct(...) Eén betrekking is momenteel vacant bij de Afdeling Bos en Groen te Zutendaal. Samenstelling van (...) type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001008059 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige technische assistenten groentechnieken (rang D1) voor BLOSO Een wervingsreserve met geldigheidsduur van twee jaar, zal worden aangelegd met een maximum van 18 geslaagden. Indien er voor de toekenning van de (...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2001 numac 2001008053 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Franstalige industrieel ingenieurs (rang 10) voor de Regie der Gebouwen Een reserve, met geldigheidsduur van twee jaar, zal worden aangelegd met een maximum van 10 geslaagden. Indien er voor de toekenning van de laatste plaa(...) Toelaatbaa
^