B.S. Index van de publicaties van 20 februari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001019084 bron kamer van volksvertegenwoordigers Benoeming van een vast lid en een plaatsvervangend lid (N) van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten (Vast Comité P) Op 18 november 1999 is de Kamer van volksvertegenwoordigers, bij toepassing van artikel 4 van de wet van 18 jul(...) Op type wet prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001003060 bron ministerie van financien Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit (...) Stad Saint-Ghislain (vroeger Tertre) Een percee type wet prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001041302 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001003062 bron ministerie van financien Administratie van de Thesaurie Deposito- en Consignatiekas Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 De sommen of waarden geconsigneerd voor rekening der hieronder vermelde vennootschappen, in toepassing van de wet van 24 juli(...) Voor de raadplegi

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/02/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001002118 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001009139 bron ministerie van justitie Directoraat Generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000, wordt een einde gesteld aan de functies van de heer De Wit, Willy, geboren te Paal op 23 februari 1940, eerstaanwezend directeur bij de gevangenis (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001000141 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Nieuwe voordracht Bij koninklijk besluit van 29 januari 2001 genomen met toepassing van artikel 13, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet, wordt om een nieuwe voordracht van een kandidaat voor het ambt van burgemeester van de gem (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001002012 bron ministerie van ambtenarenzaken Personeel. - Opruststellingen Bij koninklijk besluit van 3 september 2000, is aan de heer Van den Abeele, Jozef, adviseur bij de Diensten van Ambtenarenzaken, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 maart 2001. Hij mag zij Bij koninkl type koninklijk besluit prom. 24/01/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001022062 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 29/01/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001014029 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur, de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder van BELGACOM voor een nieuwe termijn van zes jaar type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001022085 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001009153 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 9 februari 2001, wordt de heer Jacques Feller, bestuursassistent bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naar het Centraal Bestuur van het (...) type ministerieel besluit prom. 13/02/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001011082 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 04/05/2000 pub. 20/02/2001 numac 2001027099 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de gemeente Chastre , van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 16 juli 1998 houdende reglementering van het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franse type ministerieel besluit prom. 29/01/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001022067 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type ministerieel besluit prom. 16/02/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001007053 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités en van het ministerieel besluit van 13 december 1995 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor type ministerieel besluit prom. 29/01/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001022066 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001027100 bron ministerie van het waalse gewest Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 20 december 2000 wordt de erkenning van de « a.s.b.l. S.O.S. Surendettement » als schuldbemiddelaar ingetrokken op 31 december 2000, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning v Bij

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001031058 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijving op de bewaarlijst als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 december 2000 worden ingeschreven op de bewaarlijst als monument, omwille van hun historische en artistieke wa sesteenweg type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001031054 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als archeologische vindplaats Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 maart 2000 wordt ingesteld de procedur(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001031055 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 maart 2000, wordt ingesteld de procedu(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001035189 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2000 pub. 20/02/2001 numac 2001035173 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidieverlening voor projecten in het kader van het Kustactieplan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2000 pub. 20/02/2001 numac 2001027095 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het investeringsprogramma 2000-2004 voor de sanering en de bescherming van waterwinningen

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001022068 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bericht voorgeschreven krachtens artikel 13, type bericht prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001095007 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht v Deze overdrac

document

type document prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001011073 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand januari 2001 De parameters N C en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor ele N C = 1,0514 N E = 1,2691 type document prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001019083 bron kamer van volksvertegenwoordigers Vast Comité van toezicht op de politiediensten Ontslag van een vast lid In de plenaire vergadering van 8 februari 2001 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers nota genomen van het ontslag, bij brief van 1 februari 2001 ingediend, van de he (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2000 pub. 20/02/2001 numac 2001029046 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende financiering van de schijf 1999 van het Bijzonder Fonds voor het onderzoek in de Universitaire instellingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/11/2000 pub. 20/02/2001 numac 2001029065 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het aanpassingscijfer toe te passen op het bedrag bestemd voor de werkingstoelagen 2000 van de universitaire instellingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2000 pub. 20/02/2001 numac 2001029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1985 houdende financiering van het Bijzonder Fonds voor het onderzoek in de Universitaire instellingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/2000 pub. 20/02/2001 numac 2001029048 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 34 en van artikel 37 van het decreet van 13 juli 1998 houdende organisatie van het kleuter- en lager onderwijs en wijziging van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/2000 pub. 20/02/2001 numac 2001029047 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering, voor het schooljaar 1999-2000, van artikel 34 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, wat het buitengewoon onderwijs betreft type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2000 pub. 20/02/2001 numac 2001029053 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 12, § 1, van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuter- en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2000 pub. 20/02/2001 numac 2001029061 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheercomité van het Fonds voor de organisatie van taalbadprogramma's ter bestemming van de leerlingen van het onderwijs van de Franse Gemeenschap

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001000148 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 23 januari 2001 zijn tot burgemeester benoemd, de op nastaande lijst vermelde personen : Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen : Gemeente Wommelgem : De heer Walter Van Provincie Antwerpe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001015016 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 11 juli 2000, werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer Nothomb, Patrick , 8 april 2000, ambtenaar van de eerste administrat(...) Commandeur Mevr. Funes type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001021093 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Koninkl Kon

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001021099 bron arbitragehof Arrest nr. 9/2001 van 7 februari 2001 Rolnummer 1755 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 28 en 30 van de wet van 22 december 1998 betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de ra Het Arbitr

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001011078 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand februari 2001 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand februari 2001 respectievelijk vastgest Iga = 0

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001011076 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een overdracht van verzekeringscontracten Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 18 december 2000, wordt de overdracht van de verzeker (...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001035190 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 91.999 van 8 januari 2001 heeft de Raad van State, afdeling administratie IXe Kamer, het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1994 betreffe (...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001009099 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 9 12 januari 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissi 2001/10/EG : * Besluit

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001031050 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 5 januari 2001 wordt goedgekeurd de beslissing van 27 oktober 2000 waarbij de gemeenteraad van de Stad Brussel beslist de stageduur voor technische assistenten JETTE. - Bij beslui

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 20/02/2001 numac 2001095008 bron ministerie van economische zaken Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Domeinconcessie De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas ontving een aanvraag van domeinconcessie voor de bouw en uitbating van een windenergiepark in de Belg Elke bela
^