B.S. Index van de publicaties van 2 maart 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001095010 bron ministerie van economische zaken Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen van 18 december 2000 wordt ingeschreven als hypotheekonderneming de naamloze ve (... type wet prom. 27/07/1997 pub. 02/03/2001 numac 2001015018 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Europees Sociaal Handvest, gedaan te Turijn op 21 oktober 1991 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/01/2001 pub. 02/03/2001 numac 2000013018 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de arbeid op zon- en feestdagen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001000098 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 14 februari 2001, wordt de heer Yves Houyet, adjunct-referendaris bij de Raad van State, gemachtigd om vanaf 1 februari 2001 tot 1 juli 2003, het ambt van assistent, (...) type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 02/03/2001 numac 2001000132 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de indeling van de kantons van de vredegerechten op grond van het aantal inwoners type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 02/03/2001 numac 2000012985 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001000054 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 16 februari 2001, wordt de heer Christian Amelynck, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het jaar 2001 het ambt van assistent uit te oefenen bij de Re (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001000169 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 19 februari 2001, wordt de heer Marnix Van Damme, Kamervoorzitter, gemachtigd tot het doceren in de hoedanigheid van hoogleraar aan de Faculteiten van de rechtsgeleer - rechts type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 02/03/2001 numac 2001000134 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de programmawet van 2 januari 2001 type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 02/03/2001 numac 2001000128 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 augustus 1976 betreffende de vergoeding der schade aangericht aan roerende goederen van dagelijks of huiselijk gebruik door natuurrampen en van het k type koninklijk besluit prom. 27/12/2000 pub. 02/03/2001 numac 2001000059 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 15 000 000 BEF aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. 08/02/2001 pub. 02/03/2001 numac 2001007054 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van een duiktoelage aan het militair personeel van de krijgsmacht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/02/2001 pub. 02/03/2001 numac 2001009116 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachting van de programma's en richtlijnen voor de permanente vorming van magistraten voor 2001 type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001022109 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 9 februari 2001, wordt Dr. Liebaers Inge, van Laken, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneesheer-specialist, ben (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001022107 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pathologische anatomie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 9 februari 2001, wordt Dr. Praet Marleen, van Gent, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als genees (... type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gynecologie-verloskunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 9 februari 2001, wordt Dr. Hubinont, Corinne, van Ukkel, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als (... type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001022053 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Statuten van nationale erkentelijkheid 1940-1945 Commissie van Beroep voor Politieke Gevangenen en hun Rechthebbenden. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 12 december 2000 : Wordt benoemd bij de Commissie van Beroep voor de Politieke (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001022054 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Pensioenen aan burgerlijke oorlogsslachtoffers 1940-1945. Burgerlijke Invaliditeitscommissies. Hogere Commissie van Beroep. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 5 december 2000 : Wordt eervol ontslag, op zijn verzoek, verleend aan Worden benoemd type ministerieel besluit prom. 28/02/2001 pub. 02/03/2001 numac 2001022159 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende slachtverbod voor sommige slachtdieren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001031053 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 maart 2000 wordt ingesteld de procedur(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001031079 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2000, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument, wegens zijn historisc Bij beslui type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001031056 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als archeologische vindplaats Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 maart 2000, wordt ingesteld de procedu(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001031080 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2000, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001031082 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2000, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001031043 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 december 2000, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel, wegens zijn historische, esth Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2000 pub. 02/03/2001 numac 2001035194 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot instelling van de aanmoedigingspremies bij loopbaanonderbreking in geval van zorgkrediet, loopbaankrediet en landingsbanen in de social profitsector

document

type document prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001031057 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 december 2000, wordt ingesteld de proc(...) type document prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001031081 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 november 2000, worden beschermd als ge(...) type document prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001031052 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2000, wordt ingesteld de proc(...) type document prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001022075 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor sociale zekerheid. - Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid genomen in zijn vergadering van 15 december 2000, wordt Mevr. Annemie Meurs, adjunct-adviseur 10C bij het Bij bes type document prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001000222 bron ministerie van binnenlandse zaken Federale politie. - Aanwijzingen voor de bediening van commandant van een territoriale brigade van de federale politie Adjudant-chef bij de rijkswacht Van de Velde, F., werd, op datum van 1 februari 2001, aangewezen voor het ambt van commandant Adjudan

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001000162 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 14 februari 2001 wordt de heer Wim Geurts, tot griffier bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001022059 bron ministerie van middenstand en landbouw Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 23 november 2000 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : De heren type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2000011465 bron ministerie van economische zaken Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 17 september 2000 werden met ingang van 8 april 2000 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heren : Chapon, Jules, Wilrijk . Durbuis,(...) Frohmann, Armand, Antwerpen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001000173 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een auditeur Bij koninklijk besluit van 16 februari 2001, wordt Mevr. Patricia De Somere, adjunct-auditeur, met ingang van 22 februari 2001, tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001022078 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 januari 2001 dat in werking treedt de dag van deze bekendmak Bij hetzelfde type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001000163 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 14 februari 2001, wordt Mevr. Marijke Van Limbergen, tot griffier bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001022077 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 januari 2001, wordt benoemd voor een termijn van zes jaar, ingaand op 1 januari 2001, het volg - als ver type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001000164 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 14 februari 2001, wordt de heer Luc Jolie, tot griffier bij de Raad van State benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001009195 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaats van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Hasselt, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2001, bladzijde 6208, d (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001009194 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement : - Antwerpen : 1 ; - Brussel : 1 (vanaf 1 september 2001); - Dendermonde : 1 (vanaf 29 augustus 2001). (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001007068 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers Vacante betrekking van adjunct-administrateur-generaal (rang 15) (Nederlandse taalrol). - Oproep tot kandidaten Een betrekking van adjunct administrateur-ge(...) Overeenkom

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001009193 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2001, dat in werking treedt op 16 maart 2001, is aan de heer Corthouts, A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Hasselt. Bij konink

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001095009 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een fusie door opslorping tussen twee verzekeringsondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België De onderneming naar Luxemburgs recht « La Mond Deze fus

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001022076 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoemingen tot de graad van geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige controle Bij koninklijk besluit van 30 januari 2001 wordt Dr. De Cloedt, Guy, stagedoend Bij ko

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001000136 bron ministerie van binnenlandse zaken Lijst van erkende plaatsers van brandwerende deuren in toepassing van artikel 7 van het ministerieel besluit van 5 mei 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure inzake de erkenning van de plaatsers van brandwerende deuren Voor de raadpleg

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001007062 bron ministerie van landsverdediging Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 91392 van 6 december 2000, heeft de Raad van State, afdeling administratie, VIII e kamer, de artikelen 1, 2, 3,

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001000221 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwijzingen Adjudant-chef bij de rijkswacht Dandois, J.-L., werd, op datum van 27 december 2000, aangewezen voor het ambt van commandant van de brigade Charleroi. Adjudant bij de rijkswacht Dillien, P., werd, op datum van (...)

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001022080 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Hernieuwing Bij koninklijk besluit van 30 januari 2001, wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaand op 1 juli 2000, het man - als ve type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001022051 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Hernieuwing Bij koninklijk besluit van 18 januari 2001, wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaand op 1 juli 2000, het ma - als ver type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 02/03/2001 numac 2001022083 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Hernieuwing Bij koninklijk besluit van 30 januari 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2000, wordt hernieuwd voor een term als verte
^