B.S. Index van de publicaties van 3 maart 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001009150 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 17 januari 2001 is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** **** type wet prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001003104 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Arlon, 1° (...) Een oppervlakte van 4 a 36 ca, gekadastreerd sectie A, n

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2000012933 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Orde van Leopold II. - Benoemingen Gouden Medaille Koninklijk besluit van 17 december 1997 : de heer De Vos, Roland, te Knokke-Heist; de heer Petit, Freddy, te Oostende. Zij nemen vanaf 21 juli 1997 hun rang in de Orde in. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2000012934 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Huldepenningen. - Benoemingen Gouden penning voor sociale toewijding Koninklijk besluit van 17 december 1997 : de heer Barbe, Marc, te Halle; de heer Bernaert, Erik, te Gavere; de heer Celis, Guy, te Vorselaar; de heer Crespin de heer Deltenre, Jacques type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001011013 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 november 2000 wordt met ingang van 4 september 2000, op haar aanvraag, aan Mevr. Geerits, Marina, geboren op 18 maart 1960, ontslag uit haar ambt van a (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001009190 bron ministerie van justitie Besluit betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 22 januari 2001 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de instelling van openbaar nut « Nederlands Toneel te Gent », waarvan de ben (. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001011012 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 7 november 2000 werden door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de graad van adjunct-adviseur met ranginneming op 1 mei 2000 : - - de heer Saïd type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2000012935 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Huldepenningen. - Benoemingen Bronzen penning voor een lange en vruchtbare beroepsactiviteit Koninklijk besluit van 17 december 1997 : de heer Clamagirand, André, te Eigenbrakel; de heer Darimont, André, te Saint-Nicolas; de heer de heer Dricot, Jea type koninklijk besluit prom. 26/01/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001012067 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001000220 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 16 februari 2001, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001000125 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 8 februari 2001, wordt aan de heer Marcel Mees de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Schelle, provincie Antwerpen, arrondissement Antwerpen, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001000124 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 8 februari 2001, wordt aan de heer Oscar Rillaerts de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Schelle, provincie Antwerpen, arrondissement Antwerpen, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001011101 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 13 februari 2001 wordt aan de voorzorgsinstelling "Pensioenfonds contractuelen VRT/E-VRT" Dit besluit treedt in werking vanaf de onderha type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001011102 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 13 februari 2001 wordt aan de voorzorgsinstelling "Volvo Car Pensioenfonds" , onderli(...) Dit besluit treedt in werking vanaf de onderha type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001022144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Vestigingscommissies bedoeld bij artikel 4, § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische be type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001012072 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen, gelegen in de provincie Limburg, die onder het Paritai type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001000126 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 8februari 2001, wordt aan de heer René Uyttendaele de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Wetteren, provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Dendermonde, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001011103 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 13 februari 2001 wordt aan de voorzorgsinstelling "Pension Fund Andersen Consulting Group Belgium" Dit besluit treedt in werking vanaf d

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001011091 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van plaatsvervangende en werkende leden van het Sociaal- Economisch Comité voor de distributie type ministerieel besluit prom. 14/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001011094 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 04/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001035240 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole in 2001 type ministerieel besluit prom. 13/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001009097 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van bepaalde organisaties voor de juridische bijstand type ministerieel besluit prom. 28/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001003130 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 maart 1998-2001-2003-2005, voor de periode van 4 maart 2001 tot 3 maart 2003 bevestigt type ministerieel besluit prom. 02/03/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001016061 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk type ministerieel besluit prom. 21/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001011098 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het formulier dat gebruikt moet worden voor de verklaring om in aanmerking te komen binnen de gasvervoersnetten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2000 pub. 03/03/2001 numac 2001035196 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor het algemeen welzijnswerk

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001027130 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone leden, de plaatsvervangende leden en de waarnemers van het Overlegcomité voor de omgeving van de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001027128 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone leden, de plaatsvervangende leden en de waarnemers van het Overlegcomité voor de omgeving van de luchthaven Luik-Bierset

document

type document prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001011104 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand februari 2001 De parameters N C en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor e N C = 1,1059 NE = 1,2690

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2000 pub. 03/03/2001 numac 2001029068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van de graden van kandidaat en licentiaat handelswetenschappen en van handelsingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/11/2000 pub. 03/03/2001 numac 2001029064 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2000 pub. 03/03/2001 numac 2001029024 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de vertegenwoordiger van de regering in de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2000 pub. 03/03/2001 numac 2001029069 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar stenografie en dactylografie-tekstverwerking in de inrichtingen voor secundair onde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2000 pub. 03/03/2001 numac 2001029067 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke vorsers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2000 pub. 03/03/2001 numac 2001029023 bron ministerie van de franse gemeenschap De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs, inzonderheid op artikel 26; Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juli 1999 houdende regeling va Gelet op h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2000 pub. 03/03/2001 numac 2001029051 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 22 april 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Algemene Raad voor de Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2000 pub. 03/03/2001 numac 2001029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 11 maart 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de Haute Ecole « Albert Jacquard » te Namen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001011010 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000 werd met ingang van 1 augustus 2000, de heer Jean-Paul Quoirin, geboren op 1 oktober 1962, in vast verband benoemd tot de graad van sta (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001000171 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een auditeur Bij koninklijk besluit van 16 februari 2001 wordt Mevr. Ann Van Mingeroet, adjunct-auditeur, met ingang van 22 februari 2001, tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001012070 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 januari 2001 worden vanaf 30 juli 2000, voor een period als ver type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001012080 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 januari 2001 worden vanaf 1 december 2000, benoemd tot als ve type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001012079 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 januari 2001 wordt vanaf 1 december 2000, benoemd tot pla als ve type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001012125 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 februari 2001, is de heer Heyrman, Guido benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Uytterhoeve (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001012123 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 februari 2001 is de heer Ferrant, Baudouin benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van Mevr. Becquet, In (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001012126 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 februari 2001, is de heer Scherpereel, Etienne benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Gosijns, Willy, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001011011 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources Benoeming door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000 werd met ranginneming op 1 augustus 2000, Mevr. Chantal De Pauw, geboren op 7 december 1959, door verhoging in (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001012124 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 februari 2001, is de heer Verbeeck, Alfons benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Mechelen ter vervanging van de heer Vermeulen, Roger (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001012128 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Benoeming of hernieuwing van de mandaten van de leden Bij koninklijk besluit van 16 februari 2001 worden, met ingang van 1 maart 2001, voor een periode van zes jaar, de mandaten van de A. Leden

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001021136 bron diensten van de eerste minister Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 23 januari 2001 wordt de heer Tatsuro Miki, van Japanse nationaliteit, ertoe gemachtigd, met ingang van 1 januari 2001, in België het beroep van architect uit te o (..

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001009197 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij de rechtbank van : - eerste aanleg te Verviers : 1; - koophandel te Namen : 1; - opsteller bij de griffie : - van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel : 1; - beambte bij de griffie v type vacante bettreking prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001009199 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen De volgende vacatures, opengevallen voor 2 augustus 2000, zullen worden opgevuld volgens de bepalingen van artikel 259ter van het Gerechtelijk Wetboek zoals ze van toepassing waren voor de inwerkingtred - toegev type vacante bettreking prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001027127 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer « Société de transport en commun du Brabant wallon » Oproep tot de kandidaten De Waalse Regering zal binnenkort overgaan tot de aanwerving van een adjunct-directeur-generaal bij de « Socié(...) Functie : Krachtens de statuten van de maatschappij type vacante bettreking prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001012127 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Olivier Rijckaert De betrokken organisat De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001009196 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 februari 2001, in werking tredend op 1 maart 2001, wordt aan Mevr. Lefevre, N., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Namen. Bij koninklijk type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001009198 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 februari 2001 zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Verviers en Eupen : - de heer Noël, G., voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 septembe te Namen : -

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001021112 bron arbitragehof Arrest nr. 15/2001 van 14 februari 2001 Rolnummer 1828 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de wet van 29 april 1999 tot wijziging, wat de wedden van de magistraten van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wet Het Arbitr

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001012120 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Benoeming. - Vernietiging Bij arrest nr. 91.550 van 12 december 2000 heeft de Raad van State, afdeling administratie, het koninklijk besluit vernietigd van 7 april 1995 waarbij Marc Galloo, adjunct-adviseur, door verhoging in graad (... type benoemingen prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001000192 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2001 wordt de heer Rupert Van Dorpe met ingang van 1 december 2000 tot Rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken - Gesloten Cen (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001003125 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) de schrapping van : « DIPO, S.A., Maria-Theresialei 2, 2018 Antwerpen » « Patriotique Banque(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001000170 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 16 februari 2001 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee (... type vergunning prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001000165 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 16 februari 2001 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle (...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001008084 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) Samenstelling van een (...) Toelaatbaarheidsvereisten type bericht van selor prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001008089 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technici voor de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bl(...) Indien er voor de toekenning van de laatste plaats type bericht van selor prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001008087 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Momenteel is er één functie van milieu-inspecteur vacant. Sa(...) Toelaatbaarheidsverei type bericht van selor prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001008088 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen telematica voor de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de (...) Toelaatbaarhei type bericht van selor prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001008085 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technisch assistenten (m/v) (rang D1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) Samenstelling van een reser(...) Toelaatbaarheidsvereisten type bericht van selor prom. -- pub. 03/03/2001 numac 2001008086 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen (functie : preventieconsulent) (rang B1) voor de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Samenstelling van een rese(...) Toelaa
^