B.S. Index van de publicaties van 8 maart 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001021122 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 132/2000 van 13 december 2000 Rolnummer 1788 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Hoei. Het Arbitragehof, samengesteld type wet prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001009131 bron ministerie van justitie Instituut voor Bedrijfsjuristen. - Uitslag van de stemopneming op 10 januari 2001, in uitvoering van artikel 22 van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen Raad Nederlandstalige lijst : Verkozen led Trees Paelinck type wet prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001021121 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 131/2000 van 13 december 2000 Rolnummer 1758 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 31, type wet prom. 02/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001016051 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001012146 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001 is aan de heer Bressard, René, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank van Aarlen, Neufchâ (. type koninklijk besluit prom. 23/11/2000 pub. 08/03/2001 numac 2000012879 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de beroepenclassificatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001000133 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 27 december 2000 tot wijziging van artikel 71, eerste lid, 4°, van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001022104 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 26 september 2000 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel tot vaststelling van de data van de derde en vierde vakantieweek voor 2001 type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 08/03/2001 numac 2000012991 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001022087 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 08/03/2001 numac 2000012993 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001014035 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, De exam type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001007056 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van macht en korps Bij koninklijk besluit ****. 3359 van 1 februari 2001, wordt ****-commandant ****, ****., van het korps van de artillerie van de landmacht op zijn aanvraag, met zijn graad en **** **** de type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001022116 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een gewoon en een plaatsvervangend bijzitter van de Provinciale Raad van de Orde der Apothekers van Namen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001012140 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001 is aan de heer Kerkoff, Ferdinand, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 30 december 2000, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter, als werknemer-arbeider, (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001007059 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Aanstellingen in de graad van hulponderluitenant vlieger Bij koninklijk besluit nr. 3368 van 1 februari 2001, worden de adjudanten kandidaat-hulpofficieren van wie de namen volgen, op 14 december 2000 aangesteld in de gra V. Verkeyn; type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001007057 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanwijzing voor het ambt van officier lichamelijke opvoeding en sport Bij koninklijk besluit ****. 3360 van 1 februari 2001, wordt majoor Van **** ****, ****., op 20 december 2000 aangewezen voor het ambt van officier lichamelijke **** (...) type koninklijk besluit prom. 08/01/2001 pub. 08/03/2001 numac 2000012951 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001012144 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001 is aan Mevr. Namurois, Agnes, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank van Nijvel. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001012139 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001 is aan de heer Cher, Jean-Marc, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank van Verviers-Eupen (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001012143 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001 is aan de heer Detrain, Jacky, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank van Brussel. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001012145 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001 is aan Mevr. Devillers, Fabienne, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Charleroi. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001007058 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3362 van 1 februari 2001, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt, aangeb Hij ga type koninklijk besluit prom. 12/01/2001 pub. 08/03/2001 numac 2000013009 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het recht op beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001000123 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001 wordt aan de heer Lucien Vandenborre de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Wortegem-Petegem, provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Oudenaarde, verleend (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001012141 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001 is aan de heer Tilmant, Olivier, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Charleroi. type koninklijk besluit prom. 08/01/2001 pub. 08/03/2001 numac 2000012945 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 12/01/2001 pub. 08/03/2001 numac 2000013014 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uitbreiding van het recht op beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 13/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001000204 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister type koninklijk besluit prom. 08/01/2001 pub. 08/03/2001 numac 2000012944 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de eindejaarspremie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001007063 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 houdende toekenning van een duiktoelage aan het militair personeel van de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001007064 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit nr. 81691 van 11 december 2000, wordt de heer Jean-Paul De Weer, door verhoging in graad tot de graad van adviseur-generaal bevorderd op 1 september 2000. Bij ministerieel besluit Een beroep tot type ministerieel besluit prom. 18/04/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001022092 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot delegatie van tekenbevoegdheid aan bepaalde ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu voor de toelatings- of erkenningsakten op het stuk van de bestrijdingsmiddelen en voor de beslissingen inzake de kennisgeving van de nieuwe c

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001027153 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het vervoer van dood grof wild tijdelijk wordt verboden type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001027141 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des Déchets » Centra voor valorisatie, verwijdering, voorbehandeling of verzameling van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse b2 (overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van(...) Toestand op 1 januari 2001 De toek type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001027137 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des Déchets » Erkende ophalers en vervoerders van dierlijke afvalstoffen (overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 1993 betreffende de dierlijke afvalstoffen) Toesta(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001021142 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kortgeding voor de Raad van State Jan Schamp, wonende te 1880 Nieuwenrode, aan de Haas 1, heeft op 29 januari 2001 een vordering to type bericht prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001011107 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE C/C 01/0013 - ISS Servisystem NV/Group 4 Securitas Holding BV Op maandag 26 februari 2001, ontving de Raad voor de Mededinging een aan Group 4 Mai type bericht prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001021137 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 24 november 2000 in zake M.-A. Baguet tegen H. Graulich, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 8 de « Sche

document

type document prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001027138 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des Déchets » Erkende ophalers en vervoerders van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse b2 (overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 betreffende de ziekenhui(...) Toestand op 1 januari 2001 Voor de type document prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001027140 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des Déchets » Erkende centra voor valorisatie, verwijdering, voorbehandeling of verzameling van giftige of gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB's en PCT's (overeenkomstig de beslui(...) Toestand op 01/01/2001 Voor de raa type document prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001027142 bron ministerie van het waalse gewest Waalse Gewestelijke Afvaldienst Erkende vervoerders van giftige of gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën of PCB'S/PCT'S Toestand op 01/01/2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001027139 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des Déchets » Erkende centra voor de verzameling of de nuttige toepassing van dierlijke afvalstoffen (overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 1993 betreffende de dierl(...) Toestand op 1 januari 2001 De toek type document prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001027135 bron ministerie van het waalse gewest Waalse Gewestelijke Afvaldienst. - Erkende ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Toestand op 1 januari 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001027136 bron ministerie van het waalse gewest Waalse Gewestelijke Afvaldienst Erkende ophalers van afgewerkte oliën in het Waalse Gewest Toestand op 1 januari 2001 Voor de(...) (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001029134 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2001-2002 prioritair tijdelijke te worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2000 pub. 08/03/2001 numac 2000029358 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot vaststelling van de benamingen van de rijksinrichtingen voor secundaire onderwijs

erratum

type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003118 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op de aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. - Errata type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003119 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten naar aanleiding van de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. - Errata type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003116 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Errata type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003123 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financi type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003122 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Financiën en tot uitvoering van de wet van 20 oktober 1998 betreffende de euro. - Errata type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003120 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. - Errata type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003114 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de uniformering van de spilindexen in de sociale materies ter gelegenheid van de invoering van de euro. - Errata type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003113 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003121 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet die ressorteren onder het Ministerie van Binnenlandse type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003124 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. - Erratum type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003115 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie. - Errata type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003117 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op de aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. - Errata

arrest

type arrest prom. 21/12/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001031075 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 00/511 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2000 type arrest prom. 29/11/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001031063 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 00/429 tot herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2000

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001012148 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001 is aan de heer Meunier, Pierre, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Verviers-Eupen ter vervanging van Mevr. Kn (... type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001000226 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 december 2000, dat in werking treedt op 1 januari 2001, wordt de heer Bernard Moinet, benoemd tot burgemeester van de gemeente Bertogne, arrondissement Bastenaken, provincie Luxemburg. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001000234 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001 wordt de heer Georges Lambrecht benoemd tot burgemeester van de gemeente Wielsbeke, arrondissement Tielt, provincie West-Vlaanderen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001000233 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 februari 2001 wordt de heer Ivan Cattrysse benoemd tot burgemeester van de gemeente De Haan, arrondissement Oostende, provincie West-Vlaanderen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001015026 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 10 januari 2001 werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer Rens, Alain, 15 november 2000, ambtenaar van de eerste administratieve kl Officier De heer Huy type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001000232 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 februari 2001 wordt de heer Martin Van Peteghem benoemd tot burgemeester van de gemeente De Pinte, arrondissement Gent, provincie Oost-Vlaanderen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001012142 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001 is aan de heer Collin, José, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Verviers-Eupen ter vervanging van de heer Hot (.. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001012147 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001 is aan de heer Van Houdt, José, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Galere, Eu (..

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001021125 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 138/2000 van 21 december 2000 Rolnummer 1777 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 332, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Het Arbitrage samengesteld

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001012162 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Ferdinand Kerkoff De betrokken organisaties De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001021116 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor de wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Betrekking van adjunct-adviseur . - Bericht van vacature. - Oproep tot kandidaten Er wordt aan de belangstellende ambtenaren van d(...) De DWTC zijn een federaal ove

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001009209 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 februari 2001, is de heer Pleinevaux, J. benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Hoei, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2001. Bij minis Het beroep to

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001007061 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 3373 van 8 februari 2001 wordt de heer Guy-C. Van Damme, doctor in de wijsbegeerte, op 1 december 2000 tot docent aan de Koninklijke Militaire School benoemd. Bij koninklijk beslui Een beroep tot

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 29/11/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001031064 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 00/430 houdende bekrachtiging van verordening nr. 00/006 tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en A voor het dienstjaar 2000 type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 21/12/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001031074 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 00/512 houdende bekrachtiging van verordening nr. 00/008 tot vaststelling van de begrotingswijziging 3 en B voor het dienstjaar 2000

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 08/03/2001 numac 2001009210 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brugge De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 21 februari 2001, heeft Mevr. Vandeputte, B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een (...
^