B.S. Index van de publicaties van 17 maart 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/02/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001009223 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 30 juni 2000 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 837 van het Gerechtelijk Wetboek, ten einde de rechtspleging voo type wet prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 837 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen type wet prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 bron ministerie van justitie Wet betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen type wet prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 117 van en tot invoeging van een artikel 240bis in het Gerechtelijk Wetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001022119 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationale Orden. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit van 17 september 2000 worden de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 januari 2000, waarbij de heer Wybraeke, Gerard, sociaal inspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken Bij ko type koninklijk besluit prom. 09/03/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001009202 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de benoemingscommissies voor het notariaat type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001014045 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste wijziging van het beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport Company type koninklijk besluit prom. 09/03/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001009201 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de werking van de benoemingscommissies voor het notariaat en de benoeming van hun leden, de aanwijzing van de externe leden van de evaluatiecommissies en de organisatie van het vergelijkend examen voor de rangschikking type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009205 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal kandidaat-notarissen per taalrol voor het jaar 2001 type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001009177 bron ministerie van justitie Commissie voor de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 14 februari 2001, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Aide sociale aux Justiciables de l'Arrondissement de Namur », met zetel te (.. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001009239 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 6 maart 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2001, is aan de heer Lefranc, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissem Het is type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001014023 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Overplaatsingen Bij koninklijke besluiten van 9 januari 2001 worden de personeelsleden van de voormalige Dienst voor Regeling der Binnenvaart op 1 januari 2000 ambtshalve overgeplaatst naar het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur in de gra Tirlo, J type koninklijk besluit prom. 13/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001014036 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1967 houdende instelling van raadgevende commissies voor het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 09/03/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001009203 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning van representativiteit van verenigingen van licentiaten in het notariaat met het oog op de voordracht van kandidaat-notarissen als lid van de adviescomités van notarissen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001009204 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het programma van het vergelijkend examen tot rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2001 type ministerieel besluit prom. 20/02/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001022134 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning of de verlenging van de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 28/02/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001011109 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging bedoeld bij artikel 23, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 type ministerieel besluit prom. 19/02/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001014041 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit inzake de vaststelling van de kostprijs voor nummeroverdraagbaarheid voor het jaar 2000

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/02/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001035268 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 1992 betreffende de erkenning en subsidiering van de Nederlandstalige culturele centra

decreet

type decreet prom. 07/03/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001027157 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende hervorming van de "Société wallonne des Distributions d'Eau" (1)

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001021165 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 5 februari 2001 in zake het Ministerie van Financiën en het openbaar ministerie tegen K. Appelmans en anderen, waarvan de expeditie « 1.

document

type document prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001009213 bron ministerie van justitie Examens over de kennis van de Franse of van de Nederlandse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. Gewone zittijd van mei 2001 Het Ministerie van Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadigden vo Vorenver

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001000271 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001 wordt de heer André Bodson benoemd tot burgemeester van de gemeente Floreffe, arrondissement Namen, provincie Namen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001003135 bron ministerie van financien Benoemingen, bevorderingen en mutaties Bij besluit van de directeur-generaal van 4 augustus 2000, worden de heren Roothaert, Norbert R.R.C. en Suy, Richard M.R., eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur, met ingang van 1 mei 2000, gem Bij koni

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001009232 bron ministerie van justitie Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 39 van de wet van 25 ventôse jaar XI tot organisatie van het notarisambt, zullen de Nederlandstalige en Franstalige Benoemingscommissies voor het Notariaat overgaan tot de inrichting van het ve De kan type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001009237 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Neufchâteau : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2000. De kandid(...) (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001009238 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Dendermonde : 1; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; - adjunc - beambte bij

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001009236 bron ministerie van justitie Hoge Raad voor de Justitie Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een wervingsreserve van adviseurs-generaal (m/v) De Hoge Raad voor de Justitie zal eerlang een vergelijkend examen organiseren met het oog op de(...) I. Toelatingsve

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001009240 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 maart 2001 : - is de aanwijzing van Mevr. Van Strydonck, R., advocaat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen, tot de functie van eerste advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een term - is de a type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001009241 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 september 2000, in werking tredend op 31 maart 2001, wordt de heer De Graeve, J., griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001021150 bron arbitragehof Arrest nr. 20/2001 van 1 maart 2001 Rolnummer 1406 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 98, 99, 100 en 101 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en G. type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001021151 bron arbitragehof Arrest nr. 26/2001 van 1 maart 2001 Rolnummers 1857 en 1866 In zake : - het beroep tot vernietiging van de wet van 29 januari 1999 tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en - de preju

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001003099 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten. - Toestand op 31 december 2 Bes

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 20/02/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001003127 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van kredietinstellingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren en die in België, in het kader van het vrij verrichten van type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001003098 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met betrekking tot de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren De Voor type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001003097 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financieweren met betrekking tot de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België De Commissie voor het Bank- en Financiewezen heeft met toepassing van artikel 123, tweede Coge S type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001003100 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met betrekking tot de lijst van de beleggingsondernemingen met vergunning in België De Commissie voor het Bank- en Financiewezen heeft met toepassing van artikel 53 van de wet van 6 april Voor d

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001008107 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés (m/v) (niveau A) voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aange(...) Toelaatbaarhei type bericht van selor prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001008106 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adviseurs informatici (rang 12) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. 1. Burger van de type bericht van selor prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001008103 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (m/v) (rang 10) voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien e(...) Toelaatbaarheidsver type bericht van selor prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001008102 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technici (m/v) (rang 20) voor de Regie der gebouwen Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de(...) Toelaatbaarheidsverei type bericht van selor prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001008108 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige attachés in Human Resources (rang 10) voor de Federale Overheidsdiensten Na deze selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de(...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001008105 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten bij financiën (rang 30) voor de diensten van de Douane en Accijnzen te Antwerpen, Oostende, Zeebrugge en Zaventem - Ministerie van Financiën Na deze selectie wordt een lijst met maxim(...) Indie type bericht van selor prom. -- pub. 17/03/2001 numac 2001008104 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés (m/v) (niveau A) voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden (...) Toelaatbaarheidsvereiste
^