B.S. Index van de publicaties van 21 maart 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/03/2001 numac 2001021170 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 11/2001 van 7 februari 2001 Rolnummer 1808 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 71 van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Het Arbit type wet prom. -- pub. 21/03/2001 numac 2001021169 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 7/2001 van 31 januari 2001 Rolnummer 1771 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 89, type wet prom. -- pub. 21/03/2001 numac 2001040212 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 DECEMBER 2000 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001022180 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001022192 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001022193 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021141 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de ve type ministerieel besluit prom. 05/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001016072 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van psychologen type ministerieel besluit prom. 05/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001011118 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit waarbij de uit- en doorvoer van sommige goederen met bestemming de Federale Republiek Joegoslavië aan vergunning onderworpen worden type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021140 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van de Nationale Dienst voor Congressen opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de vergoeding toegekend aan type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021138 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort en o type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021139 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de vergoeding toegeke

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001035292 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 10 mei 1995 tot vaststelling van het reglement inzake de toekenning van financiële tegemoetkomingen voor initiatieven met betrekking tot Centraal- en Oost-Europa

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001027163 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 21/03/2001 numac 2001009206 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 50 21 februari 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 340/2001 van de Commissie van 20 februari 2001 tot vaststelling van f(...) Verordening (EG)

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 21/03/2001 numac 2001021168 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 2/2001 van 10 januari 2001 Rolnummer 1783 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 50 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, gesteld door de Rechtban Het Arbit type arrest uittreksel prom. -- pub. 21/03/2001 numac 2001021171 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 24/2001 van 1 maart 2001 Rolnummer 1846 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 41 van het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dra Het Arbit
^