B.S. Index van de publicaties van 22 maart 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001015033 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 februari 2001, wordt, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 28 februari 2002 aan de heer Jacques Genon , adjunct-adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en I(...) Het is type koninklijk besluit prom. 08/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001003147 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitdovende personeelsformatie van de Administratie der douane en accijnzen van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001012110 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid **** **** Gouden **** Koninklijk besluit van 9 februari 1998 : De heer **** ****, **** **** heer **** ****, **** **** heer **** ****, **** **** heer **** ****, **** **** heer **** **** De heer **** ****, **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001012112 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Penning voor hulde aan een lange en vruchtbare beroepsactiviteit. Bronzen penning Koninklijk besluit van 10 februari 1998 : De heer Braem, Christian, te Sint-Genesius-Rode; De heer Buys, Norbert, te Aalst; De heer Coessens, George De heer De Bosscher, type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001015034 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 februari 2001, wordt eervol ontslag verleend uit zijn functies aan de heer Gauthier, Philippe, adviseur, met ingang van 16 januari 2001. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001015035 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse Dienst. - Bevordering Bij koninklijke besluiten van 13 februari 2001 werden de hiernavermelde ambtenaren bevorderd tot de eerste administratieve klasse respectievelijk op datum van 1 augustus 1999 en 1 februari 2000 : De heren Het beroep v type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001012111 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Huldepenning voor sociale toewijding Gouden penning Koninklijk besluit van 10 februari 1998 : Mevr. Legros, Jacqueline, te Vedrin. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001012114 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Benoemingen Kroonorde Gouden Medaille Koninklijk besluit van 23 april 1998 : De heer Baptist, Louis, te Oupeye. De heer Georges, Denis, te Oupeye. Mevr. Govaerts, Marie-Claire, te Oupeye. De heer Maquet, Henri, te Oupeye. De heer Verstraeten, René, te type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001003160 bron ministerie van financien Mandaat Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2000, wordt de heer De Roeck, P., directeur bij de Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven, benoemd tot regeringscommissaris bi (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001000209 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001, wordt aan de heer Matheus Saenen de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Bonheiden, provincie Antwerpen, arrondissement Mechelen, verleend. type koninklijk besluit prom. 22/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001003148 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de op basis van artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 houdende diverse maatregelen ten gunste van de ambtenaren van de buitendiensten van de Administratie der douane en a type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001022158 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een gewoon en een plaatsvervangend bijzitter van de Provinciale Raad van de Orde der Apothekers van Limburg type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001014031 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Landen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 27/04/2000 pub. 22/03/2001 numac 2000012340 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001012113 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Benoemingen Kroonorde Gouden Palmen Koninklijk besluit van 10 februari 1998 : - De heer Claessens Adolf te Kruibeke. - De heer Cornelis Rafaël te Stekene. Zij nemen vanaf 15 november 1997 hun rang in de Orde in. type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001012098 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 10 mei 1999 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 4 juni 1999 type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001000238 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij het wetenschappelijk instituut volksgezondheid Louis Pasteur mededeling van informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend in het kader van het onderzoek « een retrospectieve follow-up studi type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001011129 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 7 maart 2001 wordt aan de onderneming « Verzekeringen van De Post - Leven » (administratief codenummer 1395), naamloze vennootschap, waa(...) Dit besluit t type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001012151 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de loo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001016059 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 1992 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001027165 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 29 januari 2001 wordt met ingang van dezelfde datum de vergunning nr. W.88.061 van de heer Jonhy Callens ingetrokken waarbij hij sinds 1 oktober 1998 erkend was als uitbater van een plaatsingsbureau vo Bij mi type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001027164 bron ministerie van het waalse gewest Water. - Ontwatering Bij ministerieel besluit van 12 maart 2001, dat in werking treedt op 1 januari 2001, wordt het ministerieel besluit van 29 december 2000 tot aanwijzing van de secretaris van het Waalse ontwateringscomité opgeheven. Krachtens (.. type ministerieel besluit prom. 14/11/2000 pub. 22/03/2001 numac 2001035279 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidieverlening voor het aankopen van personenalarmtoestellen type ministerieel besluit prom. 12/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001011110 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot het verbieden van de handel in kinderverzorgingsartikelen die vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001027162 bron ministerie van het waalse gewest Gezondheid Bij ministerieel besluit van 12 december 2000 wordt het enige artikel van het ministerieel besluit van 24 juli 2000 tot erkenning van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg gewijzigd als volgt : « De hiernavermelde diensten v Erkenning type ministerieel besluit prom. 02/03/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001011112 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 87 houdende erkenning, bevestiging van erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 26/01/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001016031 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van een centrum voor de productie, de handel, het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer van varkenssperma type ministerieel besluit prom. 02/03/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001011113 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 23/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001016053 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. 15/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001022137 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001035278 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het tijdelijk project voor de informatisering van de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001035283 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 1991 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/03/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001027169 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het vervoer van dood grof wild tijdelijk wordt verboden

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/12/2000 pub. 22/03/2001 numac 2001000155 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 2 betreffende de verkiezing van de leden van de politieraad in een meergemeentezone. - Duitse vertaling

document

type document prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001021197 bron raad van state O.C.M.W.-raadsverkiezing te Halle. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door De Greef, Eric. In zake : O.C.M.W.-raadsverkiezing te Halle. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat te Halle (...) type document prom. 22/12/2000 pub. 22/03/2001 numac 2001003096 bron ministerie van financien Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001

erratum

type erratum prom. 18/07/2000 pub. 22/03/2001 numac 2001031091 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering. - Erratum type erratum prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001015021 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Bevorderingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2001, bladzijde 2707, Nederlandse tekst, eerste alinea moet gelezen worden als volgt : « Bij koninklijk besluit van 22 december 2000 en met ingang van 1 (. type erratum prom. 23/11/2000 pub. 22/03/2001 numac 2001012188 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen in de verzekeringssector.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001000294 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 maart 2001, wordt de heer Christian Gilbeau benoemd tot burgemeester van de gemeente Manage, arrondissement Charleroi, provincie Henegouwen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001000293 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 maart 2001, wordt de heer Gérard Bouffioux benoemd tot burgemeester van de stad Gembloux, arrondissement Namen, provincie Namen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001022153 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 januar Mevr. De type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001000270 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 16 maart 2001 wordt de heer Jacques Jaumotte, auditeur bij de Raad van State, tot Staatsraad benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001000268 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 16 maart 2001 wordt de heer Geert Debersaques, auditeur bij de Raad van State, tot Staatsraad benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001003163 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 januari 2001 wordt de heer Cappelle, J.P., gedetacheerd inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, me (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001000269 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 16 maart 2001 wordt de heer François Daout, advocaat bij de balie van Bergen, tot Staatsraad benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001003161 bron ministerie van financien Algemeen secretariaat. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 januari 2001 wordt de heer Delcroix, E.L.M., inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat, met ingang van 1 augustus 2000, er benoemd (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001000267 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 16 maart 2001 wordt de heer Eric Brewaeys, advocaat aan de balie te Brussel, tot Staatsraad benoemd.

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2000053898 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Looijen, Cornelius Cornelius Looijen, echtgenoot van Anna Victor Sophia Wouters, gebo Alvorens te b type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001053940 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Raquez, Marguerite Raquez, Marguerite, geboren te Tournai op 6 december 1893, wonende t Alvorens te b

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001009247 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaats van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Neufchâteau, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2001, bladzijde 8571, di (... type vacante bettreking prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001009251 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen -griffier bij de rechtbank van koophandel te Oudenaarde : 1; - opsteller bij de griffie van de politierechtbank te Charleroi : 1; - beambte bij de griffie : - van het hof van cassatie : 1, - van de rechtbank type vacante bettreking prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001009250 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - rechter in handelszaken in de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen : 1 De kandidatuten voor een benoeming in de rechterlijke orde moeten bij ter post aangeteken(...) (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001009248 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 maart 2001 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Brugge, Mevr. Van Borsel, A., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtbank. Bij koninklijke - hoofdgriffier type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001009249 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 15 maart 2001 is de duur van de stage als gerechtelijk stagiair verlengd voor een periode van zes maanden, met ingang van 1 april 2001, van : - de heer Dederen, J., bij het parket van de rechtb - Mevr.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001016074 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen en bevorderingen Bij koninklijk besluit van 1 februari 2001 wordt Mevr. Looze, Paulette, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw er, met ingang van 1 oktober 2000, op het Nederlands taal(...) Overeenkoms type benoemingen prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001015031 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 februari 2001 wordt de heer Guido Schueremans , met ingang van 1 februari 2001 benoemd tot adjunct-adviseur in vast verband bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Bui(...) (...) type benoemingen prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001016071 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 7 februari 2001 wordt Mevr. Vanslembrouck, Camille, met ingang van 1 november 2000 in vast verband benoemd tot ingenieur in het Frans Taalkader bij de centrale diensten van het Mi (...

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001022166 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning van geneesheren in toepassing van artikel 75 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963, houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, gewijzigd in Lijs type lijst prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001003155 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 23 januari 2001 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 7 maart 2001. De wnd. voorzitter, F. T'Kint.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001000157 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 februari 2001 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle (...) type vergunning prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001000140 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee (...

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 22/03/2001 numac 2001022150 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de geneesheren, specialist voor klinische biologie, voor nucleaire geneeskunde of voor pathologische anatomie, de apothekers-biologen en de lic Bij
^