B.S. Index van de publicaties van 23 maart 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001000275 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 66 van de provinciewet en tot invoeging van een artikel 242bis in de nieuwe gemeentewet, inzake het beleidsprogramma type wet prom. 08/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001000273 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging type wet prom. 05/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001000274 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde de datum te wijzigen waarop het College van de federale ombudsmannen zijn jaarverslag moet indienen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001011116 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de residuele brandstoffen type koninklijk besluit prom. 07/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001011114 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de gasolie voor verwarming type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001009243 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001 : Mevr. PIERAERTS, Martine, wordt aangewezen als assessor-sociale reïntegratie in de Nederlandstalige commissie voor de voorwaardelijke invrijheid Het bero type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001009244 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001 wordt, op haar verzoek, een einde gesteld aan de aanwijzing van Mevr. Ronse, Magda, als assessor sociale reïntegratie in de commissie voor de voorwaa (.. type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001003158 bron ministerie van financien Koninklijk besluit inzake de financiële betrekkingen met de Federale Republiek Joegoslavië type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001012158 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijz type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001007060 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 3369 van 1 februari 2001 : Wordt de hoofdofficier ****, kapitein-ter-zee **** ****. Hij wordt type koninklijk besluit prom. 07/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001011115 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de gasolie voor de zeescheepvaart

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001011117 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 08/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001011119 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001027166 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit van 22 december 2000 wordt de heer Philippe Lernoux voor een termijn van vijf jaar persoonlijk erkend als controleur van individuele zuiveringseenheden. Bij ministerieel besluit van 22 december 2000 wordt de Bij ministerie type ministerieel besluit prom. 06/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001003169 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs type ministerieel besluit prom. 13/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001014048 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement van de Raad van Bestuur van Belgocontrol van 6 oktober 1998 tot regeling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de vergoedingen bedoeld in artikel 172 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de type ministerieel besluit prom. 13/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001014049 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement van de Raad van Bestuur van B.I.A.C. van 5 oktober 1998 tot regeling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de vergoedingen bedoeld in artikel 181 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de herv type ministerieel besluit prom. 06/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001003168 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van het Beursreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs type ministerieel besluit prom. 21/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001016093 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001022179 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 maart 1999 tot uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een Ombudsdienst Pensioenen met toepassing van artikel 15, 5°, van

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001035281 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001021194 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 26 en 27 februari 2001 een vordering tot schorsing Deze za type bericht prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001021195 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Victor Aerden, wonende te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 110, heeft op 16 februari 200 Deze zaa

document

type document prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001000310 bron ministerie van binnenlandse zaken Federale politie. - Aanwijzingen voor de bediening van commandant van een territoriale brigade van de federale politie Adjudant-chef bij de rijkswacht Van de Velde, L., werd, op datum van 5 februari 2001, aangewezen voor het ambt van commandant Adjudant

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001095013 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 75 van 15 maart 2001 , in de Nederlandse tekst : blz. 8242, dient de titel gelezen te worden als « Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedee(...) (...) type erratum prom. 21/12/2000 pub. 23/03/2001 numac 2001016022 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee. - Erratum type erratum prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001027167 bron diensten van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer Burgerlijke eretekens. - Erratum Op bladzijde 4050 van het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2001 wordt de titel "Nationale Orden" vervangen door de woorden "Burgerlijke Eretekens". type erratum prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001027168 bron diensten van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer Burgerlijke eretekens. - Erratum Op bladzijde 6188 van het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2001 wordt de titel "Nationale Orden" vervangen door de woorden "Burgerlijke Eretekens".

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001003150 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 februari 1999, wordt de heer De Somere, Luc, C.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, met ingang van 1 augustus 1998, benoemd in de graad van dire Bij ko

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001022202 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ombudsdienst Pensioenen Twee medewerkers voor de Ombudsdienst Pensioenen Oproep tot de kandidaten Ter uitvoering van de taken van de Ombudsdienst Pensioenen worden twee ambtenaren van niveau 2, ter beschikking gesteld van deze dienst. E Op de datum van

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001009253 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 maart 2001 : - is aan Mevr. Lens, E., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Mechelen; - is aan de heer Deutsch P., op Bij koninklij

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001016076 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 7 februari 2001 wordt de heer Otten, François, met ingang van 1 november 2000, in vast verband benoemd tot ingenieur bij de buitendiensten van het Ministerie van Middenstand en La (.. type benoemingen prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001016078 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband. - Erratum Belgisch Staatsblad nr. 44 van 16 februari 2001, blz. 4516, in de Nederlandse tekst, lezen : « 1 september 2000 » i.p.v. « 1 december 2000 ». type benoemingen prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001016080 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 7 februari 2001 wordt de heer Dubois, Alain, met ingang van 1 november 2000, in vast verband benoemd tot ingenieur bij de buitendiensten van het Ministerie van Middenstand en Land (... type benoemingen prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001016077 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 7 februari 2001 wordt de heer Nihoul, Philippe, met ingang van 1 november 2000, in vast verband benoemd tot ingenieur bij de buitendiensten van het Ministerie van Middenstand en L (... type benoemingen prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001016079 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 7 februari 2001 wordt de heer Bollen, Luc, met ingang van 1 november 2000, in vast verband benoemd tot ingenieur bij de buitendiensten van het Ministerie van Middenstand en Landbo (... type benoemingen prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001016075 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 19 januari 2001 wordt de heer Eduard Tessens met ingang van 1 februari 2001 in vast verband benoemd tot ingenieur bij de buitendienst van het Ministerie van Middenstand en Landbou (...

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001011121 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand maart 2001 De parameters Iga en Igd voorzien bij de ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand maart 2001 respectievelijk vastgesteld op Iga = 0,

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001011106 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Dienst der Springstoffen Lijst der ambtelijk erkende springstoffen Het randnummer A4-1, cijfer 8, w, 2), van de lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erken « De springs

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001035193 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Gentse en Kanaalzone : definitieve vaststelling van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Assenede, De Pinte, Evergem, Gent, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Oosterzele, Wachtebeke, Wetteren en Zelzate Een besluit van de Vlaa De kaar

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 23/03/2001 numac 2001095012 bron ministerie van economische zaken Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Domeinconcessie De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas ontving een aanvraag van domeinconcessie voor de bouw en uitbating van een windenergiepark in de Bel Elke belan
^