B.S. Index van de publicaties van 5 april 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012204 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende het verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wat de burgemeester, schepenen, de voorzitter en de leden van het bureau van de districtsraden en OCMW-voorzitter betreft en tot invoering van een supp type wet prom. 10/08/1998 pub. 05/04/2001 numac 1999015213 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 6 maart 1995, tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Portugal tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake type wet prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2001024002 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Oprichting van maatschappijen van onderlinge bijstand en goedkeuring van de statuten In toepassing van de artikelen 11 en 43bis van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Controledie 1) vana

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001022138 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van het centraal bestuur van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012154 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormings- en opleidingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001022176 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de wijze waarop de leden van het federaal Borstvoedingscomité worden voorgedragen en aangewezen type koninklijk besluit prom. 31/01/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001022114 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2001022174 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001 wordt Mevr. Rabau, Muriel, adviseur, met ingang van 20 februari 2001, op het tweetalig kader voorbehouden aan de Franstalige ambtenaren, bevorderd tot de graad van adviseur-generaal bij het Min Het ber type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012149 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012159 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 07/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012060 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de bevordering van werkgelegenheid van werkzoekenden uit de risi type koninklijk besluit prom. 07/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012062 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van werkzoekenden uit de r type koninklijk besluit prom. 08/01/2001 pub. 05/04/2001 numac 2000012959 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag van de type koninklijk besluit prom. 16/01/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012021 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de lonen en de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 17/01/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012020 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de bijdrage van de werkgevers in type koninklijk besluit prom. 07/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012064 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 07/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012063 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende het creëren van middelen ter bevordering van de tewerkstellin type koninklijk besluit prom. 07/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012061 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de bevordering van werkgelegenheid van werkzoekenden uit de risi type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2001009300 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 9 maart 2001 : er wordt op zijn verzoek een einde gesteld aan de aanwijzing van de heer Delfosse, Jean-Pol, als assessor strafuitvoering in de commissie voor de vo Het beroep

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2000031473 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde technici voor de uitvoering van de verbrandingscontrole en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuver bij Min type ministerieel besluit prom. 26/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001011146 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot schrapping van erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2001011149 bron ministerie van economische zaken Commissie tot Regeling der Prijzen Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 26 maart 2001, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. Mia De Vits, werkend l - wordt beno type ministerieel besluit prom. 29/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001022252 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2001011148 bron ministerie van economische zaken Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 26 maart 2001, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. An - wordt benoe type ministerieel besluit prom. 04/04/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001016110 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001022177 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan statutaire personeelsleden, stagiairs en personeelsleden aangeworven bij arbeidsovereenkomst, tewerkgesteld in de onthaalcentra voor vluchtelingen van het Ministeri

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2001031112 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 2000 wordt ingesteld de proce(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2001031099 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Instelling van de procedure tot bescherming als monument en archeologische vindplaats Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2000, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als mon (...

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001027194 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 1999 tot aanwijzing van de ambtenaren die moeten toezien op de inachtneming van de regels bepaald bij het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001027193 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de

protocol

type protocol prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2001009233 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 66 8 maart 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 459/2001 van de Raad van 26 februari 2001 betreffende de sluiting van h(...) Protocol tot vas

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2001021217 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Jean Maris, wonende te 2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Oostkaai 16, heeft op 13 maart 2001 Deze za

document

type document prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2001015047 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Kanselarijcarrière. - Overplaatsingen. - Vaste benoeming. - Toelatingen tot de proeftijd. - Eervol ontslag. - Oppensioenstellingen Overplaatsingen Bij ministeriële besluiten van 18 december 2000 werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd Mevr. Ch type document prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2001031100 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2000, worden beschermd als ge(...) type document prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2001015037 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse dienst. - Overplaatsingen. - Titel van Ambassadeur Aanstellingen. - Einde aanstelling. - Oppensioenstelling Overplaatsingen Bij ministeriële besluiten van 15 januari 2001 werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de De heren : Th

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/01/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001029141 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 april 1997 houdende benoeming van de leden van de Algemene Raad van de Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001029145 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de benaming van een inrichting van het onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 26 november 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leden, de voorzitters en ondervoorzitters van de begeleidingscommissies opgericht krach type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2001029158 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 februari 2001 wordt de heer Christian Berten op 1 september 2000 tot attaché benoemd. Bij besluit van de Reg(...) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 febr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001029146 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de benaming van een inrichting van het onderwijs van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2001024003 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Oprichting van een maatschappij van onderlinge bijstand en goedkeuring van de statuten. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 88 van 24 maart 2001, blz. 9907, dient, onder de titel "Oprichting van een maatschappij van onderlinge bijstand (...)

arrest

type arrest prom. 05/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001031066 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister van Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2000031472 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde firma's voor de uitoefening van de controle en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en bij min type beschikking prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2001009299 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Bergen Bij beschikking van 7 maart 2001, van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, is aan de heer Dumont, D., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Doornik, opdracht gegeven om het ambt van substit (...

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2001022149 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001 wordt de heer Goux, Sébastien, met ingang van 1 december 2000, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van gezondheidsinspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, De datu

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2001009298 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1, vanaf 1 januari 2002; - adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Luik : 1; - opsteller bij de griffie van het vredegerecht van - beambte bij d

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2001009252 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 72 14 maart 2001 Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie 2001/200/GBVB : * Besluit van de Raad van 12 maart 2001 tot uitvoering van I. Besluiten waarv type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2001009264 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 80 20 maart 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 534/2001 van de Commissie van 19 maart 2001 tot vaststelling van forfait(...) Verordening (EG)

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 05/04/2001 numac 2001031078 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en gemeenten OUDERGEM. - Bij besluit van 7 februari 2001 wordt goedgekeurd de beslissing van 20 december 2000 waarbij de gemeenteraad van Oudergem de begroting voor het dienstjaar 2001 heeft goedgekeurd. BRU BRUSSEL. - Bij
^