B.S. Index van de publicaties van 7 april 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de statuten van het militair personeel

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2001 numac 2001012290 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 maart 2001 is aan de heer Rijckaert, Olivier, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Brussel. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2001 numac 2001012294 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 maart 2001 is aan de heer Glaude, Henri, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank van Luik. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2001 numac 2001012291 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 maart 2001 is aan de heer Copette, Pol, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 4 januari 2001, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer, als werkgever, bij het arbeidsho (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2001 numac 2001009269 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 6 maart 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de instell 2° worden de type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001022204 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 1987 tot uitvoering van artikel 119bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 03/04/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001022257 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake arbeidsduurvermindering en eindeloopbaan betreft

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/02/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001027197 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 30/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001035405 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bijzondere maatregelen inzake het uitrijden van dierlijke mest tot uitvoering van artikel 17, § 6, 1°, a) van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door mes

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001027198 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de wijzigingen in de statuten van "SOFRIWAL" worden goedgekeurd

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001014069 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief. - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken - Kwalitatieve selectie van de aannemers

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/04/2001 numac 2001011142 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE - C/C - 01/0017 Mobistar N.V. /Debitel AG en Sait Systems N.V. Op dinsdag 27 maart 2001 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmeldi Volgens de aanme

erratum

type erratum prom. 14/12/2000 pub. 07/04/2001 numac 2001031020 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vervanging van de besluiten van 17 juli 1997, 2 juli 1998 en 17 december 1998 tot vaststelling van de tarifering van de diensten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid. - Erratum type erratum prom. 04/12/2000 pub. 07/04/2001 numac 2001022231 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2001 numac 2001022220 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Nationaal college van adviserend geneesheren, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 maart 2001, dat in wer Bij hetzelfd type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2001 numac 2001003174 bron ministerie van financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Sector van de BTW Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 1999 worden de hiernavolgende ambtenaren van de Administratie van de BTW, registratie e - Graux, C

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/04/2001 numac 2001012190 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Pol Copette De betrokken organisaties worden ve De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/04/2001 numac 2001009312 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001, in werking tredend op 1 april 2001, is de heer De Visscher, J., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, aangewezen tot Bij mini

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 07/04/2001 numac 2001009292 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 85 24 maart 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 571/2001 van de Commissie van 23 maart 2001 tot vaststelling van forfait(...) Verordening (EG)

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 07/04/2001 numac 2001011141 bron ministerie van economische zaken Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/04/2001 numac 2001008137 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige « eerste geschoolde werkman » (rang 20) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geld(...) Ind type bericht van selor prom. -- pub. 07/04/2001 numac 2001008141 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch assistenten - functie : onderhoudstechnieken, specialiteit sanitair (rang D1) voor het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openlucht(...) Na d type bericht van selor prom. -- pub. 07/04/2001 numac 2001008139 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (afdeling land) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die twee jaar (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europe type bericht van selor prom. -- pub. 07/04/2001 numac 2001008140 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige medewerkers (rang C1) voor de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toe(...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 07/04/2001 numac 2001008138 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die twee jaar geldi(...) Toelaatbaarheidsvere type bericht van selor prom. -- pub. 07/04/2001 numac 2001008136 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technici der vorsing (rang 20) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de(...) Toelaatbaa
^