B.S. Index van de publicaties van 10 april 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001012132 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen in het grondgebied van Gent, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaro type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001012219 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de opbrengst van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 71, 2° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, en tot type koninklijk besluit prom. 15/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001012182 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklie type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001007075 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Vaststelling van de anciënniteit van een lager officier Bij koninklijk besluit ****. 3398 van 22 februari 2001 : Neemt kapitein-commandant vlieger ****. ****, **** als kapitein-commandant vlieger op 26 maart 1998. type koninklijk besluit prom. 12/01/1993 pub. 10/04/2001 numac 2001022022 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van het ereloon en de kosten voor de geneesheer-deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, koninklijk besluit van 21 november 1994 tot vaststelling van het type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001012177 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Orde van Leopold II. - Benoemingen Gouden Medaille Koninklijk besluit van 15 juni 1998 : De heer BAERT Daniël, KNOKKE. De heer BELPAEME Oscar, OOSTENDE. De heer CASTELEYN Philippe, HASTIERE. De heer GONSAELES Claude, NIEUWPOORT. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001009275 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 31 januari 2001 worden de wijzigingen goedgekeurd, aangebracht aan de st (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001000127 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001, wordt de detachering van de heer Geert Debersaques, auditeur bij de Raad van State, in de hoedanigheid van voorzitter van een werkgroep die ingesteld is bij het koninklijk b (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001007070 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Zeemacht. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 3385 van 15 februari 2001, worden de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 26791 van 23 april 1990 ingetrokken met betrekking tot reservekorvetkapitein technicus Bouchez Zijn gra type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001007076 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Opgeheven bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 3399 van 22 februari 2001, worden de bepalingen van het koninklijk besluit ****. 20017 van 27 maart 1980, houdende de gelijkstelling met de rang van lager officier, opgeheven met **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001016094 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 februari 2001 wordt met ingang van 1 februari 2001, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend aan de heer Patric Buggenhout uit zijn functies van adviseur-generaal. type koninklijk besluit prom. 12/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001016084 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001022162 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum « Centre provincial de Formation pour les Services d'Incendie et de Secours du Brabant wallon », ingericht door de provincie Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. 16/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001003179 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001022103 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 20 november 2000 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001011053 bron ministerie van economische zaken Kabinet van de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 november 2000 werd vanaf 30 november 2000 's avonds, eervol ontslag verleend aan Mevr. Basecq, Marianne, kabinetschef van de Minister va (...) type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001012133 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen in het grondgebied van Ham-sur Sambre, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001007071 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren. Bij koninklijk besluit nr. 3386 van 22 februari 2001, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de landmac Hij gaat o type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001012134 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen in het grondgebied van Houdeng-Goegnies, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorw type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001022205 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de hoegrootheid van moederschapsuitkering betreft toe te kennen tijdens een gedeelte van het tijdvak van moederschapsbescherming, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de ver type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001012218 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot bepaling van het bedrag van de opbrengst van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 71, 1° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de wer type koninklijk besluit prom. 14/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001012056 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 14/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001021156 bron diensten van de eerste minister, ministerie van ambtenarenzaken en ministerie van financien Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Waalse Gewest van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere Mi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001011154 bron ministerie van economische zaken Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 8 januari 2001, dat in werking treedt op 27 november 2000, wordt de heer Didier Letist, Adviseur-generaal tweetalig adjunct van de Directeur-generaal van het (.. type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001021200 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende regeling van overplaatsing van Mevr. Marie-Madeleine Spehl-Robeyns bij de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001027209 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 1999 houdende uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een type ministerieel besluit prom. 07/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001012202 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met h type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001011097 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 26 januari 2001 werd Mevr. Marie Agathon, geboren op 23 mei 1956, bestuursassistent bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, met in (...) type ministerieel besluit prom. 05/04/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001016113 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 20/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001011135 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 05/06/1996 pub. 10/04/2001 numac 2001012150 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 7 november 1966 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, lucht type ministerieel besluit prom. 08/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001035399 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 tot instelling van een tegemoetkoming bij het bouwen van een nieuwe woning of bij het uitvoeren van werken aan een woning type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001011051 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 19 december 2000 werd Mevr. Monique Hendrickx, geboren op 27 juni 1958, klerk bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, met ingang (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001027199 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de lijst wordt samengesteld van de beschermde goederen waarop het "Institut du Patrimoine wallon" een beheersopdracht vervult type besluit van de waalse regering prom. 15/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001027200 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 maart 2000 tot benoeming van de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen en van de regeringscommissarissen binnen de vijf publiekrechtelijke maatschappij type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001027208 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 16 juli 1998 tot vaststelling van de heffingen voor het gebruik van de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren

decreet

type decreet prom. 11/05/1999 pub. 10/04/2001 numac 2001021179 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 28 februari 1994, gewijzigd op 7 juli 1998, tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de sociale hulpverlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/02/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001000253 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief nr. PLP 4 betreffende het behoud van het oorspronkelijk statuut Duitse vertaling

document

type document prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001021226 bron raad van state Voorzitterschap Op 27 maart 2001 heeft de algemene vergadering van de Raad van State de heer Kamervoorzitter Robert Andersen verkozen tot Voorzitter. In de algemene vergadering van 17 april 2001 heeft de heer Voorzitter Robert Andersen de gr (...) type document prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001021230 bron raad van state O.C.M.W.-raadsverkiezing te Brussel. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Quix, Marie-Paule. In zake : O.C.M.W.-raadsverkiezing te Brussel. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat te (...) type document prom. 26/04/2000 pub. 10/04/2001 numac 2001000368 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning van de opleidingen in het kader van de toepassing van de algemene weddeherziening type document prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001022181 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Fonds voor de beroepsziekten. - Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten genomen in zijn vergadering van 14 februari 2001, wordt Mevr. Hilde Den Baes, bestuursassistent 20A bij de Rijksdiens Bij bes

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/01/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001029150 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van he type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001029163 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 februari 2001, wordt Mevr. Muriel Coppejans benoemd in de graad van inspecteur lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven, op 1 december 2000. Bij besluit van Bij besluit van

erratum

type erratum prom. 07/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001027210 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende hervorming van de "Société wallonne des distributions d'eau" . - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001011054 bron ministerie van economische zaken Kabinet van de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 december 2000 werd met ingang van 1 december 2000, Mevr. Séverine Waterbley, geboren op 24 mei 1972, benoemd tot adjunct-kabinetschef (... type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2000011052 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 november 2000 werd met ingang van 1 juli 2000, de heer Jean-Pierre Trousson, geboren op 12 mei 1961, in vast verband benoemd tot de graad van adjun (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001000392 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 26 maart 2001 wordt de heer Debaere, Serge, benoemd tot politiecommissaris van de stad Brussel . (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001007069 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming in de graad van onderluitenant beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 3383 van 15 februari 2001, wordt de aangestelde onderluitenant-leerling gesproten uit de 37 e promotie van kandidaat-officier in (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001007073 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen in de graad van onderluitenant-beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 3396 van 22 februari 2001, worden de aangestelde onderluitenants-leerlingen gesproten uit de 136 e promotie alle wapens van de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001007080 bron ministerie van landsverdediging Commissie van beheer van het eigen vermogen van het Koninklijk Museum van het leger en van krijgsgeschiedenis Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 3400 van 8 maart 2001, worden de heer G. Desmet, vertegenwoordiger van de Minister van Lands De in artik

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001021191 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Oproep tot voorstellen Deelneming aan de "Stimuleringsactie internationale samenwerking Noordzee" I. Inleiding De Ministerraad heeft op 17 novem De actie is een aanvulling

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001000374 bron ministerie van binnenlandse zaken Vacante betrekking van adviseur-generaal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. - Oproep tot kandidaten Er wordt ter kennis van de belanghebbende ambtenaren-generaal gebracht dat de betrekking van adviseur-generaal bij het Minister(...) Functiebesc type vacante bettreking prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001012298 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Openstaande betrekking van adviseur-generaal Oproep tot de kandidaten Er wordt de belanghebbende ambtenaren ter kennis gebracht dat de betrekking van adviseur-generaal op de personeelsformatie van het Federaal Ministerie van Tewerks(...) Functiebeschri type vacante bettreking prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001000372 bron ministerie van binnenlandse zaken Adviesraad van burgemeesters. - Oproep tot kandidaten Het koninklijk besluit van 6 april 2000 met betrekking tot de Adviesraad van burgemeesters bepaalt de samenstelling van de Adviesraad van burgemeesters. Naar aanleiding van de gemeenteraadsve Om in d type vacante bettreking prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001007078 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Geografisch Instituut Vacante betrekking van leidend ambtenaar bij het NGI. Oproep tot de mannelijke en vrouwelijke kandidaten van de Nederlandse taalrol. 1. Vacature De betrekking van leidend ambtenaar bij het NGI (inst(...) De leidend ambte type vacante bettreking prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001012297 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Openstaande betrekking van adviseur-generaal Oproep tot de kandidaten Er wordt de belanghebbende ambtenaren ter kennis gebracht dat de betrekking van adviseur-generaal op de personeelsformatie van het Federaal Ministerie van Tewerks(...) Functiebeschri type vacante bettreking prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001012200 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Henri Glaude De betrokken organisat De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001012296 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Openstaande betrekking van adviseur-generaal Oproep tot de kandidaten Er wordt de belanghebbende ambtenaren ter kennis gebracht dat de betrekking van adviseur-generaal op de personeelsformatie van het Federaal Ministerie van Tewerks(...) Functiebeschri type vacante bettreking prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001012295 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Openstaande betrekking van adviseur-generaal Oproep tot de kandidaten Er wordt de belanghebbende ambtenaren ter kennis gebracht dat een betrekking van adviseur-generaal op de personeelsformatie van het Federaal Ministerie van Tewerk(...) Functiebeschri

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001003187 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 522 van 20 maart 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001003188 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 510 van 16 maart 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001003189 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 529 van 23 maart 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001003185 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 254 van 15 maart 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001003184 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 416 van 9 maart 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001003186 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 538 van 20 maart 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001009313 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 maart 2001 is de heer t'Serstevens, J.-B., advocaat, plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Namen, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001007081 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 3405 van 8 maart 2001, wordt de heer Philippe Renard, in vast verband tot industrieel ingenieur benoemd. Dit besluit treedt in werking op 1 december 2000. De graadanciënniteit van d Bij koninkl

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001022173 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst der gemeenschappelijke kassen van verzekering tegen arbeidsongevallen en der maatschappijen van verzekering voorzien bij de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op 31 december 2000 I. Gemeenschappelijke kassen gemachtigd tot verz(...) en uitker

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001015048 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 28 maart 2001 hebben H.E. de heer Mustapha Salahdine, de heer René Makongo, de heer Sutiawan Gunessee en de heer Jeremy Matthews Matjila de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te Bege

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001014024 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De naam van de exploitant van de "Rijschool VTI Roeselare," erkend onder het nummer 2089, is sedert 29 januari 2001 gewijzigd in V (...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001008125 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** industriële ingenieurs specialisatie informatica voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor(...) 1. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001008109 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** **** (****/****) ****, **** van **** (****01007). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, type bericht van selor prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001008122 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige Deskundigen (rang B1) voor het Masereel Centrum te Kasterlee (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV00052). - Uitslagen Rangschikking van de gesla(...) 1. Durt, Ivan, Antwerpen (Deu type bericht van selor prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001008127 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** **** voor **** **** . Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****(...) 2. ****, type bericht van selor prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001008123 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur voor het Departement Leefmilieu en **** (Ministerie van de **** ****) (****01002). - Uitslagen (...) 1. ****, ****, type bericht van selor prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001008124 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** programmeurs (****/****) voor het Nationaal Geografisch **** (****00814). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de(...) **** **** type bericht van selor prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001008101 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseurs voor de Dienst Vreemdelingenzaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. De (...) 2. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001008121 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Franstalige assistenten (niveau B) (m/v) voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (AFB00802). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde k(...) 1. Plennevaux, Nicolas, Ecaus type bericht van selor prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001008110 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** klerk met elementaire kennis van het **** voor het adjunct-**** - centrale vertaaldienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken . - **** ****(...) 1. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 10/04/2001 numac 2001008100 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** speciale assistenten (functie : ****) (rang ****1) voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de **** ****). - (****00042). - Uitslagen 2. ****
^