B.S. Index van de publicaties van 11 april 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001009294 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 16 maart 2001 is machtiging verleend aan ***** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens **** **** **** type wet prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001009254 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 20 februari 2001, is machtiging verleend aan, Mevr. ****, **** **** **** ****, geboren te **** op 30 ****(...) Bij koninklijk besluit van 2 type wet prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001009296 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie. - Probatiecommissie ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Samenstelling. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 26 maart 20 type wet prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001009245 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 8 maart 2001, is machtiging verleend aan : de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ****. ****, ****, geboren de **** de heer ****, type wet prom. 26/03/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001002021 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken type wet prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001009227 bron ministerie van justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 20 februari 2001, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** **** type wet prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001011130 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen - Bekendmaking gedaan ter uitvoering van artikel 39 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen Lijst van de personen en van de revisoraatvennootschappen die als erkende c A. Lijs type wet prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001009281 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 9 maart 2001, is machtiging verleend aan ****. ****, ****, ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...) Bij koninklijk ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001012304 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 maart 2001 is aan de heer Laenens, Koen, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank van Hasselt. type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001012214 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincies Oost- en West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001000314 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001, wordt aan de heer Thierry Rotthier de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Lasne, provincie Waals Brabant, arrondissement Nijvel, verleend. type koninklijk besluit prom. 25/09/2000 pub. 11/04/2001 numac 2000012711 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 1996 houde type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 11/04/2001 numac 2000012977 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van de procedure voor de goedkeuring van de toetredingsovereenko type koninklijk besluit prom. 25/09/2000 pub. 11/04/2001 numac 2000012689 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan sommige invalide werklieden type koninklijk besluit prom. 25/09/2000 pub. 11/04/2001 numac 2000012690 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan sommige weduwen van arbeider type koninklijk besluit prom. 20/09/2000 pub. 11/04/2001 numac 2000012686 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot uitvoering van de artikelen 3, 4 en 5 van de kader-collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 25/09/2000 pub. 11/04/2001 numac 2000012702 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de kader-collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot invoering van een jaarlijkse pensioenrente, in uitvoering van artikel type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001012215 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001012217 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Limburg en van Vlaams-Brabant type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001012180 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 15 juni 1998. De heer ACKE Roger, EVERGEM. De heer ACKOU Andre, KORTRIJK. De heer ADRIAENSEN Herman, MALLE. De heer AERTS Hector, BEAURAING. De heer ALBRECHT Hendrik De heer AMELINCKX Pierre type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001009315 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 22 maart 2001 is aan de heer Nicolaï, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Genk. type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001022219 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1990 houdende nadere organisatie van de Controlecommissie en van de Commissie van beroep opgericht bij artikel 142 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskund type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001012176 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 15 juni 1998 : De heer BOSMAN Gilbert, KIELDRECHT. De heer FRANCKX Julien, LEUVEN. De heer VAN HAVERE Louis, MELSELE. De heer WULTEPUTTE Bernard, LOKEREN. Zij nemen (...) type koninklijk besluit prom. 04/04/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001022216 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 1 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001016100 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 5 december 2000 wordt Mevr. Wagner, Renée E. V., adjunct-adviseur, geboren op 7 oktober 1935, in dienst gehouden boven de leeftijd van 65 jaar, voor een bepaalde duur van zes maanden met inga Bij het type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001012175 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Huldepenning voor sociale toewijding. - Benoemingen Gouden Penning Koninklijk besluit van 15 juni 1998 : De heer VAN SEVEREN Hugo, SINT-KRUIS. Zilveren Penning Koninklijk besluit van 15 juni 1998 : De heer SOMERS Richard, BILZEN. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001012260 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001 wordt Mevr. Cécile Dressen, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken, met ingang van 1 december 2000 overgeplaatst naar het Ministerie van Tewerkstelling en Arbei Het be

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001015036 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse dienst. - Indiensthouding na de leeftijdsgrens Bij ministerieel besluit van 13 februari 2001 wordt Baron P. Nothomb, Ambassadeur van België te Rome, in dienst gehouden na de leeftijdsgrens van 65 jaar tot en met 31 december 2001. type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001022221 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Statuten van nationale erkentelijkheid 1940-1945 Commissie van Beroep voor Politieke Gevangenen en hun rechthebbenden. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 21 maart 2001 : Wordt benoemd bij de Commissie van Beroep voor de Politieke Ge (...) type ministerieel besluit prom. 23/02/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001022169 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de praktische modaliteiten in uitvoering van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 betreffende de invoering van een premiestelsel om het inbouwen van een LPG-installatie in wagens te promoten type ministerieel besluit prom. 23/02/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001015040 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit ter uitvoering van de wet van 14 juli 1966 betreffende sommige buiten het Rijk opgemaakte akten van de burgerlijke stand type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001012201 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenning van een organisme voor de toepassing van de conformiteitsbeoordelingsprocedure betreffende de eindcontrole van liften Bij ministerieel besluit van 27 februari 2001 wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Bureau voor Technische Inspe De voor

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001031136 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 februari 2001 wordt de heer Peter Roseleth, tot de graad van officier- adjunct-interventiechef Bij be

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001035363 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001027211 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 1998 tot uitvoering, wat de opvangcentra voor volwassenen betreft, van het programmadecreet van 17 december 1997 houdende verschillende maatregelen inzake soci type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001027217 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de « Société régionale d'Investissement de Wallonie »

document

type document prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001022182 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor sociale zekerheid. - Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid, genomen in zijn vergadering van 23 februari 2001, wordt de heer Fernand Herbots, sociaal controleur 26K b Het ber

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001029155 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 25 september 1991 tot uitvoering van de artikelen 59, 60 en 61 van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/02/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001029159 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1972 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van het aantal studenten in de universitaire instellingen bedoeld in artikel 27, § 1, type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/02/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 maart 1997 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française de Bruxelle type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/02/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 1998 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raden van de Hogescholen

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001022183 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Bevordering tot de graad van geneesheer-inspecteur-directeur bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Erratum In de bekendmaking bij uittreksel van het koninklijk besluit (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001022238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 maart 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2001, wordt Bij hetzelfd type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001000390 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001 wordt de heer Van Hulle, Wim, benoemd tot commissaris van politie van de stad Gent . (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001022235 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 maart 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2001, wordt Bij hetzel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001000312 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming auditeur Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001 wordt de heer Benoît Rongvaux, adjunct-auditeur, met ingang van 11 maart 2001 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001012179 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Orde van Leopold II. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 mei 1999 werd het Grootkruis in de Orde van Leopold II verleend aan de heer Michel HANSENNE te Neupré. Hij neemt vanaf 18 mei 1999 zijn rang in de Orde in.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001007101 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk Algemeen Bestuur. - Secretariaat-generaal. - Vacante betrekking van adviseur-generaal . - Oproep tot de kandidaten Eén betrekking van adviseur-generaal (rang 15) is te begeven bij het Secretariaat-generaal van het Burgerlijk (...) Deze betre type vacante bettreking prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001012306 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Hasselt ter vervanging van de heer Koen Laenens De betrokken organ De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001009314 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 april 2001 is aan Mevr. Martini, G., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Dinant. Bij koninklijk besluit van (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Benoeming. - Vernietiging Bij arrest nr. 93.207 van 12 december 2000 heeft de Raad van State, afdeling administratie, het koninklijk besluit vernietigd van 7 april 1995 waarbij Paul Windey, adjunct-adviseur, door verhoging in graad (...

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 11/04/2001 numac 2001022223 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Bevordering tot de graad van geneesheer-inspecteur-directeur bij de Dienst voor geneeskundige controle Bij koninklijk besluit van 19 maart 2001 wordt Dr. Van Rossen, Anne-Mar Het bero
^