B.S. Index van de publicaties van 26 april 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001022209 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële tegemoetkoming aan de v.z.w. « Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers » voor de opvang van kandidaat-vluchtelingen in 2001 type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001029161 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst van de Nationale Orden. - Algemene directie Sport. - Bestuur Lichamelijke Opvoeding, Sporten en Openluchtleven. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 22 februari 2001 wordt het koninklijk besluit van 16 aug (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001012335 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001 wordt de heer Jan Van Depoele, met ingang van 1 augustus 2000, ambtshalve ontslag verleend uit zijn functies van adjunct-sociaal bemiddelaar. type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001012092 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001009355 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury belast met het afnemen van examens over de kennis van het Nederlands voor kandidaten voor notariële ambten type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001002026 bron ministerie van ambtenarenzaken Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001, wordt de heer Brebois, Léon-Pierre, adjunct-adviseur, door verhoging in graad bevorderd tot de graad van adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken - Diensten van Ambtenarenzaken Bij koninkl type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001000406 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het ve type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001012311 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 23 maart 2001 wordt, met ingang van 1 maart 2001, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend uit haar functies aan Mevr. Dufrasne, Christiane, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Tewerkst (... type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001022196 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende financiering van de noodhulp en van opvang verleend aan personen die voor een tijdelijke opvang doorgestuurd worden door het Onthaalcentrum "Klein-Kasteeltje" en aan de slachtoffers van mensenhandel in 2001 type koninklijk besluit prom. 23/11/2000 pub. 26/04/2001 numac 2000012903 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het tewerkstellingsakkoord type koninklijk besluit prom. 05/04/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001022281 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de ter beschikkingstelling van het personeel van bepaalde overheidsdiensten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001014061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001016083 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van een centrum voor de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma type ministerieel besluit prom. 15/02/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001014072 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 19/04/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001009353 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot het ondertekenen van adviezen van de Minister van Justitie betreffende privé-detectives en bewakingsactiviteiten type ministerieel besluit prom. 16/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001012281 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 15/02/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001014073 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001031142 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/02/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001031156 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de kredietinstellingen en het verlenen van de gewestwaarborg voor goede afloop in verband met de terugbetaling van de kredieten toegestaan voor het bouwen, het kopen, het behou

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001035369 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Behoud van gemeentelijke plannen van aanleg die dateren van voor de inwerkingtreding van de vaststelling van het gewestplan of een gewestplanwijziging in het plannenregister van de gemeente LINKEBEEK. - Bij besluit van de Vlaamse regering van 23 - het b

decreet

type decreet prom. 23/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001035417 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de gemeenschappelijke Maas, ondertekend te Brussel op 6 januari 1993, en met het type decreet prom. 23/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001035418 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de instandhouding van vleermuizen in Europa, ondertekend in Londen op 4 december 1991

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/04/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001000414 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 17 met betrekking tot de verdere inplaatsstelling van de lokale politie

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001031141 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen Oproep tot kandidaten De Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal binnenkort overgaan tot de gedeeltelijke vernieuwing van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en La De opdrach

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001029012 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 oktober 2000, wordt de benoeming van de heer Pol Lenaerts tot bestuurder van de "Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux" voor een periode van (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 september 2000, wordt de heer Caputo, Antonio, burgerlijk ingenieur, leraar en eenheidshoofd binnen de technische categorie, departement van het lange type, tot lid van het Dat bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2000 pub. 26/04/2001 numac 2001029007 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van leraren bij de dienst Afstandsonderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001002018 bron ministerie van ambtenarenzaken Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 maart 2001, wordt Mevr. Vanhove, Cindy, tot rijksambtenaar benoemd in de hoedanigheid van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken - Diensten van Ambtenarenzaken in een betrekking van het Bij kon type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001022184 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 maart 2001 wordt de heer Devisch, Erik, met ingang van 1 november 2000, op het Nederlands kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van informaticus bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezon De datum

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001021235 bron diensten van de eerste minister Arbitragehof. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 22 februari 2001 wordt aan de heer Henri Coremans, ererechter in het Arbitragehof, het Grootkruis in de Orde van Leopold II verleend. Hij neemt vanaf 1 november 2000 zijn rang in de O (...) type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001021233 bron diensten van de eerste minister Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 april 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 15 maart 2001, wordt eervol ontslag uit zijn functie verleend aan de heer Cornil Jean F., adjun (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001009362 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Turnhout : 1, vanaf 1 januari 2002; - opsteller bij de griffie van de politierechtbank te Turnhout 1; - administratief agent bij het parket van d De kandidature

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001016132 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Kabinet. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001 wordt de heer Alain Bourlet, directeur-generaal bij het Ministerie van Economische Zaken, met ingang van 15 februari 2001, benoemd tot adjunct-kabinetschef van de Minist (...) type benoemingen prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001016136 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 12 maart 2001 wordt de heer Evrard, Marc, met ingang van 1 november 2000, in vast verband benoemd tot ingenieur bij de buitendiensten van het Ministerie van Middenstand en Landbou (... type benoemingen prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001016134 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming en bevordering Bij koninklijk besluit van 14 maart 2001 wordt de heer Rousseau, Jean-Pierre, ingenieur-directeur bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw, met ingang van 1 november 2000, op het Frans taalk(...) Overeenkomst type benoemingen prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001016135 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming en bevordering Bij koninklijk besluit van 14 maart 2001 wordt de heer Vermaerke, Dirk, ingenieur-directeur bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw, met ingang van 1 april 2000, op het Nederlands taalkader(...) Overeenkomst type benoemingen prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001012325 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Vaste benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001 wordt Mevr. Glenda Vanholme met ingang van 1 september 2000 tot rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur, met ranginneming op 1 september 1999. Bij konin Bij koninklijk type benoemingen prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001022248 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Benoeming tot de graad van sociaal inspecteur bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001 wordt de heer Tulpin, Karl, stagedoend soci Het bero type benoemingen prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001022254 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Benoemingen tot de graad van geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige controle Bij koninklijk besluit van 15 januari 2001, wordt Dr. DELCROIX Daniel, stagedoend Bij kon

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001022279 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de provincie Waals-Brabant van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koni Bij hetz

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001009359 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Luik De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 4 april 2001, heeft de heer Fontaine, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg van Luik, voor vast aangewezen tot ondervoorzitter op datum van 27 mei 2001 (... type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001009361 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Luik De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 27 maart 2001, heeft de heer Van Goethem, M., rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met (... type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001009360 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 28 maart 2001, heeft de heer Demanet, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een ter (...

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001008181 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige gezondheidsinspecteurs voor de Eetwareninspectie (rang 10) voor het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu (ANG01029). - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 april 2001, pagina 12496(...) De soll type bericht van selor prom. -- pub. 26/04/2001 numac 2001008180 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundige personeelsassistent (rang B1) voor de Vlaamse Onderwijsraad Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist(e) diploma(`s) : U beschikt over een diploma van ho(...) Worden eveneens aa
^