B.S. Index van de publicaties van 28 april 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001009311 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gerechtelijke kantons

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001012370 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de begrotingsbeslissingen voor het jaar 2001 type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001022296 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/11/2000 pub. 28/04/2001 numac 2000012818 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 26/03/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001003208 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1bis van de wet van 2 augustus 1955 houdende opheffing van het Fonds tot delging der Staatsschuld type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 28/04/2001 numac 2000012989 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 28/04/2001 numac 2000012976 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 22/03/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001011151 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2001 numac 2001009297 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 13 februari 2001 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de s (...) type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001009364 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury belast met het afnemen van examens over de kennis van het Frans voor kandidaten voor notariële ambten type koninklijk besluit prom. 04/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001022283 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 1993 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001012091 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 27/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001009374 bron ministerie van justitie en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 1970 betreffende de instelling van afdelingen in de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001022301 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regelen volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor initiatieven van beschut wonen worden bepaald type koninklijk besluit prom. 18/12/2000 pub. 28/04/2001 numac 2000012950 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de arbeidsduur in de sector « het inplanten en onderhouden van par

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001011162 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 89 houdende erkenning, bevestiging van erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/04/2001 numac 2001009274 bron ministerie van justitie Directoraat-Generaal der strafinrichtingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 20 maart 2001 is de heer G. Dutron benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Bergen. type ministerieel besluit prom. 04/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001009316 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 02/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001009317 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Adviescommissie inzake de vergoeding voor reprografie type ministerieel besluit prom. 27/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001012368 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de begrotingsbeslissingen 2001 type ministerieel besluit prom. 25/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001016144 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 28/03/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001016127 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 september 1996 betreffende de toekenning van toelagen aan de land- of tuinbouwbedrijfshoofden die beroep doen op een bedrijfsleidingsdienst

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001035430 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van varkens type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001035461 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning en subsidiëring van centra voor bedrijfsbegeleiding in de biologische landbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001035451 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001035462 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de opschorting van de meertewerkstellingssteun in het kader van de economische expansiewetgeving type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001035467 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek

decreet

type decreet prom. 29/03/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001029184 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type decreet prom. 29/03/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001029183 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Europees Handvest voor Lokale Autonomie, gedaan te Straatsburg op 15 oktober 1985

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001002031 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 505. - Vakantiegeld 2001

bericht

type bericht prom. 20/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001000424 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht aangaande inwerkingstelling van het Schengenacquis in Denemarken, Finland, Zweden, IJsland en Noorwegen type bericht prom. -- pub. 28/04/2001 numac 2001021238 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 9 maart 2001 in zake B. Thys tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 16 maa « Dien type bericht prom. -- pub. 28/04/2001 numac 2001021239 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 7 maart 2001 in zake M. Mahmood tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Kortrijk, waarvan de expeditie ter grif « Sche

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2001 numac 2001016148 bron ministerie van middenstand en landbouw Psychologencommissie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 maart 2001 wordt de heer Guy Blondeel, emeritus raadsheer bij het hof van beroep te Brussel benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie voor een termijn van (...

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/04/2001 numac 2001003175 bron ministerie van financien Vacante betrekking van adviseur-generaal bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat van het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal (rang 15) is te begeven bij de Algemene Dien(...) Kunnen ben type vacante bettreking prom. -- pub. 28/04/2001 numac 2001009369 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Brussel : 1 . Deze plaats dient te worden voorzien door de benoeming van een Franstalige kandidaat; - plaatsvervangend raadsheer in het (...) Deze plaats vervangt deze gepub type vacante bettreking prom. -- pub. 28/04/2001 numac 2001009370 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1, vanaf 3 december 2001; - adjunct-greffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen : 1; - adjunct-griffier bij de rechtbank te Do - beambte bij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/04/2001 numac 2001009375 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 april 2001 is de tuchtstraf van de afzetting opgelegd aan de heer Schmitz, Fr., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten me (...) type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/04/2001 numac 2001009368 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 19 april 2001 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Mevr. Hermans, G., beambte bij de griffie van deze rechtbank; - griffier bij de rechtbank van - adjunct-gri

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/04/2001 numac 2001022232 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Achttiende lijst van de geneesmiddelen waarvan de registratie geschrapt wordt Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 28/04/2001 numac 2001040304 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2001 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand april 2001, 108,75 punten bedraagt, tegenover 107,81 punten in maart 2001, he Het gezo
^