B.S. Index van de publicaties van 9 mei 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001040201 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 JANUARI 2001 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001022089 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001022243 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. Technisch comité inzake de pensioenregeling van het gemeentepersoneel, ingesteld bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke o Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001000393 bron ministerie van binnenlandse zaken Opruststelling. - Personeel Bij koninklijk besluit van 20 februari 2001 wordt, met ingang van 1 februari 2001, de heer Maes, Henri, adviseur-generaal bij het departement, op vervroegd pensioen gesteld. Het is betrokkene vergund zijn pensioen (...) type koninklijk besluit prom. 03/04/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001022269 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001000412 bron ministerie van binnenlandse zaken Overplaatsing. - Personeel Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001 wordt, met ingang van 1 februari 2001, Mevr. Coppens, Bertina, adjunct-adviseur bij het Fonds voor de Beroepsziekten, overgeplaatst in dezelfde hoedanigheid naar het Ministerie (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001007110 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 3435 van 28 maart 2001, neemt majoor P. Gousenbourger, van het korps van de artillerie, anciënniteitsrang als majoor op 26 oktober 1992. Voor verdere bevordering w (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001007097 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de ****- en beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3420 van 15 maart 2001, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001007109 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit ****. 3434 van 28 maart 2001 : Worden ten definitieve titel op **** gesteld in toepassing van artikel 3, **** **** der samengeordende wetten op de militaire pensioenen : Korps van het type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001007095 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen van beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3422 van 15 maart 2001 : Worden de hieronder vermelde beroepsofficieren gepensioneerd op 1 juli 2001 in toepassing der samengeordende wetten op de militaire **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001007107 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3443 van 28 maart 2001, wordt het Grootkruis in de **** verleend aan vice-admiraal ****. ****. ****, vleugeladjudant des ****. Hij zal van heden af ra (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001007091 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag uit het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3403 van 8 maart 2001 : Artikel 1. Het ontslag uit de graad aangeboden door de hierna vermelde reserveofficieren wordt aanvaard op 1 februari 2001. **** **** van de **** type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001012274 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van ee type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001011160 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de uitbating van speelterreinen type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001016124 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1986 betreffende de toekenning van toelagen om het houden van land- of tuinbouwbedrijfseconomische boek-houdingen aan te moedigen en de ontwikkeling van bedrijfleidingsgroepen te bev type koninklijk besluit prom. 23/11/2000 pub. 09/05/2001 numac 2000012902 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters, tewe type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001002028 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 7 januari 2001, is aan Mevr. Dupont, Claudine, Angelina, adjunct wervingsecretaris bij het Selectiebureau van de Federale Overheid eervol ontslag uit haar functies ver Zij mag type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001011161 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van speeltoestellen type koninklijk besluit prom. 12/01/2001 pub. 09/05/2001 numac 2000013017 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters, tewe type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 09/05/2001 numac 2000012974 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uit type koninklijk besluit prom. 08/01/2001 pub. 09/05/2001 numac 2000012949 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werks type koninklijk besluit prom. 16/03/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001022240 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001007098 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 81886 van 19 maart 2001 : Wordt kolonel **** ****. ****, op 14 maart 2001, ontslagen uit het ambt van commandant van de provincie ****. (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001002024 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 25 september 2000, wordt de heer David Burniaux tot vast ambtenaar benoemd en aangewezen in een betrekking van industrieel ingenieur bij de Waalse Buitendiensten 1 te Bergen, met ing Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001002025 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 20 maart 2001 wordt de heer Libon, Lambert, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van industrieel ingenieur bij de afdeling Internationale Instellingen van de Regie der Gebouwe Overeenk type ministerieel besluit prom. 28/03/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001016126 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 oktober 1995 houdende invoering van een premie ter compensatie van inkomensverliezen ten gevolge van bebossing van landbouwgrond in uitvoering van de Verordening nr. 2080/92 van de Ra type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001022258 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart. - Raad van beheer. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 30 maart 2001 dat in werking treedt met ingang van 1 janua (... type ministerieel besluit prom. 03/04/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001022265 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1994 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de N

document

type document prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001022273 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor sociale zekerheid. - Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid genomen in zijn vergadering van 23 januari 2001, wordt Mevr. Christine Himpe, bestuursassistent 20E bij he Het ber type document prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001011182 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand april 2001 De parameters N C en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elekt N C = 1,1602 N E = 1,2686 type document prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001022272 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. - Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie van 26 februari 2001, wordt Mevr. Rita Van Cauter, bestuursassistent 20E bij het Ministerie van Social Het ber

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001007103 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van officieren in een hogere graad in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3429 van 22 maart 2001 : Landmacht Hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de **** **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001022249 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van de sociale zekerheid. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt de heer José Mont benoemd tot lid van het Beheerscomité van de sociale zeke (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001002023 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 januari 2001 wordt Mevr. Marie Krutwage, tot rijksambtenaar benoemd in de hoedanigheid van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken - Diensten van Ambtenarenzaken - Fra Overeenk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001007105 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van lagere officieren in het kader van de beroeps- en **** Bij koninklijk besluit ****. 3431 van 22 maart 2001 : Landmacht Hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de **** **** kapitein-**** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001022289 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing. - Benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 4 april 2001, wordt hernieuwd vo - Mevr. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001022288 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 april 2001, dat uitwerking heeft met i Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001007104 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van lagere officieren in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3430 van 22 maart 2001 : Landmacht Worden de hierna genoemde officieren benoemd in het korps van de infanterie op 27 maart In de graad van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001022250 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van h - wordt Mevr.

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 29/04/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001021176 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende het voorafgaand toezicht inzake de gunning van de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen en diensten waarop artikel 3, § 4, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrac

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001007106 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslagverleningen. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3432 van 22 maart 2001, wordt aan de heer Lucien Eppe, industrieel ingenieur, op 1 maart 2001 eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen. Bij koninkl type benoemingen prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001022242 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. Technisch comité voor de Gemeenschappelijke sociale dienst ten behoeve van het personeel van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Ontslag en ben Bij type benoemingen prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001000421 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt Mevr. Nancy Bracke met ingang van 1 januari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken - Centrale Diensten - Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001022241 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. Technisch comité voor de Gemeenschappelijke sociale dienst ten behoeve van het personeel van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Ontslag en ben Bij

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001012414 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 27 april 2001 wordt de VZW SPMT "Service de Prévention et de Médecine du Travail des Communautés française et germanophone de Belgi (...)

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 09/05/2001 numac 2001022299 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Beheerscomité voor de mijnwerkers, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter en van de leden Bij koninklijk besluit van 23 maart 2001, wor Bij hetz
^