B.S. Index van de publicaties van 31 mei 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/03/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009448 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de voogdij over minderjarigen type wet prom. -- pub. 31/05/2001 numac 2001022323 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 19 oktober 2000 en in uitvoering van artikel 2 Interpreta type wet prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003234 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1999 betreffende de procedure voor de internationale commissie van beroep type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001012264 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001012317 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de loo type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003236 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en organisatie van de EASDAQ type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001012357 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vast type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001022357 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001011172 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie van een jaarlijkse landbouwtelling in de maand mei, uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 09/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009432 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 28, derde lid van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009460 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1998 waarbij het Ministerie van Justitie gemachtigd wordt personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen type koninklijk besluit prom. 14/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003230 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2001 type koninklijk besluit prom. 05/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001022295 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkopen van giftstoffen type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003232 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 betreffende het misbruik van voorkennis over sommige financiële markten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001022347 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001022346 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003233 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 houdende de erkenning van EASDAQ type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003235 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 over de melding van transacties in financiële instrumenten en over de bewaring van gegevens

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003238 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 januari 2000 tot goedkeuring van het reglement EASDAQ en tot goedkeuring van de wijzigingen van het reglement EASDAQ type ministerieel besluit prom. 17/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001011238 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 17/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001011237 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot schrapping van erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003237 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1996 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003239 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 januari 2000 tot goedkeuring van het marktreglement van EASDAQ en tot goedkeuring van de wijzigingen van het marktreglement van EASDAQ type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003261 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2001 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003240 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten van Nasdaq Europe N.V. type ministerieel besluit prom. 29/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001022343 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2001 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzek

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001027297 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de openings-, sluitings- en schorsingsdatums van de jacht, van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2006

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 31/05/2001 numac 2001031179 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Aan de dames en heren Burgemeesters en Schepenen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. - Verzekeringsdiensten Dames en heren, In het Belgisch Staatsblad van 13 december 1997 werd de omzendbrief van 3 december 1997 van de Eerste Minister Ingaande op

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/05/2001 numac 2001000496 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht aan de bevolking nr. 2/01 Diefstal van identiteitskaarten in gemeentehuizen De hierna vermelde nummers zijn die van het nieuwe model, welke in een gemeentehuis werden ontvreemd. Gemeente Sint-Pieters-Woluwe (diefstal (...) 15 identiteitskaarten

document

type document prom. -- pub. 31/05/2001 numac 2001011236 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand mei 2001 De parameters N C en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektri N C = 1,1766 NE = 1,2683

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/02/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de beëdigde ambtenaren met toepassing van artikel 24, 2°, van het decreet van 24 juli 1997 betreffende de « Conseil supérieur de l'audiovisuel » en de private diensten voor k

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/05/2001 numac 2001009464 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Toepassing van de wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons - vakante plaatsen vanaf 1 september 2001. Plaatsvervangend rechter in het vredegerecht : - van het el - van het kan

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 31/05/2001 numac 2001022322 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstencommissie bandagisten-verzekeringsinstellingen van 21 november 2000 e Interpreta

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 31/05/2001 numac 2001003157 bron ministerie van financien Hoge Raad van Financiën Jaarverslag 2000 1. Samenstelling van de Hoge Raad van Financiën tot 31 januari 2000 Voorzitter : Reynders, D., Minister van Financiën. Vice-Voorzitter : Verplaetse, A., ere-gouverneur van de Nationale(...) Leden : A. Aanged

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/05/2001 numac 2001040305 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2001 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand mei 2001, 109,43 punten bedraagt, tegenover 108,75 punten in april 2001, hetgee Het gez

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 31/05/2001 numac 2001033023 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoemingen Bij toepassing van artikel 2 van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 2 september 1994 tot oprichting van een leercommissie worden volgende personen tot leden met werkelijk stemrecht benoemd : Centrum vo Directeur T
^