B.S. Index van de publicaties van 15 juni 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/04/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001007136 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit Nationale Orden. - Bevorderingen type koninklijk besluit prom. 08/05/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001007143 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001007144 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001009508 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 31 mei 2001, is aan de heer Declercq, B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brugge. type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001002039 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 19, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001012210 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondisseme type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001009510 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 31 mei 2001, is de heer Frank, L., voorzitter in handelszaken van de rechtbank van koophandel te Namen, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/05/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001003259 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende vaststelling van het vergoedingsstelsel voor de personeelsleden van de Administratie der douane en accijnzen die de functie van verbindingsofficier uitoefenen bij de Europese Politiedienst en de Algemene Politiesteundienst type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001003290 bron ministerie van financien en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van de Commissie voor het bank- en financiewezen van 8 mei 2001 tot wijziging van de besluiten van 5 december 1995 over de reglementen op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beursvennoot

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/06/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001002066 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 508. - Mededeling betreffende de indienstneming van studenten ter vervanging van personeelsleden die met jaarlijks vakantieverlof zijn

document

type document prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001040602 bron ministerie van financien MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 28 februari 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001040804 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der industriële productieprijzen van de maand april 2001 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand april 2001 154,22 punten bedraag(...) Het definitief ind

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 3 mei 1999 houdende vaststelling van de vorm en de regels voor de uitreiking van het getuigschrift van basisonderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001009504 bron ministerie van justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 22 mei 2001 is de heer Thiebaut, H., in vast verband benoemd in de hoedanigheid van industrieel ingenieur in het Franse taalkader va Overeenk

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001009512 bron ministerie van justitie Commissie voor Regularisatie. - Oproep tot de kandidaten De magistraten of gewezen magistraten van de Rechterlijke Orde worden ervan op de hoogte gebracht dat er overgegaan zal worden tot de benoeming van gewone en plaatsvervangende leden van d De magis type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001009506 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 1; - te Brugge : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aanget Voor elke kandidatu type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001009509 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brugge : 1. De kandidaat voor een ambt tot gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot « de heer Minist (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001009505 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - eerste voorzitter van het arbeidshof te Gent ; - voorzitter van de arbeidsrechtbank te Nijvel (vanaf 1 september 2001); - voorzitter van de rechtbank van koophandel te Turnhou(...) Deze plaats vervangt deze gep

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001003280 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1941 Officiële lijst van de loting n° 172 van 5 juni 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001003279 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 524 van 18 mei 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001003278 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 512 van 18 mei 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001003277 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 531 van 28 mei 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001003276 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 255 van 15 mei 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001009507 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 mei 2001, is aan de heer Arts, F., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Bij koninklijk besluit van Bij koninklijk

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001016186 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 mei 2001, wordt Mevr. Petra De Block met ingang van 1 mei 2001 voor een eerste mandaat van twee jaar, in het Nederlands taalkader, benoemd tot assistent bij de Nationale Plant (...) type benoemingen prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001016187 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 april 2001 wordt de heer Jan Langenakens, met ingang van 1 april 2001, voor een tweede mandaat van twee jaar, in het Nederlands taalkader, benoemd tot assistent bij het Centr (...) type benoemingen prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001016192 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 april 2001 wordt Mevr. Els Van Coillie, met ingang van 1 juni 2001, voor een eerste mandaat van twee jaar, in het Nederlands taalkader, benoemd tot assistent bij het Centrum (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001016155 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) 1. PB C

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001009474 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 140 24 mei 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1000/2001 van de Commissie van 23 mei 2001 tot vaststelling van forfaitai(...) Verordening (EG) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001009473 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 134 17 mei 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 950/2001 van de Raad van 14 mei 2001 tot instelling van definitieve ant(...) * Verordening (E

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 15/06/2001 numac 2001031216 bron brussels hoofdstedelijk gewest Het Rechtscollege Samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Brussel. - Bezwaar Een bezwaar werd ingediend bij het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de heer Piet Coenen, tegen de aanstelling van Eenieder k
^