B.S. Index van de publicaties van 20 juni 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001041306 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001002041 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende sommige bepalingen betreffende de loopbaan van personeelsleden van het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001016199 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001002044 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001014107 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust, wat het windsurfen betreft type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001012531 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen van de werklieden en werksters die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001009492 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling alsook tot type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001000544 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 14 mei 2001, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001003282 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2001 type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001002043 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende sommige geldelijke bepalingen betreffende personeelsleden van het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001009529 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001, is de heer Martens, T., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde zijn ambt uitoefenen en er moeten verblij Het beroep

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001007135 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot vaststelling van de samenstelling en de opdrachten van de Centrale Commissie belast met het onderzoek van de concretisering van de niet voldane eisen van de oud-strijders type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001002065 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1997 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Ministerie van Ambtenarenzaken, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarborgen type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001022395 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 17/04/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001016161 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 1992 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten type ministerieel besluit prom. 29/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001000573 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 december 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones in de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001002042 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1997 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Ministerie van Ambtenarenzaken, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarborgen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001035669 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot samenstelling van het comité van toezicht ter implementatie van het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling, periode 2000-2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001035608 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot tweede bijsturing van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen van 28 januari 1997 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot samenstelling van het managementcomité ter implementatie van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, periode 2000-2006

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001000553 bron ministerie van binnenlandse zaken Betreft : Ministeriële omzendbrief PLP 8 betreffende het vrijwillig verlof voorafgaand aan de pensionering in de lokale politie Aan Mevrouw en de Heren Provinciegouverneurs Aan de Dames en Heren Burgemeesters Ter informatie (...) Aan de Dames en Heren

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001021316 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij vonnis van 18 april 2001 in zake A. Kluev tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Kortrijk, waarvan de expeditie ter gr « Sche type bericht prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001011256 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 01/0033 - Winterthur-Europe Assurances S.A./Group CGNU Op donderdag 7 juni 2001, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding De door de

document

type document prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001095024 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Overdracht van een verzekeringsportefeuille onderschreven door ondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, andere dan België De levensverzekeringscontracten van de ondernem Deze overd type document prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001031213 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Effectenstudies Bij besluit van 14 septembre 2000 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de N.V. MIPLAN erkend als opdrachthouder voor effectenstudies, voor een periode van vijftien jaar met ingang op datum van de kennisgev Bij bes type document prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001042106 bron ministerie van financien

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001012600 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001, is Mevr. Prudenziani, Celesta Bianca, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik te vervanging van de heer Claude, (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001053916 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Peeraer, Lodewijk Frans Maria Lodewijk Frans Maria Peeraer, weduwnaar van Maria Josep Alvorens te b

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001009527 bron ministerie van justitie Commissie voor Regularisatie Oproep tot de kandidaten. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 173 van 15 juni 2001, pagina 20453, dient in de bekendmaking van de oproep tot de kandidaten voor de Commissie voor Regularisatie, de datum van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001009533 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het eerste kanton Gent : 1, vanaf 8 december 2001; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen : 1, vanaf 1 augustus 2001; - be - adjunct-secr

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001019500 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van tweetalige klerken-telefonisten De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerv I. TOELAAT

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001009528 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orden Bij koninklijk besluit van 17 mei 2001, dat in werking treedt op 29 juni 2001, is aan de heer Tobback, H., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Boom. Het is hem ver Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001009532 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orden Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001, is benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank van Brussel, Mevr. Van Vaerenbergh, N., opsteller bij de bestendige krijgsraad. Bij koninklijke besluiten van 12 juni 2001, in we - wordt hoofdgr

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001021315 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 3 april 2001 in zake de n.v. Borsumij Belgium tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is in « 1. I type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001021321 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 12 maart 2001 in zake de n.v. Gebroeders Delhaize en Cie - De Leeuw tegen de gemeente Wanze, waarvan de expeditie ter griffie van h « Sche type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001021304 bron arbitragehof Arrest nr. 70/2001 van 30 mei 2001 Rolnummers 1888 en 1977 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van : - artikel 20 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 11 mei 1999 tot wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inz - artikel 9 v

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001022331 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van justitie Mededeling. - Oproep Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek deelt mede dat het dringend zal overgaan tot de aanwijzing van volgende personeelslid : - één Franstalig bestuursassistent. - een Nederlandstalig bestuursassistent. Het verwijst De functie va

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001011252 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Dienst der Springstoffen Lijst der erkende springstoffen. - Randnummer B5-2. - Erratum In het Belgisch Staatsblad n r 151 van 24 mei 2001, blz. 17513, moet de slagkoord gelezen worden als volgt :

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001000413 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 9(...) (...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001019499 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Wervingsexamen van adjunct-chef-drukker De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een wervingsreserve voor de betrekking van ad I. TOELAA

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001009530 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De aanwijzing van de heer de Maleingreau d'Hembise, M., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met inga De rech type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001009531 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 8 juni 2001, heeft de heer Van Winckel, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, voor vast aangewezen tot ondervoorzitter op datum (...)

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001021311 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 53/2001 van 18 april 2001 Rolnummer 2014 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 62 van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door een onderzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. samengesteld

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 20/06/2001 numac 2001021294 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Deelname aan het onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie per satelliet "Wetenschappelijke begeleiding VEGETATIE" dat deel uitmaakt van het Ruimtevaartp In het Belgisch S
^