B.S. Index van de publicaties van 29 juni 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/06/1998 pub. 29/06/2001 numac 2001015032 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende internationale akten : type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht type wet prom. 15/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001009457 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ten- einde de indeling van de vredegerechten in klassen af te schaffen en de wedde van sommige hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen van parketten aan te passen type wet prom. 12/02/1998 pub. 29/06/2001 numac 2001015039 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende internationale akten :

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001009495 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de Internationale Verenigingen Bij koninklijk besluit van 31 mei 2001 worden de wijzigingen der statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « Association (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001009534 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de Internationale verenigingen en de Instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 : 1) wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de in 2) worden de s type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001012507 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 april 1999 houdende bezoldigingsregeling van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de type koninklijk besluit prom. 14/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001000451 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële aard waarvoor de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf met rechtspers type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001000397 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 tot wijziging van koninklijke besluiten betreffende Landbouw en Middenstand naar aanleiding van de invoering van de e type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001012493 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggings-termijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001012576 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken ressorteren type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001022399 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2000 tot uitvoering van artikel 5, § 4, derde lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk type koninklijk besluit prom. 14/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001000452 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 bet type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 29/06/2001 numac 2001011014 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 12/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001009555 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2001 houdende bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere gerechten type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001000565 bron ministerie van binnenlandse zaken Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling dient te beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2001-2002 Met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juni 1983, moet de Bereke type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001000619 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 1983 betreffende de forfaitaire vergoeding voor representatiekosten van de arrondissementscommissarissen type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001022400 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2000 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de so type koninklijk besluit prom. 22/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001022397 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit genomen tot uitvoering van artikel 5, § 4, vijfde lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 22/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001022398 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 57quater van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001009535 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de Internationale verenigingen en de Instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 12 juni 2001 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de sta (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001009310 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 9 maart 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de in 2° worden de type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001011272 bron ministerie van economische zaken Toelating - uitbreiding - verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 18 juni 2001 wordt aan de onderneming « Asco Leven » , naamloze vennootschap waarvan de maatschappeli(...) Dit besluit treedt in werking van type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001009463 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 17 mei 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de intern 2° worden d type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001012557 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19sexies van 30 maart 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter van 5 maart 1991 tot ver type koninklijk besluit prom. 12/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001012570 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 78 van 30 maart 2001 gesloten in de Nationale Arbeidsraad betreffende de invoering van de euro in de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten overeenko type koninklijk besluit prom. 13/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001022410 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 13/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001022404 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu - Koninklijk besluit tot aanpassing van de reglementering aan de wet van 22 mei 2001 tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2001/2002 inzake jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001016210 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbank te Doornik. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 april 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 9 september 1999, wordt aan de heer D. Lippinois, wonende te 7700 Moeskroen, op zijn aanvraag eervol ontslag verleend uit zijn am (... type koninklijk besluit prom. 22/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001022373 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 3 200 000 BEF aan RREUSE v.z.w. in het kader van de opstart van een Europees Netwerk van Sociale Economie met activiteiten in hergebruik en recyclage type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001016213 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidshof te Brussel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 april 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 11 maart 2001, wordt aan de heer E. Willemaerts, wonende te 3370 Boutersem, die op 11 maart 2001 de leeftijdsgrens voor de uitoefening (... type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001014125 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001009552 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 15 juni 2001 : - De heer REYNAERT Pierre, Mevr. DUBOIS Christine, Mevr. BERRENDORF Marie-Françoise, zijn aangewezen als plaatsvervangend assessor-strafuitvoering b - De heer type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001000494 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1999 waarbij aan het informaticacentrum « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » c.v. afgekort « CIPAL », toegang tot de informatiegegevens en gebruik van h type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001009496 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de Internationale Verenigingen Bij koninklijk besluit van 31 mei 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « International F 2° worden type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001012495 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor we type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001009557 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 april 2001 dat in werking treedt op 1 juli 2001, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Vannieuwenborgh, Louis, adjunct-adviseur. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001015064 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 8 mei 2001 wordt, met ingang van 31 augustus 2001 's avonds, aan Mevr. Rose-Marie Servotte echtg. Beckers, adviseur, eervol ontslag uit haar functies verleend. Mevr. Rose-Marie Serv (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001011273 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 18 juni 2001 wordt aan de onderneming « Cigna Europe Insurance Company » , naamloze vennootschap waarvan de maatschap(...) Dit besluit treedt in werking vana

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001035682 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001009485 bron ministerie van justitie Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 17 mei 2001, wordt Mevr. Delangre, Annick, klerk bij het Ministerie van Economische Zaken, in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naar het Ministerie van Justitie, Directoraat-generaal Strafinrichtingen, v (... type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001014100 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies voor de zeevisserijvaart

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001031201 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de ordonnantie van 22 april 1999 betreffende het voorkomen en het beheer van afval van producten in papier en/of karton, wat de vermeldingen op de brievenbus bet type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001031187 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 december 2000 tot vervanging van de besluiten tot vaststelling van de tarifering van de diensten van het Gewestelijk Agentscha

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001035727 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de vaststelling van de procedure van het Vlaams Commissariaat voor de Media type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001035705 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 439 van 11 augustus 1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001035706 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001027357 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bevoegde personeelsleden voor de controle op de uitvoering van politiereglementen op het door de openbare vervoermaatschappij van Charleroi geëxploiteerde vervoernetwerk type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001027358 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bevoegde personeelsleden voor de controle op de uitvoering van politiereglementen op het door de openbare vervoermaatschappij van Waals Brabant geëxploiteerde vervoernetwerk type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001027356 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/01/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001000454 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 33 betreffende de na te leven verplichtingen in geval van organisatie van een vriendschappelijke voetbalwedstrijd. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001003293 bron ministerie van financien Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Uitloting van de preferente aandelen. - Bericht Op 30 juli 2001 om 10 uur, zal er, in het lokaal nr. 261 van het Ministerie van Financiën, Kunstlaan 30, te Brussel, overgegaan w(...) Reeks D - Belgische type bericht prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001003294 bron ministerie van financien Administratie van de thesaurie Preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Bericht De Minister van Financiën brengt ter kennis van de houders van preferenten aandelen van de Nationale Maatschappij der Be Belgische tranche

document

type document prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001012309 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Orden Uitreiking van 15 november 2000 Koninklijke besluiten van 27 maart 2001 : I. Leopoldsorde Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heer Lanoye, Romain, ingenieur-directeur bij het Depatement Hij zal het burgerl

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001029224 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van de representatieve verenigingen waaraan radio- of televisie-uitzendingen op de "R.T.B.F." mogen worden toegewezen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001029253 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal en de verdeling van de attesten uitgereikt op het einde van het academiejaar 2003-2004 met het oog op de voortzetting van studies in de geneeskunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/04/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de homologatie van de getuigschriften en diploma's van permanente vorming voor de Middenstand en de klei type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001029206 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter en ondervoorzitters van de Adviesraad van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/04/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001029225 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij vergunning wordt verleend voor de oprichting en de werking van een private televisie van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 15/12/2000 pub. 29/06/2001 numac 2001035698 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001000634 bron ministerie van binnenlandse zaken Arrondissementscommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 juni 2001 wordt Mevr. Armande Clerinx benoemd tot arrondissementscommissaris van Luik. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001016212 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidshof te Brussel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 april 2001 wordt Mevr. J. Hubaille, wonende te 1160 Oudergem, benoemd tot raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Brussel. Zij voltooit het mandaat va (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001016211 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbank te Dendermonde. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 april 2001, wordt Mevr. V. Eeckhout, wonende te 9320 Erembodegem, benoemd tot rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Dendermonde. Haar m (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001009562 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt : 1, vanaf 13 maart 2002; - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Bergen : 1; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eers - Antwerpen type vacante bettreking prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001009559 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Gent : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 september 2000; - plaatsvervangend raadsheer bij het hof van beroep te Br Deze plaats dien

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001009561 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, Mevr. Dezoppy, V., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank. Bij - adjunct-grif

verslag

type verslag prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001011176 bron ministerie van economische zaken Verslag over de werking van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren Jaar 2000 De Centrale voor Kredieten aan Particulieren heeft tot doel (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001014117 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 mei 2001 wordt Mevr. Ninane, Véronique, met ingang van 1 april 2001 voor een eerste mandaat van twee jaar, in het Frans taalkader, benoemd tot assistent bij het Centrum voor L (.. type benoemingen prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001014115 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 mei 2001 wordt de heer Wavreille, José, met ingang van 1 mei 2001 voor een eerste mandaat van twee jaar, in het Frans taalkader, benoemd tot assistent bij het Centrum voor Lan (.. type benoemingen prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001014116 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 mei 2001 wordt de heer Steyer, Stéphan, met ingang van 1 april 2001 voor een eerste mandaat van twee jaar, in het Frans taalkader, benoemd tot assistent bij het Centrum voor L (..

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001041806 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 272e a(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001000584 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigering Bij ministerieel besluit van 21 mei 20 (... type vergunning prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001000591 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** **** type vergunning prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001000590 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel bes Bij mi type vergunning prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001000521 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 17 apri Bij mi type vergunning prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001000589 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 18 mei 20 (. type vergunning prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001000588 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 23 Bij min type vergunning prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001000585 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 2 mei 2 De vern type vergunning prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001000524 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigering Bij ministerieel besluit van 17 apr Bij mi type vergunning prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001000586 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 4 mei 2001, wordt De vergu type vergunning prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001000592 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel **** **** he

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001009514 bron ministerie van justitie Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik gegeven op 18 mei 2001, is ten verzoeke van Mevr. Vaira Mariatonia, wonende te 4000 Luik, rue Burenville 78, en de heer Carap (...) type vonnis prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001009543 bron ministerie van justitie Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers gegeven op 21 mei 2001, is ten verzoeke van de heer Casterman, Willy René Joseph, wonende te 4860 Pepinster, rue de la Nô (.. type vonnis prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001009542 bron ministerie van justitie Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout gegeven op 31 mei 2001, is ten verzoeke van de heer Dockx, Marcellus, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Sevendonk (...) type vonnis prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001009513 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, gegeven op 13 maart 2001, is ten verzoeke van 1. Mevr. Pa 2. Mevr. Parmen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001022419 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 12/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001003298 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001009560 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 18 juni 2001, heeft de heer Dallons, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, voor vast aangewezen tot ondervoorzitter op datum van 26 (...

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 29/06/2001 numac 2001015073 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 13 juni 2001 heeft de heer Christian Meeus de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul generaal van de Republiek Honduras te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Ant (...
^