B.S. Index van de publicaties van 30 juni 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001003334 bron ministerie van financien Wet betreffende de dematerialisatie van sommige staatsleningen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001003333 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dematerialisatie van de lening "2 1/2 % Schuld" type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001012657 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 is aan de heer Purnelle, Luc, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank van Leu (... type koninklijk besluit prom. 27/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022447 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft in sommige inrichtingen of diensten va type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001007160 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1994 houdende het statuut van de morele consulenten bij de Krijgsmacht die tot de niet-confessionele Gemeenschap van België behoren type koninklijk besluit prom. 25/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022438 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022416 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022448 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 11/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001000663 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissie voor regularisatie. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 28 juni 2001, in werking tredend de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, worden de volgende wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 1. Arti type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022417 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001016216 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 27/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022426 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 29/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001016215 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 28/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022451 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 01/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001000567 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een buitenlandvergoeding aan de Immigratieambtenaren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001031149 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 februari 2001, worden beschermd als geheel, wegens hun historische, artistieke, esthetische en wetenschappelijke waarde, de tuinw Aartsher

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001035729 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de goedkeuring van de oprichting door Gimvindus N.V. van twee gespecialiseerde dochtervennootschappen, N.V. Staal Vlaanderen en N.V. Textiel Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001035681 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot het VESOC-actieplan 'diversiteit en evenredige arbeidsdeelname'

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001027360 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 1998 tot toekenning van toelagen aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de inschakeling van de bestaansminimumtrekkers in het type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001027367 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij bij wijze van uitzondering afgeweken wordt van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest, artikel 4, tweede lid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001027359 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief ter verduidelijking van het besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 1998 tot toekenning van toelagen aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de inschakelin

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001021325 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnissen van 29 maart 2001 in zake respectievelijk de n.v. A.B.C.E.C., de n.v. Autech en de n.v. Escam tegen de Belgische Staat, waarvan de e « Sche

document

type document prom. 09/05/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022418 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Aanvullende Administratieve Schikking tot wijziging en vervollediging van de Administratieve Schikking van 27 februari 1977, gewijzigd bij akkoord van 2 oktober 1991, betreffende de toepassingsmodaliteiten van het algemeen Verdrag betreffende de sociale z type document prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001031223 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten OUDERGEM. - Bij besluit van 16 mei 2001 wordt de beslissing van 28 maart 2001 waarbij de gemeenteraad van Schaarbeek beslist de heer Martin Janssens in de hoedanigheid van politie-inspecteur te beno OUDERGEM type document prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001027368 bron ministerie van het waalse gewest Afdeling van de Natuur en de Wouden Jachtexamen 2001 Tweede onderdeel van het praktische jachtexamen Het tweede onderdeel van het praktische jachtexamen 2001 zal plaatshebben als volgt : op werkdagen vanaf 29 augustus 2001 tot en met 4 sep (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van het Waarnemingscentrum voor de beleidsvoeringen inzake Cultuur van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001029242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 28 april 2000 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Advies van de "O.N.E."

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001012655 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 is Mevr. Battaille, Laurence, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Battaille, Marc, wiens m (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001012653 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 is de heer Libert, Jos, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Scherpereel, Etienne, wie (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001012654 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 is de heer Davin, Guy, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Cornette, Jozef, wiens mandaat hij (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001012652 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 is de heer Seclef, Georges benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Vermeulen, Wi (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001012656 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Leuven ter vervanging van de heer Luc Purnelle De betrokken organi De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001012667 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Hasselt ter vervanging van de heer Gaston Schreurs, overleden De betrokken De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001009564 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001, dat in werking treedt op 30 juni 2001, is aan de heer Masquelin, J.-J., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel. Bij - te Brussel : type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001009565 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 28 juni 2001, blijft opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier uit te oefenen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge voor de duur van één jaar, aan de heer Verfaillie, K., eerstaanweze Het type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001009558 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 juni 2001 is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Antwerpen van : - de heren : Adriaens, M., wonende te Ranst; Jansen, Joukes, R., wonend

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001095026 bron ministerie van economische zaken Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 11 juni 2001, wordt de overeenkomst go De door d type goedkeuringen prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001095025 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 11 juni 2001, wordt de overdracht (...)

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001011260 bron ministerie van economische zaken Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 15 juni 2001 genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, appar Voor de type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001011259 bron ministerie van economische zaken Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 15 juni 2001 genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, appar Voor de

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001040306 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2001 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juni 2001, 109,62 punten bedraagt, tegenover 109,43 punten in mei 2001, hetgee Het gez

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001008283 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (rang 10) voor het Ministerie van Landsverdediging Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van (...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001008291 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal N-1 `Medische expertise' van de FOD `Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 15 juli 2001 over een managementervaring van minstens 6 (...) 3. Vereist(e) type bericht van selor prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001008285 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (rang 10) voor het Bestuur van de Luchtvaart. - Ministerie van Verkeer en Infrastructuur Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Indien type bericht van selor prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001008289 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal N-1 `Voedselveiligheid, bescherming van de volksgezondheid en van het leefmilieu' van de FOD `Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op(...) 3. Vereist(e) type bericht van selor prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001008287 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adjunct-adviseurs « juristen » (rang 10) voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de militaire gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aan(...) Toela type bericht van selor prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001008284 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten bij financiën (rang 30) voor het Ministerie van Financiën te Antwerpen Na deze selectie wordt een lijst met maximum 1 000 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien (...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001008286 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs (rang 10) voor het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de (...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 30/06/2001 numac 2001008290 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal N-1 `Organisatie gezondheidszorg' van de FOD `Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 15 juli 2001 over een managementervaring van mi(...) 3. Vereist(e)
^