B.S. Index van de publicaties van 4 juli 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012606 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het garagebedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2001 numac 2001009576 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 29 april 2001 is Mevr. De Wilde, N., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012607 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor het koetswerk ressorteren type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2001 numac 2001009539 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal der Strafinrichtingen Personeel Bij koninklijk besluit van 22 mei 2001 wordt met ingang van 1 mei 2001 ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Raveschot, Bernard, geneesheer-antropoloog part-time bij de gevangenis (...) type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel ressorteren type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012608 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de edele metalen ressorteren type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012574 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklie type koninklijk besluit prom. 14/06/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012575 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 12/06/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012211 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot verlenging van de termijn waarvoor de erkenning werd verleend aan de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012486 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die klederen of stofferingsvoorwerpen verven, chemisch type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012484 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012492 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de leerlooierij type koninklijk besluit prom. 17/05/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001016198 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/07/2001 numac 2001027366 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 5 juni 2001 worden de beslissingen van 28 februari 2001 goedgekeurd, waarbij de raad van bestuur van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Société intercommunale pour (...) type ministerieel besluit prom. 10/06/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001022421 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 1972 dat aan bepaalde ambtenaren van de Bestuursafdeling voor de Volksgezondheid overdrachten van bevoegdheid verleent

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2000 pub. 04/07/2001 numac 2001035692 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001035691 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende benoeming van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse regering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/05/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001027369 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 29 van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, waarbij gehandicapte personen ten laste mogen worden genomen door natuurlijke of rechtspersonen die niet erk

decreet

type decreet prom. 22/12/2000 pub. 04/07/2001 numac 2001035407 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/06/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001000568 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief tot verduidelijking van de toepassing van verschillende omzendbrieven betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/07/2001 numac 2001029201 bron ministerie van de franse gemeenschap « Conseil supérieur de Promotion de la Santé ». - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 april 2001 worden respectievelijk benoemd tot werkende en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie Als type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/07/2001 numac 2001029226 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Aankoop gebouw Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2001, wordt het Belgische Rode Kruis, Franstalige Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd een gebouw, gelege (... type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001029222 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een bijdrage ten laste van de door de "Office de la Naissance et de l'Enfance" gesubsidieerde peutertuinen en crèches type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001029247 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Erkenningscommissie

erratum

type erratum prom. 03/06/1999 pub. 04/07/2001 numac 2001027374 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toeristische instellingen. - Errata

beschikking

type beschikking prom. 22/02/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001031247 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot invoeging van een artikel 135duodecies in het hoofdstuk XIIbis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/07/2001 numac 2001009577 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 september 2000, dat in werking treedt op 14 juli 2001, is de heer Dujardin, A., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emerit Het is hem
^