B.S. Index van de publicaties van 11 juli 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/05/2001 pub. 11/07/2001 numac 2001009524 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 22/05/2001 pub. 11/07/2001 numac 2001009525 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 22/05/2001 pub. 11/07/2001 numac 2001009526 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 22/05/2001 pub. 11/07/2001 numac 2001009523 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001000551 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001, wordt aan de heer Godfried De Tavernier de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Staden, provincie West-Vlaanderen, arrondissement Roeselare, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001000613 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001 wordt aan de heer Lucien Boigelot, de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de stad Fosses-la-Ville, provincie Namen, arrondissement Namen, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001000614 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001 wordt aan de heer Maurice Lafosse de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de stad Bergen, provincie Henegouwen, arrondissement Bergen, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001000609 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001 wordt aan de heer Léon Schoonbroodt, de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Thimister-Clermont, provincie Luik, arrondissement Verviers, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001000610 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001 wordt aan de heer André Belot, de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Doische, provincie Namen, arrondissement Philippeville, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001000611 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001 wordt aan de heer Antoine Tixhon, de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de stad Dinant, provincie Namen, arrondissement Dinant, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001000608 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001 wordt aan de heer Hervé Guilleaume, de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Hamois, provincie Namen, arrondissement Dinant, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001000627 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Intrekking Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 wordt het koninklijk besluit van 13 februari 2001 waarbij een nieuwe voordracht voor het ambt van burgemeester van de gemeente Courcelles, arrondissement Charleroi, provincie He (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001000625 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 22 juni 2001 wordt aan de heer Rolland Le Boucq de Beaudignies de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Hamois, provincie Namen, arrondissement Dinant, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001000615 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001, wordt aan de heer Alfred Evers de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de stad Eurpen, provincie Luik, arrondissement Verviers, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001000635 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 25 juni 2001 wordt aan de heer Albert Fanuel de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de stad Fleurus, provincie Henegouwen, arrondissement Charleroi, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001000626 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001 wordt aan de heer Christian D'Hoogh de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Anderlecht, administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001000612 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001 wordt aan de heer Philippe Cornet de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Montigny-le-Tilleul, provincie Henegouwen, arrondissement Charleroi, verleend. type koninklijk besluit prom. 22/06/2001 pub. 11/07/2001 numac 2001000678 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten volgens dewelke aan de personeelsleden van de lokale politie voorschotten of compensaties moeten worden gegeven type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 11/07/2001 numac 2001016239 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1998 tot aanwending van het saldo van de bijdragen bedoeld in artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal financie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001027391 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 20 juni 2001 wordt de gewone en buitengewone begroting van het begrotingsjaar 2001, die op 29 maart 2001 door de gemeenteraad van Moeskroen werd aangenomen, niet goedgekeurd. type ministerieel besluit prom. 28/06/2001 pub. 11/07/2001 numac 2001021361 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 februari 2001 betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor de referentiejaren 1999 en 2000 type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 11/07/2001 numac 2001009556 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van bepaalde organisaties voor de juridische bijstand

decreet

type decreet prom. 28/06/2001 pub. 11/07/2001 numac 2001027393 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat instaat voor de follow-up van en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies dat het financiële evenwicht v

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001009605 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Bergen Bij beschikking van 25 juni 2001 werd de heer Vandergeten, L., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Bergen, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om, vanaf 29 augustus 2001, het (...) type beschikking prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001009604 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Bergen Bij beschikking van 14 juni 2001 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, is aan de heer Dumont, D., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Doornik, opdracht gegeven om het ambt van openbaa (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001000628 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 juni 2001 wordt de heer André Trigaut benoemd tot burgemeester van de gemeente Courcelles, arrondissement Charleroi, provincie Henegouwen, vanaf 13 maart 2001. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001000616 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 wordt de heer Louis Bertels benoemd tot burgemeester van de gemeente Brasschaat, arrondissement Antwerpen, provincie Antwerpen.

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 10/07/2001 pub. 11/07/2001 numac 2001021372 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering Ontslag. - Benoeming type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001021324 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke Technische en Culturele Aangelegenheden Deelname aan het onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie per satelliet « Stereo » dat deel uitmaakt van het ruimtevaartprogramma I. Inleiding De Ministerraa Het onderzo

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001009603 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 is de aanwijzing van de heer Van der Straten, M., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001021365 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 23 maart 2001 in zake de n.v. Axa Royale Belge tegen G. Renkens, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen « Word

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 11/07/2001 numac 2001022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Ben Bij
^