B.S. Index van de publicaties van 12 juli 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/03/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001014080 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2002 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001000689 bron ministerie van binnenlandse zaken Voordracht van burgemeester Bij koninklijk besluit van 22 juni 2001, genomen met toepassing van artikel 13, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet wordt om een nieuwe voordracht verzocht voor het ambt van burgemeester van de gemeente Court-Saint- (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001000680 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 22 juni 2001, wordt de heer Beckers, Michel, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek voor een termijn van vijf jaar. (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001014131 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Examens over de vakkennis met het oog op het behalen van de vaarbewijzen A/B en het getuigschrift voor het vervoer van personen in de binnenvaart In uitvoering van het koninklijk besluit van 23 dec(...) De deelneming aan type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001012365 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001002049 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001012603 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 is aan de heer Leupe, Roger, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 12 september 2001, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer- (...) type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001007173 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het statuut van de kandidaat-militairen van het actief kader en korte termijn type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001022472 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 38, § 3sexies van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 08/07/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001009591 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van sommige administratieve en geldelijke bepalingen voor de personeelsleden van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie d type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001009499 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tarief der kerkdiensten van de katholieke eredienst, ingesteld bij beschikking onder de levenden of bij testamentsbeschikking type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001022500 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag van leden Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001 wordt eervol ontslag uit hun functie (...

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/06/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001021362 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001009590 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit waarbij een beheersvennootschap van rechten wordt gemachtigd haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001031202 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voorwaarden die van toepassing zijn op de werven voor de verwijdering van asbest in gebouwen en kunstwerken en op de werven voor de isolatie van asbest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001035707 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de subsidiëring van de activiteiten inzake opvoedingsondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001035714 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van een Vlaams betaalorgaan voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001035756 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimt type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001035755 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende bekrachtiging van de beslissingen van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen van respectievelijk 13 december 2000 en 10 november 1999 (RBZ/10.11.1999/DOC

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001027394 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp een aanvullende toelage van 5 BEF genieten per uur gepresteerd in 2000 ten gunste van gebruikers die in dunbevolkte gemeenten wonen

document

type document prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001040604 bron ministerie van financien MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 april 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

erratum

type erratum prom. 29/04/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001007171 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001000686 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 juni 2001 wordt Mevr. Jacqueline Galant benoemd tot burgemeester van de gemeente Jurbeke , provincie Henegouwen. (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001009609 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van koophandel te Oudenaarde : 1; - bij de politierechtbank te Hasselt : 1; - beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - De kandidaturen voo type vacante bettreking prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001012564 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer Roger Leupe De betrokken organ De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001009608 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, Mevr. Verheyen, I., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank. Bij koninklijke besluiten van 27 juni - is benoemd t

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001000661 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekking Bij ministerieel **** **** he type vergunning prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001000660 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijziging Bij ministerieel besluit De he type vergunning prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001000647 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijziging Bij ministerieel besluit De he type vergunning prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001000646 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwing Bij ministerieel **** **** ****

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001000577 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdienste Bij type erkenning prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001000655 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdien Bij type erkenning prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001000654 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdienste Bij type erkenning prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001000578 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als cursuscoördinator voor de opleiding privé-detective in toepassing van artikel 3, 4° van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 en van artikel 4 van het konink type erkenning prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001000645 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als stagebegeleider voor de opleidingen privé-detective in toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit van 14 september 1992 betreffende de uitreiking van het getuigschrift voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en Bi

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/06/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001003339 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/06/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001003346 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001008302 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** speciaal assistent voor de ****.****. **** en **** **** **** (****01424). - Uitslagen **** van de ****(...) 1. ****, ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001008296 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** pedagogische adviseurs voor het **** Instituut voor Zelfstandig Ondernemen . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) 1. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001008292 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** **** assistenten (rang 26) (****00805). - Uitslagen. - Erratum Deze tekst vernietigt en vervangt degene die verschenen is in het Belgisch **** ****. 185 van 26 juni 2001(...) **** type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001008297 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** medewerkers voor de ****.****. **** en **** **** **** . - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijke(...) 1. Van '**** **** type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001008304 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen **** voor de **** **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) 1. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001008305 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technische assistenten **** met specialiteit sanitair voor **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het verg(...) 1. ****, type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001008303 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** ingenieurs voor de ****.****. **** en **** **** **** (****01441). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het(...) 1. ****, ****-**** type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001008294 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** medewerkers-laboranten voor de **** ****. - . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor (...) 1. Van **** **** type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001008293 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technisch assistenten **** voor het ****. - . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor (...) 1. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001008299 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseur-jurist voor Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot pro(...) 1. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001008298 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** gegradueerde gespecialiseerd Groep 3 **** medisch assistent voor «*****» . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijke(...) 1. ****, type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001008301 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct- adviseur economist voor Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) 1. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001008282 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige psycholoog voor het Directoraat-generaal Strafinrichtingen (AFG01802) (rang 10). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage : 1. Rastelli, San(...) 2. Hottat, C type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001008279 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Franstalige technicus der vorsing voor het Rijkscentrum voor landbouwkundig onderzoek te Gembloux . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating (...) 1. Ancion, C type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001008307 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** geneesheer-inspecteur voor Rijksinstituut voor Ziekte- en **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001008306 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** **** (****/****) voor de Federale **** voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele **** (****00007). - Uitslagen Er zijn geen geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001008295 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van een mannelijke en vrouwelijke **** technici **** voor het ****. - ****01401. - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating 1. Bende type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001008288 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** technici der **** voor het Koninklijk **** voor Natuurwetenschappen (rang 20), (****/****) (****01011). - Uitslagen **** ****(...) 1. **** ****, ****, **** 2. ****, ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001008300 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (rang A1) (m/v) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV01015). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de(...) 1. Van Kerckvoorde, type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2001 numac 2001008281 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige assistenten bij financiën (rang 30) voor de diensten van de douane en accijnzen te Antwerpen, Oostende, Zeebrugge en Zaventem, Ministerie van Financiën (ANG01014). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde k(...) 1. Hae
^