B.S. Index van de publicaties van 21 juli 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009548 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies en 371 van het Gerechtelijk Wetboek, tot invoeging van artikel 191bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de type wet prom. -- pub. 21/07/2001 numac 2001009617 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en de voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 4 juli 2001 is machtiging verleend aan ***** **** ****, **** **** Amanda, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoud Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/07/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009573 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1998 waarbij het Ministerie van Justitie gemachtigd wordt personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen type koninklijk besluit prom. 28/05/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001014124 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot benoeming van een bestuurder en van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht "Brussels International Airport Company" type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/07/2001 numac 2001000733 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 8 juli 2001 wordt de heer Hardy, Gilbert, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Waver, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/07/2001 numac 2001000734 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 4 juli 2001 wordt de heer Jomaux, Guy, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Namen, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 10/05/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001012437 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 10/05/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001012436 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vaststelling, voor 1999, van het bedrag, de wijze van financiering, de type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001012351 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de eerste carensdag type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001012333 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 12/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009544 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1999 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001022403 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2000, van het procentueel aandeel van ieder trimester in het globaal budget van financiële middelen, in uitvoering van artikel 61, § 13, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneesk type koninklijk besluit prom. 26/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001016237 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninlijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren, voor wat betreft de verlening van vrijstellingen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001012315 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve ar type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001022394 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de v.z.w. NUBEL type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001002077 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011264 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitster van de Accreditatiebureau van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen type ministerieel besluit prom. 20/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001014132 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur die gemachtigd zijn tot het afgeven van vergunningen voor uitzonderlijk vervoer type ministerieel besluit prom. 14/05/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011228 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 1996 tot erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van artikelen 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van het ko type ministerieel besluit prom. 06/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011251 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 91 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011266 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag van de voorzitter en benoeming van de voorzitster van de Algemene Kalibratie Commissie type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/07/2001 numac 2001014122 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het vervoer te land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 14 juni 2001 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolge(...) Voor de raadpleging van de type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001000716 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, gemachtigd om toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en tot het gebruik van het identificatienummer van dat register type ministerieel besluit prom. 03/07/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001022485 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Rijksdienst type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/07/2001 numac 2001014108 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer . - Machtiging Bij ministerieel besluit van 30 mei 2001 wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoerondernemer, tegen de voor zijn onderneming vastgestelde bep(...) Voor de raadpleging va type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011263 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011265 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen type ministerieel besluit prom. 16/07/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001022511 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 21/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001035785 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1999 houdende vaststelling van het aangifteformulier benodigd voor het verrichten van de aangifte voor het voorschot op de milieuheffing voor het vierde kwartaal, wat betreft de type ministerieel besluit prom. 21/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001035786 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1999 houdende vaststelling van het aangifteformulier benodigd voor het verrichten van de aangifte voor de milieuheffing, wat betreft de invoering van de euro

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001035804 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001035816 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van zendvergunningen aan de erkende landelijke radio-omroepen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001027412 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de « Société wallonne du Logement » de toestemming verleend wordt om met de waarborg van het Waalse Gewest een lening aan te gaan met een maximumbedrag van zes miljard negenenvijftig miljoen frank voor de financ

decreet

type decreet prom. 12/07/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet waarbij toestemming wordt verleend voor de oprichting van de technische centra van de Franse Gemeenschap van Strée en Gembloux type decreet prom. 12/07/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001029283 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tot herziening van de Overeenkomst van Florence van 19 april 1972 houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut en de Slotakte, gemaakt te Florence op 18 juni 1992 en 17 september 1992

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 21/07/2001 numac 2001000695 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 18 betreffende de toewijzing van de nieuwe graad en de nieuwe loonschaal aan de actuele leden van de gemeentepolitie en de toepassing van artikel 29 WGP Aan Mevrouw en Heren Provinciegouverneurs; Aan Mevrouw de Gouverneur van Aan de Dam

document

type document prom. -- pub. 21/07/2001 numac 2001019536 bron federale wetgevende kamers Parlementaire publicaties van de Kamer en de Senaat 1. Hernieuwing van de abonnementen Voor het zittingsjaar 2001-2002 kunnen de abonnees intekenen op een abonnement op de publicaties van de Kamer en van de Senaat door storting van het versch Men kan zi

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001029240 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 20quinquies van de wet van 6 juli 1970 op het geïntegreerd en buitengewoon onderwijs en van artikel 10bis van de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur van het s

beschikking

type beschikking prom. 22/12/2000 pub. 21/07/2001 numac 2001031272 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 9 september 1993 houdende de wijziging van de Huisvestingscode voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betreffende de sector van de sociale huisvesting

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/07/2001 numac 2001011150 bron ministerie van economische zaken Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 13 maart 2001 werden met ingang van 15 november 2000 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heren Wielemans, Eric, Ukkel; Christiaen, Paul, Assen Chevalier De heren

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 21/07/2001 numac 2001021338 bron diensten van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 23 mei 2001 worden benoemd of bevorderd tot : Grootofficier in de Orde van Leopold II De heer De Broe Paul L.E.A., cultuurpactinspecteur-generaal bij de Diensten van de Vaste Nationale Cultuur Hij neemt vana

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/07/2001 numac 2001009637 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 208 van 19 juli 2001, blz. 24655, Nederlandse tekst, vierde alinea, moet gelezen worden als volgt : « - administratief agent bij het parket van de procureu - Brussel

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 21/07/2001 numac 2001009515 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 151 7 juni 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 1105/2001 van de Raad van 30 mei 2001 tot wijziging van Verordening (EE(...) * Verordening (E

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 21/07/2001 numac 2001003344 bron rekenhof Vergelijkend wervingsexamen van Franstalige adjunct-auditeurs - juridische en administratieve richting . - Resultaten Rangschikking van de geslaagden van het vergelijkend wervingsexamen : 1. Van Simaeys, Benoît 2. Pasquet, Chris(...) 3. Orban, Jean-Luc type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 21/07/2001 numac 2001003343 bron rekenhof Vergelijkend wervingsexamen van Franstalige adjunct-auditeurs - richting boekhouding en beheer . - Resultaten Rangschikking van de geslaagden van het vergelijkend wervingsexamen : 1. Cornet, Frédéric 2. Vande Casteele, Bernard 5. Verdood, Yves 6. Vand

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 21/07/2001 numac 2001014118 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen v Voor de type erkenning prom. -- pub. 21/07/2001 numac 2001014113 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen va Voor de
^