B.S. Index van de publicaties van 25 juli 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/05/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009643 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen type wet prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging, met betrekking tot de structure van de balie, van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001009640 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 12 juli 2001 is aan de heer Verheyden, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Het is hem vergund de titel van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001012550 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Huldepenning voor een lange en vruchtbare beroepsactiviteit Zilveren penning Koninklijk besluit van 12 februari 1999 : De heer Cornil, Paul, Ukkel. Bronzen penning : Koninkijk besluit van 12 februari 1999 : De heer Boel, Edmond, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001000685 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 8 juli 2001, wordt aan de heer Herbert Heck de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Bütgenbach, provincie Luik, arrondissement Verviers, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001000684 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 12 juli 2001, wordt aan de heer Joannes Degrieck de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente De Panne, provincie West-Vlaanderen, arrondissement Veurne, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001000604 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 15 juni 2001 wordt de heer Eric Brewaeys, Staatsraad, gemachtigd om de uitoefening van zijn onderwijstaak bij de Faculteit rechten aan de Vrije Universiteit Brussel voo Dit bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001007149 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Marine Bij koninklijk besluit ****. 3517 van 16 mei 2001, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt, **** **** **** op **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001007153 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Ingetrokken bepalingen Uittreden uit het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3528 van 23 mei 2001 : Worden de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 april 1999 ingetrokken betreffende : Reservekapitein-c type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001014126 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1998 houdende vaststelling van essentiële veiligheidseisen voor pleziervaartuigen en van het koninklijk besluit van 13 september 1998 houdende havenstaatcontrole en wijziging van type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001011267 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de uitbating van attractietoestellen type koninklijk besluit prom. 19/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009575 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 10/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009588 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de kosteloosheid van de juridische eerstelijnsbijstand en van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001012474 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001007154 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit ****. 3529 van 23 mei 2001 : Landmacht Wordt ten tijdelijke titel voor de duur van twee jaar op **** gesteld in toepassing van artikel 3, **** ****, der samengeordende Korps van de **** type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001012477 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het stelsel van conventionee type koninklijk besluit prom. 12/06/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001012555 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2001 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001007164 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij ministerieel besluit ****. 82088 van 18 juni 2001, wordt generaal-majoor van het vliegwezen ****. De Witte, op 1 juli 2001, ontslagen uit het ambt van **** **** of **** - **** ****. type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001000624 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 20 juni 2001, wordt de heer Geert Debersaques, Staatsraad, gemachtigd om het mandaat van voorzitter van de gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (...) type ministerieel besluit prom. 09/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001003371 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de statuten van Nasdaq Europe N.V. type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001007163 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 82075 van 5 juni 2001 : Wordt luitenant-kolonel **** ****. Housen, op 1 juni 2001 ontslagen uit het ambt van attaché van het administratief en **** **** **** type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001000636 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 27 juni 2001, wordt de heer Eric Brewaeys, Staatsraad, gemachtigd om deel te blijven uitmaken van de Raad van de Faculteit rechten van de Vrije Universiteit Brussel (...) type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009574 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juni 1999 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Minis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de wijziging van sommige bepalingen inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, wat de invoering van de euro betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2000 pub. 25/07/2001 numac 2001035663 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001027416 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en van de leden van de Beroepscommissie ingesteld overeenkomstig het decreet van 13 juni 1991 met betrekking tot de vrije toegang van de burgers tot de informatie betreffende het leefmilieu

decreet

type decreet prom. 12/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001027418 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de beroepsopleiding in de landbouw

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/03/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001000467 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële Omzendbrief PLP 6 betreffende de berekeningswijze van het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001014110 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bericht. - Bijwerking van 15 mei 2001 van de inventaris van de reglementen bedoeld in de artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 (...) I. Reglemen type bericht prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001021373 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 8 november 1999 in zake : - het openbaar ministerie en de n.v. Monceau Zolder tegen J.-F. Lekki en S. Lekki; - het openbaar m - het Waalse

document

type document prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001000705 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij konkilijk besluit van 8 juli 2001 wordt de heer Henri d'Udekem d'Acoz benoemd tot burgemeester van de stad Poperinge, arrondissement Ieper, provincie West-Vlaanderen. type document prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001027417 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij besluiten van de secretaris-generaal van 8 juni 2001 worden Mevr. Isabelle Kuppens alsook de heren Frédéric Gaillard, François Jeanfils en Serge Toussaint met ingang van 1 april 2000 tot de proeftijd toegelaten als attaché. Bij beslui

erratum

type erratum prom. 21/06/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001011325 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de Raad voor de Mededinging. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001003373 bron ministerie van financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 juli 2001, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatblad wordt bekendgemaakt, wordt de heer Eric Struye de Swielande Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001012551 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Orde van Leopold II. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 februari 1999 wordt de heer Wensel, Paul, te Antwerpen, tot Ridder in de Orde van Leopold II benoemd. Hij neemt vanaf 15 november 1998 zijn rang in de Orde in. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001000703 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 juni 2001 wordt de heer Hubert Broers benoemd tot burgemeester van de gemeente Voeren, arrondissement Tongeren, provincie Limburg. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001000706 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juli 2001 wordt de heer Henri Guillaume benoemd tot burgemeester van de stad Libin, arrondissement Neufchâteau, provincie Luxemburg. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001022503 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Technische raad voor farmaceutische specialiteiten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001, wordt - De heer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001007150 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming in de graad van reserveluitenant-kolonel Bij koninklijk besluit nr. 3521 van 23 mei 2001, wordt reservemajoor J. Geebelen, benoemd tot reserveluitenant-kolonel in het korps van de logistiek, op 26 maart 2001. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001022502 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Technische raad voor farmaceutische specialiteiten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001, wordt e - Mevr. D

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001021380 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Koninklijk instituut voor het kunstpatrmonium. - Ontslag Bij koninlijk besluit van 21 juni 2001, wordt aan de heer Petit Guy, geboren op 21 july 1953, ontslag t (...

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001009642 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen : 1. De kandidaat voor een ambt tot gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot « de heer Min Voor elke k type vacante bettreking prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001012602 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Jean Buck De betrokken organisaties worden verzoc De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001012664 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Robert Latour De betrokken organisaties worden De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001009639 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 juli 2001 is aan de heer Cornil, Ph., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Charleroi. Bij koninklijk beslui Bij koninklijke

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001007152 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Opgeheven bepalingen. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3524 van 23 mei 2001, wordt het koninklijk besluit nr. 3116 van 13 oktober 2000, waarbij de heer Jacques Mylle tot docent, aan de Koninklijke Militaire School op 1 De heer type benoemingen prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001016241 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 juni 2001 wordt de heer Cavelier, Marc M. E., hoofd van een afdeling , met ingang van l november 2000, in het Frans taalkader, benoemd tot hoofd van een departement (...) Overeenkomst type benoemingen prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001015068 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 mai 2001, wordt de heer Philippe Gerard met ingang van 1 juni 2001, benoemd tot adjunct-adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internation(...) (...) type benoemingen prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001007138 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 3500 van 7 mei 2001, wordt de heer R. J., Calders, in vast verband tot ingenieur benoemd. Dit besluit treedt in werking op 16 november 2000. De graadanciënniteit van de betrokkene Bij koninkli type benoemingen prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001015071 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 wordt Mevr. Danielle Piens , met ingang van 1 februari 2001, benoemd tot de graad van adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en (...) (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001000602 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 juni 2001 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is aan de vereniging zo (...) type vergunning prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001000629 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend (...)

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001033047 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van 26 april 2001 worden de hierna vermelde personeelsleden van het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd onderwijs definitief in het aangegeven ambt en in de aangegeven onderwijsinrichting benoemd Voor de type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001033028 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 23 maart 2001 wordt de heer Norbert, Heukemes, woonachtig Hütte 48, in 4700 Eupen, als Commissaris van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap en als gedelegeerde van de (.. type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 25/07/2001 numac 2001033029 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 23 maart 2001 wordt de heer Dimitri Strivay, woonachtig rue de la Bachée 43 in 1380 Lasne als commissaris van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap en als gedelegeerde (..
^