B.S. Index van de publicaties van 26 juli 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001011301 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1993 houdende diverse bepalingen tot uitvoering van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001022521 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 1998 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen betreffende sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring type koninklijk besluit prom. 18/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001022490 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanduiding van ereleden en leden van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 12/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001012494 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001011314 bron ministerie van economische zaken Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Een koninklijk besluit van 4 juli 2001 verleent een wegvergunning, ten voordele van de c.v. C.P.T.E., voor de aanleg van een ondergrondse 150 kV verbinding Brustem Landen op het grondgebied van de gemeente (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001000745 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 12 juli 2001 wordt de heer Pirard, Philip, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden voor een termijn van vij (...) type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001012483 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het stelsel van convention type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001012480 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar i type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001014128 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, De exam type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001011313 bron ministerie van economische zaken Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Een koninklijk besluit van 4 juli 2001 verleent een wegvergunning, ten voordele van de c.v. C.P.T.E., voor de aanleg van een ondergrondse 150 kV verbinding Avernas Landen op het grondgebied van de gemeente (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001000668 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 12 juli 2001 wordt de heer Pierre Vandernoot, Staatsraad, gemachtigd om : 1° de uitoefening van zijn onderwijstaken bij de « Université libre de Bruxelles » in de v - lecto type koninklijk besluit prom. 14/05/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001000455 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001016193 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de administratieve geldboeten, bedoeld bij artikel 8 van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten type koninklijk besluit prom. 07/05/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001016169 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de administratieve geldboeten, bedoeld bij artikel 10 van de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt type koninklijk besluit prom. 07/05/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001016168 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de administratieve geldboeten, bedoeld bij artikel 5bis van de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001016206 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding type koninklijk besluit prom. 12/07/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001000776 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot erkenning van het syndicaat van de Belgische politie type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001022520 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 1998 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring type koninklijk besluit prom. 22/05/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001000493 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 5 februari 2001 tot wijziging van artikel 66 van de provinciewet en tot invoeging van een artikel 242bis in de nieuwe gemeentewet, inzake het beleidsprogramma type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001012601 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk Bij koninklijk besluit van 31 mei 2001, dat in werking treedt op 11 juni 2001, Paritair

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001000669 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 27 juni 2001 wordt de heer Philippe Quertainmont, Staatsraad, gemachtigd om deel uit te maken van de examencommissie van een wervingsexamen voor Taalinspecteurs voo (...) type ministerieel besluit prom. 19/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001000662 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot vernieuwing van de Commissie voor de Erkenning van de Beveiligingsondernemingen type ministerieel besluit prom. 06/07/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001011312 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001015075 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 5 juli 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking type ministerieel besluit prom. 18/07/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001003372 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 maart 2001 betreffende de financiële betrekkingen met de Federale Republiek Joegoslavië type ministerieel besluit prom. 19/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001022425 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen type ministerieel besluit prom. 22/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001016233 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 1982 houdende reglement betreffende de loopbaan van het personeel van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 21/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001016232 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 1992 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en het verkeer van schapen en geiten type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001022493 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1997 tot vastelling voor het Fonds voor de beroepsziekten van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellingen van

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/01/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001031176 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor Buitenlandse Handel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001031264 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001, wordt ingesteld de procedure (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001031251 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001, wordt ingesteld de procedure (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001031198 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 mei 2001, wordt beschermd als geheel, (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001031265 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2001, wordt ingesteld de procedu(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001031182 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 februari 2001, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument, omwille van zijn historisc Afbakeni type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001031271 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende indeling bij de gewestwegen van de Jubelfeestlaan, de strook tussen de Belgicalaan en Leopold II-laan, gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001031261 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Benoemingen. - Opdrachten Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 mei 2001 wordt de heer CRISPEELS Benoît vanaf 1 april 2001 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van attaché binnen het Frans Bij b type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 maart 2001 wordt de heer Druez, Pierre, attaché bij het Bestuur Uitrusting en Vervoer/Directie van het Administratief Beheer, gemachtigd aanspraak te maken op het rustp(...) (.. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001031244 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001035803 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot verlenging van de erkenningstermijn van de bestaande erkende keuringscentra type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001035827 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001014140 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bericht. - Aanwerving van een adjunct-secretaris-generaal, hoofd van de afdeling vervoerbeleid van de ECMT Bij de Europese Conferentie van Ministers van Transport , een onafhankelijke intergouvernementele organisatie die administratief aan(...) De kand

document

type document prom. 09/07/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001000711 bron ministerie van binnenlandse zaken Overbrenging van illegalen. - Preciseringen type document prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001031249 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001, worden beschermd als monument(...) type document prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001031262 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2001, wordt beschermd als monument(...) type document prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001031273 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2001, worden beschermd als monumen(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001029284 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Franstalige Commissie voor de gezondheidspromotie bij de sportbeoefening

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001009648 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - administratief agent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde : 1 . De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een t(...) De kandid type vacante bettreking prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001022477 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Fonds voor de beroepsziekten Vacante betrekking van adviseur-generaal (rang 15) Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal is te begeven aan een ambtenaar van de Franse taalrol bij het Fonds voor de beroepsziekten.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001009650 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 juli 2001 : - is de heer Lefebvre, P., advocaat, benoemd tot advocaat in het Hof van Cassatie; - is Mevr. Paulet, L., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht v Het beroep tot type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001009647 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juli 2001, is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Westerlo, Mevr. Willems, K. Bij koninklijk besluit van 17 juli 2001, dat uitwerking heeft met ingang Bij ministerië

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/03/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001033044 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van het schoolkalender voor de schooljaren 2001-2002 tot 2005-2006 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/04/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001033042 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de directeur van het mediacentrum, de heer André Sommerlatte

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001003347 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 23 januari 2001 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 3 juli 2001. De Voorzitter, E. Wymeersch.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001016167 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van economische zaken, ministerie van de vlaamse gemeenschap? ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) PB C 12 type vergunning prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001000583 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 16 mei De woor type vergunning prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001016208 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van economische zaken, ministerie van de vlaamse gemeenschap? ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) 1. PB C

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001000702 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State Schorsing Bij arrest van de Raad van State nr. 96.530 van 15 juni 2001, afdeling administratie, XIIIde kamer, wordt de uitvoering van het konink(...) Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad op

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 26/07/2001 numac 2001031269 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten OUDERGEM. - Bij besluit van 14 juni 2001 wordt goedgekeurd de beslissing van 17 mei 2001, waarbij de gemeenteraad van Oudergem de voorwaarden en de gunningswijze van de opdracht van diensten betreff BRUSSEL.
^