B.S. Index van de publicaties van 9 augustus 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001009566 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, (...) Bij koninklijk besluit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/05/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001012462 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste va type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001011348 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 12 juli 2001 wordt aan de voorzorgsinstelling « FIM Pension Fund » , onderlinge verzekeringsver(...) Dit besluit treedt in werking vana type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001011347 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 12 juli 2001 wordt aan de voorzorgsinstelling « Proximus Pension Fund » , vereniging zonder win(...) Dit besluit treedt in werking vana type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001011349 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 20 juli 2001 wordt aan de voorzorgsinstelling « Pensioenfonds Kinepolis » , onderlinge verzeker(...) Dit besluit treedt in werking vana type koninklijk besluit prom. 08/07/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001009633 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de erkenning van de v.z.w. "Sürya" type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001014114 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 66 op de spoorlijn 90 : Denderleeuw-Geraardsbergen te Ninove machtigt mits het aanleggen van een langsweg naar overweg nr. 65 en dat de onmiddellijke inbezitneming van de percelen nodig voor de sanerin type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001022517 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij aan zekere personen de Medaille van de Werkweigaraar wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 24/07/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juni 1983 tot vaststelling van het minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling die in België wenst te studeren, moet beschikken. - School- of academiejaar 2001-2002. - Beric type koninklijk besluit prom. 25/07/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001002097 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 510. - Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. - Aanpassing van het bedragen van de kilometervergoeding type koninklijk besluit prom. 11/05/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001012422 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormings- en opleidingsinitiati type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001022518 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad bij de wetenschappelijke instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur » type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001022469 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, voor wat betreft de mededeling van sommige beslissingen, van het koninklijk besluit van 7 oktober 1976 betreffende de organisatie en de werkwijze van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001000783 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het ve type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001022537 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot v type koninklijk besluit prom. 17/05/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001012457 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997 be type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001012363 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. 17/05/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001012461 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001011346 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 12 juli 2001 wordt aan de voorzorgsinstelling « Fonds de Pension Vermeulen-Raemdonck » , vereni(...) Dit besluit treedt in werking vana

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001014143 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wijziging van de normen en voorschiften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 19 juli 2001 wordt titel II « Uitvoering van spoorwerken » van bundel III « Het spoor en zijn aanhorig (...) type ministerieel besluit prom. 30/05/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001016194 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. 07/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001016200 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bijlagen van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001022476 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de intensieve zorg. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 28 juni 2001, wordt Dokter Bohyn, Marc, van Anderlecht, doctor in de g (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001022475 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de neurologie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 28 juni 2001 wordt Dokter Zegers de Beyl Diederik, van Grimbergen, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als gen (... type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001003398 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aflossing der preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001031243 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de exploitatievoorwaarden van luchtvaartterreinen

decreet

type decreet prom. 25/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001033053 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het herziene Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, ondertekend te Straatsburg op 3 mei 1996

document

type document prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001009691 bron ministerie van justitie Vredegerecht van het kanton Eigenbrakel Nieuwe zetel Adres van de zetel van het nieuw vredegerecht van het kanton Eigenbrakel op 1 september 2001 : rue Légère Eau 92, 1420 Eigenbrakel.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/05/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001029263 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vervanging van sommige leden van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001022529 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 maart 2001, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wo Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001009692 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Nijvel : 1, vanaf 1 oktober 2001; - Leuven : 1; - administratief agent bij het parket van de pro - Brussel : 1 (*) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001021408 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Vernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. - Oproep tot kandidaten uit de wetenschappelijke milieus Overeenkomstig de wet De opdrach

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001033049 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende organisatie van de organismen van openbaar nut der Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren ervan type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001033052 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de voorzitter en/of afgevaardigde van de Minister bij de examencommissies die in de pedagogische hogescholen belast met de opleiding tot kleuterleider en lager onderwijzer zitten

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001009624 bron ministerie van justitie Bestuur Burgerlijke Wetgeving Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te ****, gegeven op 22 juni 2001, is ten **** van Mevr. ****, ****, wonende te ***** (...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001009663 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 168 23 juni 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 1227/2001 van de Raad van 18 juni 2001 houdende afwijking van enkele bepa(...) Verordening (

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001031276 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten OUDERGEM. - Bij besluit van 11 juli 2001 wordt goedgekeurd de beslissing van 21 juni 2001 waarbij de gemeenteraad van Oudergem de begrotingswijzigingen nr. 1 voor het dienstjaar 2001 goedkeurt. BRUSSEL. - Bi

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001011331 bron ministerie van economische zaken Belgisch instituut voor normalisatie Publicatie ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek de hiernavolgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun prijs, (...) Opmerkinge

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001008308 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (afdeling land) (ANV01017). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de vergelijke(...) 1. Vanaken, Edith, Bree 2. Thijs, Karolien, Beverlo type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001008315 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige mannelijke deskundigen (rang B1) voor de Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand « De Kempen » te Mol, van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de (...) Rangschikking van de geslaa type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001008312 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige directeur (m/v) (rang A2) voor het projectteam Zorgverzekering van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV01022). - Uitslagen 2. Vande Voorde, Car type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001008328 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** inspecteurs bij een fiscaal bestuur van het Ministerie van Financiën (rang 10). (****1015). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. ****, ****, ****(...) 2. **** type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001008314 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige vrouwelijke deskundigen (rang B1) voor de Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand « De Zande » te Beernem, van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie(...) Rangschikking van de geslaagden type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001008313 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige mannelijke deskundigen (rang B1) voor de Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand « De Zande » te Ruiselede, van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie va(...) Rangschikking van de geslaa type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001008327 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** verificateurs (rang 26) voor het Ministerie van **** (****01016). - Uitslagen groep 1 Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. ****, ****, **** 2. ****(...) 3. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001008318 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct- adviseur - specialiteit rusthuizen en rust- en **** voor het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001008309 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** technicus voor de Regie der Gebouwen (****00106) (rang 20). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage : 1(...) 2. ****, ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001008323 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-adviseur bij de Kansspelcommissie (AFG01810 - rang 10). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage : 1. Fanuel, Frédéric, Jette 2. Co(...) 3. Renard, type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001008324 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (rang 10) (m/v) voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap (ANG00037). - Uitslagen 2. Didden, Sally, type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001008320 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van penitentiair beambten voor het directoraat-generaal Strafinrichtingen van het Ministerie van Justitie (ANG00048). - Uitslagen Rangschikking van de 67 eerst geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot(...) 1. Van Acke type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001008325 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige ingenieurs (m/v) voor het Bestuur van de Luchtvaart. - Ministerie van Verkeer en Infrastructuur (ANG01022). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde sollicitanten van (...) 1. Claryss type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001008319 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** sociaal controleur/tewerkstelling en arbeid voor Tewerkstelling en Arbeid . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot (...) 1. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001008317 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** sociaal controleur voor Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot pro(...) 1. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001008322 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** geneesheer-inspecteur voor het **** voor ziekte- en **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001008316 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** sociaal inspecteurs voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating ****(...) 1. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001008311 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseur voor Justitie . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeftijd : 1. ****, ****, ****(...) 2. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2001 numac 2001008310 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** technicus voor de Regie der **** (****00105 rang 20). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage : 1. ****,(...) 2. ****,
^