B.S. Index van de publicaties van 14 augustus 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001011324 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 1993 houdende oprichting van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001000768 bron ministerie van binnenlandse zaken Opruststelling. - Personeel Bij koninklijk besluit van 30 januari 2001, wordt met ingang van 1 juni 2001, de heer Delhaes, Nicolas, arrondissementscommissaris van Luik, op pensioen gesteld. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken (...) type koninklijk besluit prom. 25/06/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001014141 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen gelegen op het grondgebied van Musson van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001007183 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Toelating tot het rustpensioen Bij koninklijk besluit nr. 3566 van 21 juni 2001, wordt kapitein-commandant vlieger Stokbroeckx, D., van het korps van het licht vliegwezen, tot het rustpensioen toegelaten op 1 januari 2002 i (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001007184 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 3568 van 21 juni 2001, wordt Mevr. Claudia Van Nieuwenbergh, aalmoezenier tweede klasse, met ingang van 1 september 2001, op eigen verzoek, eervol uit het actief kader van de kath (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001007181 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 3562 van 21 juni 2001, wordt aan de heer Andreas Delcourt, leraar, op 1 oktober 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen. Hij wordt gemachtigd de t (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001007175 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit nr. 3548 van 13 juni 2001, worden ten definitieve titel op anciënniteitspensioen gesteld in toepassing van artikel 3, littera c der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, op Korps type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001007178 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroep- naar het kader van de reserveofficieren. Bij koninklijk besluit nr. 3557 van 21 juni 2001, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de landmacht be Hij gaat o type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001007196 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit nr. 3592 van 4 juli 2001, wordt generaal-majoor G. Duchatelet, militair commandant van het Paleis der Natie, van rechtswege gepensioneerd wegens anciënniteit, op 1 januari 2002, in toep Bij ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001007199 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functies. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 82140 van 11 juli 2001 : Wordt luitenant-generaal ****. **** op 1 juli 2001 ontslagen uit het ambt van **** of **** - **** **** ****. **** **** wordt op type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001022563 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technisch Comité ingesteld bij de controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen Bij koninklijk besluit van 16 juli 2001, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt op hun verzoek, eervol ontslag ui - de hee type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001000536 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit 10 juni 2001, wordt de heer Charles-Louis Closset, Kamervoorzitter bij de Raad van State, op 1 september 2001 in ruste gesteld. Hij wordt gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te (...) type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001012471 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het conventioneel brugpensioen in de ondernemingen van goederenvervoer t type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001012470 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het conventioneel brugpensioen in de ondernemingen van openbare en speci type koninklijk besluit prom. 26/06/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001009592 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 1965 tot toekenning van toelagen en vergoedingen aan de leden van de probatiecommissies type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001011322 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 maart 1998 betreffende de werkingswijze van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001011323 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1995 houdende oprichting van de Commissie voor Milieu-etikettering en Milieureclame type koninklijk besluit prom. 11/06/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001011321 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1965 houdende toekenning van presentiegelden aan de voorzitter, leden, plaatsvervangende leden en deskundigen van de Raad voor het Verbruik type koninklijk besluit prom. 16/07/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001014142 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 betreffende de voorwaarden inzake aanleg en exploitatie van openbare telecommunicatienetwerken type koninklijk besluit prom. 10/05/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001012442 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 1986 tot vaststell type koninklijk besluit prom. 10/05/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001012446 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende oprichting van een beperkt comité voor de verhuisondernemingen, meubelbewar type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001012468 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het conventioneel brugpensioen in de ondernemingen van goederenvervoer type koninklijk besluit prom. 18/07/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001000767 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001007182 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit ****. 3565 van 21 juni 2001 : Worden de hieronder vermelde beroepsofficieren gepensioneerd op 1 januari 2002 in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pensioenen artikel 3, **** ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/07/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001002107 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 2000 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-r type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001007193 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verlening van het ere-diploma van vaandeldrager Bij ministerieel besluit ****. 82112 van 28 juni 2001, wordt het erediploma van vaandeldrager verleend aan de **** personen : ****, ****.****.****.; ****, ****.****.****.; ****, ****, ****.****.; **** type ministerieel besluit prom. 31/07/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001002108 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 1999 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffi

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/08/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001002110 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 511 betreffende de indienstneming van contractuelen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften in 2002 type omzendbrief prom. 20/07/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001000778 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de juridische draagwijdte van bijlage 35 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Afvoering van de registers. - Ins type omzendbrief prom. 20/07/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001000788 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 9 over de nieuwe ziekteverlofregeling van de geïntegreerde politie. - Definitie van het begrip dienstanciënniteit. - Overgang van de oude naar de nieuwe regeling voor sommige leden van de gemeentepolitie

document

type document prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001009657 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal der strafinrichtingen. - Personeel Bij ministeriële besluiten van 12 juli 2001 zijn : - Mevr. S. Huygens benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de strafinrichting te Jamioulx; - de heer J.M. Delobel ben - de heer Y. type document prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001000732 bron ministerie van binnenlandse zaken Bevordering Bij koninlijk besluit van 4 juli 2001, is de heer Rosseel, Philippe, adviseur, m.i.v. 1 juli 2001 bevorderd tot de graad van adviseur-generaal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Nederlands taalkader Over (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001021420 bron diensten van de eerste minister Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 juni 2001 wordt de heer Saverwyns, Steven R. R., doctor in de wetenschappen , houder van het diploma van licentiaat in de scheikunde, attaché b(...) Het beroep t type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001007186 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van lagere officieren in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3572 van 21 juni 2001 : Worden de hierna genoemde officieren benoemd in het korps van de infanterie van de landmacht, op 27 juni In de **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001014160 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juli 2001 wordt de heer Christophe Tytgat in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur met ingang van 1 mei 2001 en met ranginneming op 1 mei 2000.

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001021406 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Benoeming Bij (...) (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001009698 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van koophandel te Turnhout : 1, vanaf 1 mei 2002; - administratief agent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel : 1 ; - beambte bij het parket van(...) De kandidatu

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001009696 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 12 juni 2001, dat in werking treedt op 1 september 2001, is aan de heer Devoet, V., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk Het is h type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001009695 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 februari 2001, dat in werking treedt op 31 augustus 2001, is de heer Swinnen, A., griffier bij de politierechtbank te Antwerpen, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001021387 bron arbitragehof Arrest nr. 98/2001 van 13 juli 2001 Rolnummers 1899 en 1900 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 10 van de wet van 24 december 1999 houdende sociale en diverse bepalingen Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en H

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001007195 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3591 van 4 juli 2001, wordt de heer Bernard Van Hecke, in vast verband tot audiovisueel expert benoemd. Dit besluit treedt in werking op 16 maart 2001. De graadanciënniteit van de bet Een beroep

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse Consulaten in België Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Estland heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking laten weten dat de functies van de Heer Antoine Bro (... type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 14/08/2001 numac 2001015087 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op de datum van bekendmaking van dit bericht, werden de functies van de heer Hervé Gilson als Ereconsul van de Islamitische Bondsrepubliek der Comoren te Brussel met als consulair ressort voor gans België beëin (
^