B.S. Index van de publicaties van 17 augustus 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/08/2001 numac 2001009671 bron ministerie van justitie Examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van oktober 2001 Het M De aanv

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/07/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001022526 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de vernietiging van de gegevensbanken van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en de sociale gegevensbanken of de sociale gegevens van persoonlijke aard die erin worden bewaard, in uitvoering van artikel 29 van de type koninklijk besluit prom. 12/07/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001007202 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van het Oorlogskruis 1940 aan sommige categorieën van oud-strijders type koninklijk besluit prom. 17/07/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001012682 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren type koninklijk besluit prom. 15/06/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001022514 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009706 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009701 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Ieper type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009699 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Namen type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001003370 bron ministerie van financien Koninklijk besluit dat de pensioenregeling ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op het personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009705 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009704 bron ministerie van justitie ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de instelling van afdelingen in de arbeidshoven, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009702 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009700 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Dinant type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009703 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Marche-en-Famenne

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/07/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001022546 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor rust- en verzorgingstehuizen en voor centra voor dagverzorging type ministerieel besluit prom. 09/07/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001016263 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b type ministerieel besluit prom. 09/07/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001016262 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op heek in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b,d,e

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001035920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot behoud van de gewestwaarborg voor leningen overgedragen door de N.V. Gimvindus aan Staal Vlaanderen N.V. type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001035877 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende nadere regeling van de voorwaarden om als afnemer in de zin van artikel 12 van het Elektriciteitsdecreet in aanmerking te komen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001035878 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1980 houdende maatregelen, van toepassing in het Vlaamse Gewest, ter bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse diersoorten die niet onder de toepassing v type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001035919 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 83 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden

decreet

type decreet prom. 06/07/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001035848 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende ondersteuning van de federatie van erkende organisaties voor volksontwikkelingswerk

document

type document prom. -- pub. 17/08/2001 numac 2001040806 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der Industriële Productieprijzen van de maand juni 2001 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand juni 2001 155,81 punten bedraagt,(...) Het definitief ind

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001029323 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 juli 2000 ter bescherming van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en van sommige inst

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2001 numac 2001021407 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 mei 2001 wordt de heer Gubel, Eric J. K., Hoofd van de Afdeling 2 &quo Bij kon

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 17/08/2001 numac 2001003404 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commiss

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 17/08/2001 numac 2001029322 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2001 wordt de heer Guy Schorochoff op 1 juni 2000 benoemd in de graad van attaché . Overeenkomstig de gec(...) Het verzoekschrift waarbij de partijen alsook de bestreden akte g

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/08/2001 numac 2001008329 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanwervingen. - Uitslagen Samenstelling van een **** van **** adjunct- adviseur-jurist voor het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend (...) 1. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 17/08/2001 numac 2001008330 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) (ANV01012). - Uitslagen 2. Anne, Ilse, Mechelen 3. V
^