B.S. Index van de publicaties van 22 augustus 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001003401 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de bijdrage van de werkgever in de reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001003389 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de commissies voor vergoedingspensioenen type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001012533 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001012672 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001012534 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001012535 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001012511 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de berekeningswijze van de aanvullende vergoeding van de brugpensio type koninklijk besluit prom. 10/05/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001012393 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001003395 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001000852 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 2000 tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking type ministerieel besluit prom. 31/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001009674 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 03/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001000853 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot oprichting van de Commissie betreffende het waardevervoer

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/08/2001 numac 2001031280 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juni 2001, wordt ingesteld de procedur(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/08/2001 numac 2001031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juni 2001, wordt ingesteld de procedur(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001035918 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de overheveling van de, in het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector 2000-2005, voorziene budgetten naar de functionele basisallocaties voor de uitvoering van de maatregelen IBF- en DAC-regulari type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001035921 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1998 inzake interlandelijke adoptie type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001035922 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de wijziging van sommige bepalingen inzake cultuur, wat de invoering van de euro betreft

decreet

type decreet prom. 13/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001035895 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2000 houdende dringende maatregelen betreffende het lerarenambt

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/12/2000 pub. 22/08/2001 numac 2001000491 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief ZPZ 12 betreffende het algemeen raam- en werkingskader van de politiezones. Duitse vertaling

document

type document prom. -- pub. 22/08/2001 numac 2001031278 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijving op debewaarlijst als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2001, worden ingeschreven op de (...) type document prom. 13/08/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001022575 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Europese Unie. - LIFE - Communautair Financieel instrument voor het Leefmilieu. - Programma LIFE Milieu 2002

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 22/08/2001 numac 2001053958 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Meurant, Gisèle Meurant, Gisèle Léonie Ghislaine, echtgescheiden in eerste echt van D Alvorens

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/08/2001 numac 2001009717 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - federale procureur bij het federaal parket : 1 . In toepassing van artikel 43bis, type vacante bettreking prom. -- pub. 22/08/2001 numac 2001009697 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - bij het federaal parket vanaf 21 mei 2002 : - hoofdsecretaris : 1; - secretaris : 7; - adjunct-secretaris : 8; - vertaler : 2; - opsteller : 9; - beambte : 15. De kandidaten dienen een afschrift

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/08/2001 numac 2001009720 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 juli 2001, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Bonheure, M., substituut-generaal bij het arbeidshof te Brussel, aangewezen tot de functies van advocaat-generaal bij dit Bij kon

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/08/2001 numac 2001000854 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Venieuwing Bij ministerieel besluit van 18 juni De verni
^