B.S. Index van de publicaties van 1 september 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/06/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001009614 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. -- pub. 01/09/2001 numac 2001040205 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 MEI 2001 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg type wet prom. 18/07/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001009673 bron ministerie van justitie Wet houdende wijziging van artikel 12bis van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001012503 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001012579 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022616 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum met ingang waarvan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zijn bevoegdheden uitoefent type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022603 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001012532 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2001 numac 2001007208 bron ministerie van landsverdediging Kabinet. - Speciale functies. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit nr. 3601 van 12 juli 2001 : Wordt luitenant-generaal vlieger M. Vankeirsbilck, op 1 juli 2001 ontslagen uit het ambt van kabinetschef van de Minister van Landsverde Wordt gener type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001012475 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997 gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen va type koninklijk besluit prom. 19/07/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001021412 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, 1°, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001021439 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten, en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdienst, van d type ministerieel besluit prom. 09/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001007212 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 2001 type ministerieel besluit prom. 30/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001003415 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 september 1998-2001-2003-2005, voor de periode van 4 september 2001 tot 3 september 2003 bevestigt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/06/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001031296 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 1994 tot vaststelling van delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van d type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001031267 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor de textielreiniging met behulp van solventen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001027470 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verhoging van de jaarlijkse toelagen voor de residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen

erratum

type erratum prom. 30/07/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001009759 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 01/09/2001 numac 2001009764 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 27 februari 2001 werd de heer Vansteenbeeck, P., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen, vanaf 5 september 2 (...

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/09/2001 numac 2001009763 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001, dat in werking treedt op 30 september 2001, is aan de heer Michel, S., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Jans-Molenbeek. Het is

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 01/09/2001 numac 2001009638 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 191 13 juli 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Besluit nr. 1411/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende Verordening (EG)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/09/2001 numac 2001008342 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige junior/senior auditors (rang A1) voor de Interne Audit van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten : 1. B(...) 2. Vereist(e) type bericht van selor prom. -- pub. 01/09/2001 numac 2001008340 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige maatschappelijk assistent (m/v) voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. In(...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 01/09/2001 numac 2001008339 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige maatschappelijk assistenten (m/v) voor het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd(...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 01/09/2001 numac 2001008341 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (rang A1) voor de handhaving van de ruimtelijke ordening voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst aa(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 01/09/2001 numac 2001008338 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige geneesheren-inspecteurs (rang 10) voor het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de (...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 01/09/2001 numac 2001008337 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige geneesheren-inspecteurs (rang 10) met kennis van het Nederlands voor het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar gel(...) Toelaat
^