B.S. Index van de publicaties van 4 september 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2001 numac 2001007117 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****.3438 van 28 maart 2001 : Worden bevorderd tot Officier in de ****, zullen het militair ordeteken dragen en als houder van deze nieuwe **** **** datum va type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2001 numac 2001022617 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium . Aanvraag tot vergunning en machtiging voor de constructie en exploitatie van een windmolenpark in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België - (...) In toepa type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2001 numac 2001009738 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 : 1° worden de nieuwe statuten goedgekeurd va 2° worden de type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2001 numac 2001022588 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 wordt de heer Ruol, André, sociaal inspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 juni 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. D (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2001 numac 2001022594 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 wordt Mevr. Michèle Augarde, inspecteur bij een fiscaal bestuur bij het Ministerie van Financiën, met Het bero type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001011351 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 10/05/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001012395 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de uitvoering van het centraal akkoord voor de jaren 1999 en type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001012741 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oor type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001012742 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidso type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001012743 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen ressorteren type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001012745 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het leggen van kabelbanen, gelegen te Sint-Gillis-Waas en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder type koninklijk besluit prom. 24/08/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001000816 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 13-66-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot het dekken van diverse uitgaven in verband met het asielbe type koninklijk besluit prom. 10/05/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001012397 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 20 augustus 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 24 juni 1999 toekenning van h

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001015094 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking die zich in officiële opdracht naar type ministerieel besluit prom. 24/07/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001014152 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten voor het indienen van een aanvraag tot machtiging voor de ingebruikneming van subsystemen van structurele aard die deel uitmaken van het trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001027483 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, met het oog op de invoering van de euro, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 1999 tot regeling van de werking van de Regering en van het besluit van de Waalse Regering van 26 mei 2000 betreffend

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/08/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001000870 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 21 betreffende de ontslagprocedure van de officieren van de gemeentelijke politie en van de lokale politie

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/09/2001 numac 2001021416 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 28 juni 2001 in zake de c.v. Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse gemeenten tegen de Vlaamse Milieumaatschap « 1. S type bericht prom. -- pub. 04/09/2001 numac 2001021426 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 juli 2001 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 juli 2001, heeft Die zaa

document

type document prom. -- pub. 04/09/2001 numac 2001011374 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand augustus 2001 De parameters N c en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor el N c = 1,1299 N E = 1,2737

erratum

type erratum prom. 10/08/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001014174 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, "Colores" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij. - Erratum

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 04/09/2001 numac 2001053975 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Vertcour, Henri Pierre De heer Vertcour, Henri Pierre, wonende te Bitsingen, rue Vinâ Alvorens te

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/09/2001 numac 2001000867 bron ministerie van binnenlandse zaken Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie Oproep tot kandidaten In uitvoering van artikel 121 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en van Bij toepa type vacante bettreking prom. -- pub. 04/09/2001 numac 2001027482 bron ministerie van het waalse gewest Onderzoekscentrum voor Natuur, Bossen en Hout van Gembloux. - Oproep tot de kandidaten Het Ministerie van het Waalse Gewest werft een wetenschappelijk attaché voor zijn Onderzoekscentrum Natuur, Bossen en Hout van Gembloux (...) De kandidaten moeten b type vacante bettreking prom. -- pub. 04/09/2001 numac 2001016270 bron ministerie van middenstand en landbouw Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Vacante betrekking van adviseur-generaal . - Oproep tot de kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal (v/m) op het eentalig Franstalig kader van de centrale diensten(...) Overeenkoms

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/09/2001 numac 2001009770 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001, dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging, is Mevr. Spriesterbach, A., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, aangewezen tot de functie van eerste a Bij koni

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/09/2001 numac 2001021427 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 22 juni 2001 in zake J. Tegenbos tegen L. Jacobs en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op « 1. S type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/09/2001 numac 2001021428 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij twee arresten nrs. 95.628 en 95.629 van 21 mei 2001 in zake J. Deteye en D. Deschauwer tegen de Belgische Staat, waarvan de expedities ter gri « Sche

lijst

type lijst prom. 13/08/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001022576 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Geconsolideerde lijst van de gidsen voor goede hygiënische praktijken goedgekeurd door de Algemene Eetwareninspectie, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6 en 7 van het koninklijk besluit van 7 februari 1997 inzake de algemene voedingsmiddelenh type lijst prom. -- pub. 04/09/2001 numac 2001003345 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren De op 31 december 2000 opgemaakte lijst van de kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat v(...) Brussel, 3 juli 2001. De Voorzitter, E. Wy type lijst prom. -- pub. 04/09/2001 numac 2001003416 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 23 januari 2001 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) (...)

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 04/09/2001 numac 2001022595 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Hernieuwing Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001, dat in werking treedt op 1 juli 2000, wordt hernieuwd voor een termijn van z - als vert type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 04/09/2001 numac 2001022596 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Benoeming Bij koninklijk van 10 augustus 2001, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : Wordt benoemd tot plaatsvervan Mevr. Van Me
^