B.S. Index van de publicaties van 14 september 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 bron ministerie van financien Wet tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001007217 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende onteigening ten algemenen nutte met rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden voor de bouw van een kraankamer op het tracé van de toekomstige pijpleiding tussen GLONS en SANKT VITH door Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001022642 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Nationale Hoge Raad voor gehandicapten type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001002096 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli type koninklijk besluit prom. 24/08/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001000900 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging, wat zijn bijlage betreft, van het koninklijk besluit van 25 juni 2001 houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan de officieren van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2001 numac 2001009796 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de 2° worden d

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/08/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001027497 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de Algemene Uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 06/08/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001027495 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 05 en 06 van organisatieafdeling 30 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de Algemene Uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 30/08/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001011378 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 06/08/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001027496 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 11 van de Algemene Uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 06/08/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003409 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 1997 tot oprichting van een Centrale Eenheid voor de internationale administratieve samenwerking bij de Administratie van de BTW, registratie en domeinen

decreet

type decreet prom. 13/07/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001036003 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/08/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001009802 bron ministerie van justitie Omzendbrief betreffende het Centraal Strafregister

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/09/2001 numac 2001021455 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De « Radio-Télévision belge de la Communauté française » heeft bij de Raad van State de He type bericht prom. -- pub. 14/09/2001 numac 2001021454 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De Franse Gemeenschapsregering heeft bij de Raad van State de schorsing en de nietigverk Het aang type bericht prom. -- pub. 14/09/2001 numac 2001021419 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heer Paul Lannoye c.s. heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het ko Het aang

document

type document prom. -- pub. 14/09/2001 numac 2001021459 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Bij deze nodigen wij u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, op maandag 17 september 2001, te 15 u. 15 m., in de vergaderzaal, Wetstraat 16, te 1000 Brussel. Dagord 1. Goedkeuri

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001029420 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering tot bekrachtiging van het Dopingverdrag en zijn Bijlage, gemaakt te Straatsburg op 16 november 1989 en goedgekeurd bij decreet van 12 december 2000 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001029385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden en de secretarissen van de Adviescommissies voor het buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de ambtsgebieden van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap voor het schooljaar 2001 - 2002 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma muzikale opvoeding in de inrichtingen voor secundair onderwijs en in de inrichtingen vo

erratum

type erratum prom. 10/06/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001022638 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwarin

arrest

type arrest prom. 22/05/2000 pub. 14/09/2001 numac 2001031319 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer type arrest prom. 13/04/2000 pub. 14/09/2001 numac 2001031317 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer type arrest prom. 10/07/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001031320 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/09/2001 numac 2001009750 bron ministerie van justitie Vacante betrekking van assistent. - Een betrekking van assistent is vacant. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 november 2000 tot vaststelling van de taalkaders van het Nationaa(...) Toelatingsvoorwaarden : 1° Belg zijn; 2° de burgerlijke en type vacante bettreking prom. -- pub. 14/09/2001 numac 2001012911 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brugge ter vervanging van de heer Hugo Smulders. In het Belgisch Staatsblad (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/09/2001 numac 2001021440 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Vacante betrekking van Cultuurpactinspecteur-generaal bij de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. - Oproep tot de kandidaten De belangstellende ambtenaren worden ervan in kennis gesteld, dat een betrekking van Cultuurp(...) De Vaste Na

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 14/09/2001 numac 2001021444 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 79/2001 van 7 juni 2001 Rolnummer 1898 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 620 en 621 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het Arbitragehof, samengesteld wijst na beraad
^