B.S. Index van de publicaties van 25 september 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/06/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001009787 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 50 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001014169 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot bepaling van het winstverdelingsplan van het dienstjaar 1997 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001022655 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001022656 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001000606 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 juli 1999 houdende coördinatie van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001012856 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001002114 bron ministerie van ambtenarenzaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 8 maart 2001 is aan de heer Job, Gilbert Emile Ghislain, adviseur in informatica bij de Diensten van Ambtenarenzaken eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 december 2001. Hij mag type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001000959 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 12 september 2001 wordt de heer Jamoulle, Eric, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Awans/Grâce-Hollogne, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001000957 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 12 september 2001 wordt de heer Simonis, Marcel, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Dison/Pepinster/Verviers, voor een termijn van vijf jaa type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001014190 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2001 houdende vaststelling van de "en route"-luchtvaartheffingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001000958 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 12 september 2001 wordt de heer Vanhaeren, Stéphane, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Eigenbrakel, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 07/09/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001000858 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij het Ministerie van Binnenlandse Zaken gemachtigd wordt personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001014164 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 1993 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001014171 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot bepaling van het winstverdelingsplan van het dienstjaar 1999 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001022658 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitsluiting van de eurominikits uit het begrip loon waarop socialezekerheidsbijdragen voor werknemers verschuldigd zijn type koninklijk besluit prom. 12/09/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001012855 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 1994 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001014168 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot bepaling van het winstverdelingsplan van het dienstjaar 1996 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001014170 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot bepaling van het winstverdelingsplan van het dienstjaar 1998 van de Nationale Loterij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001022599 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2001 tot vaststelling van controlemaatregelen betreffende het gebruik van bepaalde verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor dierlijke voeding type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001027504 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 22 juni 2001 wordt de vennootschap « s.p.r.l.u. Bureau d'Etudes Irco » met ingang van 22 juni 2001 voor een termijn van drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de - ver type ministerieel besluit prom. 04/09/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001000901 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 mei 1998 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden tewerkgesteld in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken type ministerieel besluit prom. 07/09/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001007240 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de kledijvergoeding waarop het personeel beneden de rang van officier in 2001 recht heeft type ministerieel besluit prom. 06/09/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001015101 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit houdende benoeming van de onafhankelijke experten, van de voorzitter en van de ondervoorzitter van de NGO-adviescommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001036097 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende sluiting van de zitting 2000-2001 van het Vlaams Parlement type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001036048 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de financiële tegemoetkoming aan sommige gemeenten van het Vlaamse Gewest in de kosten voor de aanschaf van het softwarepakket verkiezingsuitslagen 2000 van het Centrum voor Informa

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/09/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001002121 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzenbrief nr. 512. - Toepassing op de ongevallen in het buitenland van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheid

protocol

type protocol prom. 25/07/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001022645 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Protocol gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, met betrekking tot de eerstelijnsgezondheidszorg

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001027505 bron ministerie van het waalse gewest « Société wallonne des Eaux » . - Advies Het directiecomité van de « S.W.D.E. » heeft tijdens zijn zitting van 3 augustus 2001 beslist dat de door de Maatschappij uitgegeven documenten bestemd voor de Duitstalige kla(...) type bericht prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001021456 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 29 juni 2001 in zake J. Willame tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 10 « 1. Z

document

type document prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001011399 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand september 2001 De parameters N c en N e voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor e N c = 1,1906 N e = 1,2821

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001029444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een haard- en standplaatstoelage aan de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », van het « Commiss

erratum

type erratum prom. 19/07/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van de eindtermen zoals bedoeld in artikel 16 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voere

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001016292 bron ministerie van middenstand en landbouw Raad van Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van21 juni 2001 wordt, met ingang van 1 april 2001, de heer J. Geerinckx, advocaat te Knokke, benoemd voor een termijn van zes jaar tot voor Bij ditzel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001016293 bron ministerie van middenstand en landbouw Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen Benoeming van plaatsvervangende leden Bij koninklijk besluit van21 juni 2001 worden voor een termijn van zes jaar tot plaatsvervangende leden van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vre De heer V.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001012893 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Openstaande betrekking van adviseur-generaal Oproep tot de kandidaten Er wordt de belanghebbende ambtenaren ter kennis gebracht dat één betrekking van adviseur-generaal op de personeelsformatie van het Federaal Ministerie van Tewerk(...) Functiebesch type vacante bettreking prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001009833 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Doornik : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de h

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001009832 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 september 2001 : - is de heer Delmarche, O., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Bergen; - is Mevr. Déome, A., - is Mevr. V

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001002120 bron ministerie van ambtenarenzaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 juli 2001, wordt Mevr. Durieux, Magali, stagiair van niveau 1, tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van selectieadviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken - Selectiebureau van d Bij kon

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001003443 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, va(...) 1. « Arcofin, C.V., Livingstonelaan 6, 1000 Brussel »; 2. « Arcopar, C.V., Livingstonelaan 6, 10(...

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001003442 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van het bedrijf tussen een beleggingsonderneming en een andere in de financiële sector bedrijvige instelling Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van(...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001011303 bron ministerie van economische zaken Overeenkomst tot wederzijdse erkenning van de beproevingstempels voor draagbare vuurwapens, en Reglement, opgemaakt te Brussel op 1 juli 1969 Tekst van de besluiten genomen door de Vaste Internationale Commissie ter beproeving van draag(...) Tekst van type overeenkomst prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001011305 bron ministerie van economische zaken Overeenkomst tot wederzijdse erkenning van de beproevingstempels voor draagbare vuurwapens, en Reglement, opgemaakt te Brussel op 1 juli 1969 Teksten van de besluiten genomen door de Vaste Internationale Commissie ter beproeving van dra(...) Teksten v type overeenkomst prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001011304 bron ministerie van economische zaken Overeenkomst tot wederzijdse erkenning van de beproevingstempels voor draagbare vuurwapens, en Reglement, opgemaakt te Brussel op 1 juli 1969 Tekst van de besluiten genomen door de Vaste Internationale Commissie ter beproeving van draag(...) Tekst van

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001015098 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België De Ambassade van de Republiek Peru heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking laten weten dat de functies van de heer Jean De Cock als Ereconsul-generaal van type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001015095 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 23 augustus 2001 heeft de heer Christian Stoop de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van Oekraïne te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Antwerpen, Oost-Vlaan

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 25/09/2001 numac 2001021442 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 77/2001 van 7 juni 2001 Rolnummers 1839 en 1948 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 11bis, 12bis en 15ter van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale docu Het Arbit
^