B.S. Index van de publicaties van 26 september 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/07/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001000862 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies type wet prom. -- pub. 26/09/2001 numac 2001021438 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 73/2001 van 30 mei 2001 Rolnummer 1892 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 29 van de wet van 20 december 1995 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen, gesteld door het Hof van Beroep te Gen Het Arbi type wet prom. -- pub. 26/09/2001 numac 2001040206 bron ministerie van financien ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 30 JUNI 2001 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001000912 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten volgens dewelke aan de personeelsleden van de lokale politie voorschotten of compensaties moeten worden gegeven - Erratum type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001000561 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 27 maart 2001 tot wijziging van de artikelen 162 en 164 van het Burgerlijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 12/09/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001022626 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001000562 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 15 maart 2000 houdende wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001000961 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001000556 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001012831 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten ressorteren type koninklijk besluit prom. 18/07/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001022646 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regelen volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor initiatieven van beschut wonen worden bepaald

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/09/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001031321 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de exploitanten van verwijderingscentra voor afgedankte voertuigen die ertoe gemachtigd zijn een vernietigingsattest af te geven en betreffende de exploitatievoorwaarden van di

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001036053 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001027513 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de zitting 2000-2001 van de Waalse Gewestraad

decreet

type decreet prom. 23/11/2000 pub. 26/09/2001 numac 2001033017 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000

document

type document prom. -- pub. 26/09/2001 numac 2001031298 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten OUDERGEM. - Bij besluit van 13 augustus 2001 wordt goedgekeurd de beslissing van 21 juni 2001 waarbij de gemeenteraad van Oudergem beslist zijn beraadslaging van 17 april 1997, houdende Sociaal Hand OUDERGEM

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de indiening en het onderzoek van de aanvragen om erkenning als topsporter of als sportbelofte type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de bedragen van de vergoedingen toegekend aan de leden van de Adviescommissie ingesteld voor het onderzoek van de programmaplannen van de erkende sportfederaties en sportverenigingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001029414 bron ministerie van de franse gemeenschap 12 JULI 2001 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1985 houdende financiering van een Speciaal Fonds voor het onderzoek in de universitaire instellingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/06/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001029363 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot inrichting van de vormingen voor de tweede sessie van de bevorderingsambten en de selectieambten bedoeld bij de artikelen 19, 20 en 21, van de derde sessie van de bevorderingsambten en de selectieambte type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001029386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 30 juni 1998 tot bepaling van de buitenlandse diploma's die als bewijs gelden van een voldoende beheersing van de Franse taal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001029292 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de aanwerving van praktijkmeesters bedoeld bij het decreet houdende vastlegging van de initiële opleiding van de onderwijzers en regenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001029387 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 3 mei 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de vorm en de regels voor de uitreiking van het getuigschrift van basisonderwijs

erratum

type erratum prom. 21/06/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001007216 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het statuut van de kandidaat-militairen van het actief kader en korte termijn. - Errata

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/09/2001 numac 2001009834 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 september 2001, dat in werking treedt op 7 oktober 2001, is het aan de heer Clerbout, J., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel eersh Het bero

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/09/2001 numac 2001011275 bron ministerie van economische zaken Lijst der personen op datum van 30 juni 2001 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van dezelfde Beke

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 26/09/2001 numac 2001000836 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit de oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 18 jun Bij mi type vergunning prom. -- pub. 26/09/2001 numac 2001000837 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** de **** type vergunning prom. -- pub. 26/09/2001 numac 2001000840 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten.- Weigeringen Bij ministerieel besluit van 2 ju Bij min

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 26/09/2001 numac 2001035854 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Limburgs Maasland : definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Limburgs Maasland op het grondgebied van de gemeenten Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Lanaken, Maaseik en Maasmechelen Een besluit van d Artikel

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 26/09/2001 numac 2001000845 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999 Bij mi type erkenning prom. -- pub. 26/09/2001 numac 2001000848 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Ve Bij type erkenning prom. -- pub. 26/09/2001 numac 2001000847 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsonderneming en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Wijz Bij type erkenning prom. -- pub. 26/09/2001 numac 2001000835 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdienste Bij type erkenning prom. -- pub. 26/09/2001 numac 2001000849 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - We Bij
^