B.S. Index van de publicaties van 2 oktober 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001016317 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001 wordt de heer Dierickx, Willy, werkleider , met ingang van 1 januari 1995, in het Nederlands taalkader, bevorderd tot werkleider geaggregeerde (rang C)(...) Overeenkom type wet prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001000924 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 september 2001, genomen met toepassing van artikel 13, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet, moet een nieuwe kandidaat voor het ambt van burgemeester van de gemeente Walhain, arrondissement type wet prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001003438 bron ministerie van financien Douane Verkoop van verlaten goederen of goederen zonder consignatie De e.a. inspecteur, dienstchef van het kantoor der Douane en Accijnzen te Brussel-Entrepôt, Havenlaan 104-106, te 1000 Brussel, zal op 23 oktober 2001 vanaf 9 uur al de goede De goeder

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016250 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001011360 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001 wordt met ingang van 1 mei 2001, op haar aanvraag, aan mevr. Ann Grootjans, geboren op 10 juli 1964, ontslag uit haar ambt van adjunct-advi type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001012839 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 11 juli 2001 worden de hierna vermelde sociaal controleurs, met ingang van 1 januari 2001, door overgang naar het hoger niveau bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur : Marleen D Luc Gordebe type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001012827 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het faïence- en het porceleinbedrijf, de sanitaire artikelen en de schuurproducten en het ceramisch aardewerk type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001012838 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit : a) betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren, b) waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001 van het type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001012828 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels type koninklijk besluit prom. 24/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001000872 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 tot inschrijving door de gemeenten van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001012829 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren type koninklijk besluit prom. 12/09/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001000956 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de schrijfwijze van de gemeentenaam Blégny in Blegny type koninklijk besluit prom. 12/09/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001009776 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Dinant type koninklijk besluit prom. 12/09/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001009777 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016275 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gent type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016272 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van de Nationale Plantentuin van België type ministerieel besluit prom. 10/05/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001027526 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende reductie van de rentetoelagen voor de in 2000 besloten aanvragen van steun aan de landbouw type ministerieel besluit prom. 10/04/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001027525 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten voor de betaling van de premie voor eerste vestiging overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2000 type ministerieel besluit prom. 22/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016279 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage IV van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016273 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Landbouweconomie type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016274 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001031289 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 juni 2001 wordt de heer Marc Kramski tot de stage toegelaten in de hoedanigheid van brandweerma Bij be type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001031290 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 juni 2001 wordt Mevr. Martine Bollu tot de stage toegelaten in de hoedanigheid van maatschappel Bij be type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001031288 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 juni 2001 wordt de heer Boris Dubié tot de stage toegelaten in de hoedanigheid van brandweerman Bij b

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001027524 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een toelage aan privé-eigenaars voor de verjonging van loofboom- en naaldboomsoorten

decreet

type decreet prom. 17/04/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001033046 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet over de media van 26 april 1999 type decreet prom. 25/06/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001033067 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende dringende maatregelen inzake onderwijs, werkgelegenheid, opleiding en voortgezette opleiding in de middenstand type decreet prom. 18/07/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001027523 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie type decreet prom. 25/06/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001033069 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over bijzondere maatregelen in verband met de lerarenambten en houdende aanpassing van de bezoldigingsregeling

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001021472 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij beschikking van 5 september 2001 in zake het openbaar ministerie tegen B. Alija, alias A. Halili, waarvan de expeditie ter griffie van het Arb « Sche type bericht prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001021470 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 juli 2001 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 juli 2001, is 1. de v

document

type document prom. 29/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001000873 bron ministerie van binnenlandse zaken Registratie van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging. - Wijziging

erratum

type erratum prom. 30/03/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001000972 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Erratum type erratum prom. 26/06/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016280 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren, voor wat betreft de verlening van vrijstelling. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001011362 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 11 juni 2001 werden met ingang van 1 maart 2001 in vast verband benoemd : tot de graad van inspecteur : - Mevr. Godelieve Callebaut, geboren op tot de graad type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001009840 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 juli 2001 wordt Mevr. Nora Bauwens, met ingang van 1 maart 2001, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlands taalkader van het Centraal Bestuur. Ove type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001011361 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2001 werden met ingang van 1 maart 2001 in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur : - de heer André-Marie Mathieu, gebo - Mevr. Val type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001011363 bron ministerie van economische zaken Kabinet van de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juli 2001 werd met ingang van 1 juni 2001, de heer Koen Locquet, geboren op 13 april 1967, benoemd tot adjunct-kabinetschef bij de Minis type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001009839 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 juli 2001 wordt Mevr. Kristien Winters, met ingang van 1 maart 2001, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlands taalkader van het Centraal Bestuur. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001009838 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 juli 2001 wordt Mevr. Kristel Van Driessche, met ingang van 1 maart 2001, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlands taalkader van het Centraal Bestuu Overeen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001009837 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 juli 2001 wordt de heer Piet De Brock, met ingang van 1 mei 2001, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlands taalkader van het Centraal Bestuur. Ov type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001009842 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 juli 2001 wordt Mevr. Sara Goossens, met ingang van 1 maart 2001, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlands taalkader van het Centraal Bestuur. Ov type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001009835 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 juli 2001 wordt de heer Paul Verhaeghe, met ingang van 1 maart 2001, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlands taalkader van het Centraal Bestuur. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001009836 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 juli 2001 wordt Mevr. Nancy Colpaert, met ingang van 1 maart 2001, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlands taalkader van het Centraal Bestuur. O

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001009862 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend De kandida

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001009860 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 september 2001 is de aanwijzing van de heer Delforge, J., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bi Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001009861 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 september 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2001, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Brugge, de heer De Vriese, D., adjunct-griffier bij d Bij kon

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/06/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001033050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot aanwijzing van inspecteurs voor het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen inzake arbeidsvergunning en arbeidskaart voor buitenlandse werknemers

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001012849 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000 wordt Mevr. Annelies Van De Geuchte, stagedoend adjunct-adviseur, met ingang van 1 juni 2000, tot rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur, met ranginneming op Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001012842 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 juli 2001 wordt de heer Emmanuel Schmit, stagedoend ingenieur, met ingang van 1 april 2001, tot rijksambtenaar benoemd in de graad van ingenieur, met ranginneming op 1 april 2000. Bij Het beroep tot type benoemingen prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001012841 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 juli 2001 wordt de heer Danny De Baere, stagedoend ingenieur, met ingang van 1 juni 2001, tot rijksambtenaar benoemd in de graad van ingenieur, met ranginneming op 1 juni 2000. Bij ko Het beroep tot type benoemingen prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001012840 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 maart 2001 wordt de heer Patrick De Ridder, stagedoend adjunct-adviseur, met ingang van 1 januari 2001, tot rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur, met ranginneming op 1 janua Een ber

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001009688 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 201 26 juli 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 1512/2001 van de Raad van 23 juli 2001 tot wijziging van Verordening ((...) * Verordening (E type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 02/10/2001 numac 2001009711 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 206 31 juli 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 mei 2001 tot wijziging va Verklaringen L 20
^