B.S. Index van de publicaties van 5 oktober 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/09/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001016306 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie type koninklijk besluit prom. 24/09/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001022678 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001016176 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de nationale rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen type koninklijk besluit prom. 13/09/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001000925 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2000-2001 type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001022630 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 1 333 000 BEF aan Mental Health Europe ten behoeve van de inhoudelijke uitwerking van een Internationale conferentie over personen met een handicap in de maand december 2001 type koninklijk besluit prom. 16/07/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001022572 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/07/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001012764 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1997 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 08/07/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001012763 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 08/07/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001012762 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1998 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2001 numac 2001021414 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Arbitragehof. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 mei 2001 wordt het ereteken van Grootofficier in de Orde van Leopold II verleend aan barones Janine Ghobert, echtgenote Delruelle, ererechter in het Arbitragehof. Ze neemt op de dat type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2001 numac 2001021415 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Burgerlijke eretekens Bij koninklijke besluiten van 19 maart en 18 juni 2001 worden de volgende burgerlijke eretekens verleend aan de hierna vermelde leden van het ****, griffier en personeelsleden van het **** : Voor 35 jaar Het Kruis type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2001 numac 2001011405 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 5 september 2001 wordt aan de onderneming "Naviga" (administratief codenummer 0573), naamloze vennootschap waarvan de maatscha(...) Dit besluit treedt in wer type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2001 numac 2001009857 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 september 2001 wordt aan Mevr. Joke Schauvliege, op datum van 1 oktober 2001, ontslag verleend uit haar functie van adjunct-adviseur bij het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justit type koninklijk besluit prom. 12/09/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001016305 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Landbouweconomie type koninklijk besluit prom. 01/10/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001011411 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot organisatie van de algemene socio-economische enquête van het jaar 2001 type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001003453 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting gemachtigd wordt onder Staatswaarborg leningen aan te gaan ten belope van een totaal werkelijk bedrag van 850 miljoen euro type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001016301 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot samenstelling van de pachtprijzencommissie van Henegouwen type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001014183 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 tot vaststelling van het bestek van toepassing op de spraaktelefoondienst en de procedure inzake de toekenning van individuele vergunningen aan richtlijn 97/66/EG betreffende de type koninklijk besluit prom. 27/09/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001012912 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de maatregelen van de algemene arbeidsduurvermindering tot 38 uren per week en de collectieve arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 12/09/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001016304 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van de Wetenschappelijke Raad van de Nationale Plantentuin van België type koninklijk besluit prom. 27/09/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001012843 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, tweede lid, en § 3, van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001016303 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot samenstelling van de pachtprijzencommissie van Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001016296 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot samenstelling van de pachtprijzencommissie van Oost-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 12/09/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001016307 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gent type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001016302 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot samenstelling van de pachtprijzencommissie van Namen type koninklijk besluit prom. 12/09/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001016308 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gembloux

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/10/2001 numac 2001027530 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 17 augustus 2001 wordt beslist om de termijn te verlengen die de Waalse Regering toegestaan werd om een beslissing te nemen over de goedkeuring van het gemeentelijke plan van aanleg type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001016278 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 12 mei 1972 type ministerieel besluit prom. 13/08/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001022615 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 08/07/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001012766 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 december 1997 tot vaststelling van het organiek reglement van het personeel van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type ministerieel besluit prom. 08/07/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001012765 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 april 2000 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 december 1998 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, gewij type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/10/2001 numac 2001027531 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 17 juli 2001 wordt het Sociaal Dienstencentrum dat hoort bij de "Mutualité libre Partena" met ingang van 1 januari 2001 erkend als Sociaal Dienstencentrum. Deze erkenning heeft het nummer 4069 type ministerieel besluit prom. 01/10/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001012852 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van kennisgeving bedoeld in de artikelen 3, derde lid, en 13, tweede lid, van het koninklijk besluit van 27 september 2001 houdende vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de maatregele type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/10/2001 numac 2001014180 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wijziging van de normen en voorschiften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 5 september 2001 : worden de hierna genoemde reglementen die deel uitmaken van het Algemeen Reglement voo - bundel 3.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/09/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001031332 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de ingebruikstelling van vijf taxivoertuigen aangepast aan het vervoer van mindervaliden en de toekenning van subsidies voor het aanpassen en uitrusten van de Brusselse taxi's

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een niet-gereglementeerde subsidie voor de begrotingsjaren 2001 en 2002 aan de initiatiefnemers van voorzieningen voor bejaarden die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuut type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001036084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in het kader van de landingsbanen voor de personeelsleden van de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001036091 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/10/2001 numac 2001021479 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 29 juni 2001 in zake W.-J. Van Huynegem tegen het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbit « 1. type bericht prom. -- pub. 05/10/2001 numac 2001031325 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Adviesbureau Bodemverontreiniging. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2001 werd de N.V. ARIES engineering & Environment erkend als adviesbureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van vijftien jaar, die l De erkennin type bericht prom. -- pub. 05/10/2001 numac 2001021483 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 augustus 2001 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 augustus 200 Die zaa

document

type document prom. -- pub. 05/10/2001 numac 2001015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij volgende besluiten werden de hierna vermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - ministeriële besluiten van 14 juni 2001 : de heren : Serge Dickschen, Attaché bij de Perma Frédéric Meuric

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001029372 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 da type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/07/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking van de rationalisatienormen voor het « Athénée Maimonide » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende financiering van de schijf 2001 van het Speciaal Fonds voor het onderzoek in de universitaire instellingen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/10/2001 numac 2001012988 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van administratief agent bij de griffie van het arbeidshof te Luik De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid via de Administratie van de(...) Voorwaarden : 1

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/10/2001 numac 2001009873 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 september 2001 : - is de heer Rubens, D., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Binche, benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Berge - is Mevr. D

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 05/10/2001 numac 2001009792 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 233 31 augustus 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1708/2001 van de Commissie van 30 augustus 2001 tot vaststelling van(...) Verordening (EG)

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/10/2001 numac 2001012989 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Doornik Op 1 oktober 2001 werd de heer Ysebaert, André, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Doornik, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend ma
^