B.S. Index van de publicaties van 10 oktober 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001016326 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001 wordt de heer De Kesel, André, eerstaanwezend assistent , met ingang van 1 oktober 2001, in het Nederlands taalkader, bevorderd tot werkleider (rang B(...) Het konin

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001011394 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende producten die door een misleidend uiterlijk een gevaar vormen voor de gezondheid of de veiligheid van de consument type koninklijk besluit prom. 19/09/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001022692 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001000976 bron ministerie van binnenlandse zaken Klasseverheffing der gemeenten Bij koninklijk besluit van 7 september 2001, genomen krachtens het koninklijk besluit van 24 oktober 1978, houdende vaststelling der criteria voor de klasseverheffing van gemeenten, voorzien bij de artikelen 29 en type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001012986 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst met gemeenten voor de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001022675 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van de sociale zekerheid. - Mandaten. Hernieuwingen Bij koninklijk besluit van 12 september 2001 : Worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 16 juni 2001, de mandaten van de werkende leden van het Beheerscomité Mevr. D type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001000980 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 7 september 2001, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. 03/10/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001022712 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001000979 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten GAVERE. - Bij koninklijk besluit van 7 september 2001, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. 05/10/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001022748 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot v type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001000978 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten OERLE. - Bij koninklijk besluit van 7 september 2001, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001000977 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten LINTER. - Bij koninklijk besluit van 5 september 2001, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001011384 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van pseudo-speelgoed type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001011395 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit ter inwerkingtreding van de wet van 4 april 2001 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de veiligheid en de gezondheid van de consumenten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001009886 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Personeel. - Justitiehuizen. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 27 september 2001, wordt Mevr. De Laet, F., maatschappelijk assistent bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Overeenkom type ministerieel besluit prom. 18/09/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001027560 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering voor de luchthaven Luik-Bierset van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001027559 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 05/09/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001022654 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2, § 7, 1°, e, tweede lid, van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu type ministerieel besluit prom. 10/08/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001011396 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid voor de toepassing van artikel 4, § 1, § 2 en § 5, van artikel 5, § 1, § 3 en § 5, van artikel 6 en van artikel 9 van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veilighei type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001027558 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 03/10/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001003468 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001009885 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Personeel. - Justitiehuizen. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 10 augustus 2001, wordt Mevr. Naert, K., bestuursassistent bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, overgeplaat Overeenkom

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001036140 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot het toestaan van een afwijking aan de v.z.w. Blauwe Maandag Compagnie, Jodenstraat 3, 2000 Antwerpen, van het minimumaantal maanden arbeidsprestaties opgelegd voor het seizoen 1999-2000 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001036092 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van personen tewerkgesteld in de gehandicaptensector en wier tewerkstellingskosten voorheen in het stelsel van het derde arbeidscircuit door de overheid gedrag type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001036138 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan de centra voor geestelijke gezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001036134 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van subsidies aan de initiatiefnemers die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuut

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001027553 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de « Société wallonne de participation et de financement des petites et moyennes industries » , in het kort : « Financière wallonne des P.M.I. »

decreet

type decreet prom. 06/07/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001036137 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001029426 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001029424 bron ministerie van de franse gemeenschap Interzonale aanstellingscommissie en zonale aanstellingscommissies. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2001, in artikel 8, 5°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 september 1 Dat be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001029380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs, bestemd om de uitgaven voor het contractueel personeel te dekken in toepassing v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een bijkomende toelage voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het gesubsidieerd officieel onderwijs, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001003457 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 421 van 10 september 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001003456 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 257 van 14 september 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001003459 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 535 van 25 september 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001003458 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 544 van 20 september 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001003460 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 528 van 20 september 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001009884 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 september 2001 zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Geel : - de heer Belmans, K., advocaat; - de heer Pante, K., advocaat; - de heer Corstjens Bij koninklijke be

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001021474 bron arbitragehof Arrest nr. 109/2001 van 20 september 2001 Rolnummers 1928, 1929, 1930, 1937 en 1940 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 2, 19, 22, 24, 38, 50 en 58, tweede lid, van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de wet van 25 ven Het Arbitr

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001016327 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 september 2001 wordt de heer De Brabander, Daniël, hoofd van een afdeling , met ingang van 1 juni 2001, in het Nederlands taalkader, benoemd tot hoofd van een depart(...) Overeenkomst type benoemingen prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001016324 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 5 september 2001 wordt de heer Koen Marvellie, stagedoend industrieel ingenieur, met ingang van 17 april 2001, in vast verband benoemd tot industrieel ingenieur in het Nederlands

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001000997 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Opheffingen Bij ministerieel besluit van 23 juli Bij min type vergunning prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001001000 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 31 aug Bij mi type vergunning prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001000998 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 31 augu Bij min type vergunning prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001000996 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 31 aug De acti type vergunning prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001000999 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 31 a Bij mi type vergunning prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001001004 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1 Bij type vergunning prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001000995 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 19 Bij

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001001005 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij type erkenning prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001000989 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als stagebegeleider voor de opleidingen privé-detective in toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit van 14 september 1992 betreffende de uitreiking van het getuigschrift voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en Bi type erkenning prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001000994 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij type erkenning prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001000992 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Op Bij type erkenning prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001000990 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiens Bij type erkenning prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001000991 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 Bij type erkenning prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001000993 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001008379 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (rang A1) (m/v) voor de afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit van de Administratie Waterwegen en Zeewezen, departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeen(...) Rangschi type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001008375 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van Nederlandstalige attachés voor Internationale Samenwerking (rang 10) voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking (ANG00810). - Uitslagen Rangschikking va(...) 1. Den type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001008371 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen voor de **** **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot(...) 1. ****, type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001008378 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs (m/v) voor de afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit van de Administratie Waterwegen en Zeewezen, departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV0101(...) Rangschi type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001008372 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informaticus-projectleider (rang 10) voor het Ministerie van Financiën (ANG01820). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van deze selectie voor toelating tot de stage : 1. De (...) 2. De Schu type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001008376 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV01003). - Uitslagen 1. Goedermans, Cinthe, As 2.(...) 3. Janssens, Els, Geel 4. Van Rie, Ast type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001008374 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige attachés voor internationale samenwerking voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (AFG00810). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ver(...) 1. Meerssc type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001008361 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de carrière buitenlandse dienst voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking. - Diplomatiek examen (rang 10). (...) Rangschi type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001008377 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** geneesheer voor het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en het Fonds voor Beroepsziekten . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de(...) 1. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001008336 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van penitentiair beambten voor het directoraat-generaal Strafinrichtingen van het Ministerie van Justitie (ANG00048). - Uitslagen. - Erratum Rangschikking van de 68 eerst geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor to(...) 1. Van Acke type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001008363 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige vakmannen (rang 30) (m/v) voor het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart, Ministerie van Verkeer en Infrastructuur (ANG01004). - Uitslagen Rangschikking van (...) 1. Vanlooy, Fernan type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001008373 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** technici der **** (****/****) voor het **** Meteorologisch **** (****01017). - Uitslagen **** van de geslaagden van de vergelijkende selectie voor toelating tot(...) 1. Overloop type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001008364 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van Nederlandstalige ambtenaren van de 4 e administratieve klasse van de carrière buitenlandse dienst (rang 10) voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwer(...) Rangschikking type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001008362 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige scheepvaartinspecteurs (rang 10) (m/v), voor het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart - Ministerie van Verkeer en Infrastructuur (ANG01010). - Uitslagen Ran(...) 1. Somers, Ge type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001008351 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige attachés in human resources (m/v) voor de human resources cellen van de federale ministeries (ANG01018). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde sollicitanten van het(...) 1. Goethal type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001008332 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** eerste geschoolde werkman , (****/****) voor het Koninklijk Belgisch **** voor **** (****01019). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het verg(...) 1. Van **** **** type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001008335 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige loodsen (rang A1) (m/v) voor de DAB Loodswezen, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (ANV01006) - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende selectie voor toelating tot de st(...) 1. Houard, Yves, Wilr type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2001 numac 2001008331 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** industrieel ingenieurs (rang 10) voor de Regie der **** (****00104). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage : 3. ****, ****
^