B.S. Index van de publicaties van 11 oktober 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001021480 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 80/2001 van 13 juni 2001 Rolnummers 1902 en 2030 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 35, derde en vierde lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de Het Arbit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001007231 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 3637 van 10 augustus 2001, wordt kapitein **** ****., van **** uit zijn ambt ontslaan. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001007236 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Landmacht Bij koninklijk besluit ****. 3645 van 24 augustus 2001, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt **** **** op type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001007235 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 3644 van 24 augustus 2001, worden de kapiteins ****, ****. en ****, ****. op 1 september 2001, aangewezen voor het ambt van ordonnansofficier van **** ****. type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 11/10/2001 numac 2001000902 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wij type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001007228 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling in de graad van **** vlieger Bij koninklijk besluit ****. 3634 van 10 augustus 2001, worden de adjuncten kandidaat-hulpofficieren van wie de namen volgen, op 29 juni 2001 aangesteld in de graad van **** ****-****. **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001007247 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen van **** in de ****. Bij koninklijk besluit ****. 3659 van 5 september 2001, worden de aangestelde adjudanten kandidaat-**** ****. Van **** en ****. ****, op 1 april 2001 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001007237 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de aanvullingsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3648 van 24 augustus 2001, wordt het ontslag uit zijn ambt dat hij bij het kader der aanvullingsofficier Hij gaat o type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001007239 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3651 van 24 augustus 2001, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de landmac Hij gaat op type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001007245 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen **** Bij koninklijk besluit ****. 3653 van 5 september 2001, wordt kapitein-ter-zee der diensten militair administrateur beroepsofficier ****. ****, van het korps van de officieren van de diensten, ten **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001007234 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 3643 van 24 augustus 2001, wordt majoor ****. **** op 1 juli 2001 aangewezen voor het ambt van **** bij de **** ambassade te ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001007248 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van het hogere **** **** koninklijk besluit ****. 3660 van 5 september 2001 : Landmacht Wordt het hogere **** verleend aan de hierna vermelde hoofdofficieren : Majoor van het korps van de infanterie Majoor van het kor type koninklijk besluit prom. 07/09/2001 pub. 11/10/2001 numac 2001003448 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 14-60-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot dekking van alle uitgaven verbonden aan het Belgisch voorz type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 11/10/2001 numac 2001000904 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie e type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 11/10/2001 numac 2001007249 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit. - Nationale Orden. - Bevorderingen type koninklijk besluit prom. 08/07/2001 pub. 11/10/2001 numac 2001016251 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de nationale rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 11/10/2001 numac 2001000799 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 februari 1980 betreffende het in de handel brengen van te koelen voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 11/10/2001 numac 2001000800 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 28 januari 1993 betreffende de temperatuurcontrole van diepvriesprodukten en van twee ministeriële besluiten tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 11/10/2001 numac 2001000801 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 december 1995 tot onderwerping aan vergunning van plaatsen waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in de handel gebracht worden of met het oog op de uitv type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001007232 bron ministerie van landsverdediging Kabinet. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit nr. 3638 van 24 augustus 2001, wordt kolonel vlieger stafbrevethouder J. Buyse, op 1 augustus 2001 aangewezen voor het ambt van adjunct kabinetschef van de Minister van Landsverdediging. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001007238 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 3650 van 24 augustus 2001, wordt **** vlieger van het korps van het varend personeel van de luchtmacht ****. ****, vanaf 1 augustus 2001, tijdelijk en tot het ein type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001007229 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 3635 van 10 augustus 2001, wordt de graad als reserveofficier ontnomen van rechtswege, op 19 april 2001, van reserveluitenant, J. Laschet.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/09/2001 pub. 11/10/2001 numac 2001011402 bron ministerie van economische zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit waarbij de uit- en doorvoer van sommige goederen met bestemming AFGHANISTAN aan vergunning onderworpen worden

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/09/2001 pub. 11/10/2001 numac 2001000913 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 22 betreffende artikel 247 WGP Eerste aanstelling zonechef type omzendbrief prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001000833 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 7 - Toepassing van het nieuwe statuut Preciseringen. - Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de omzendbrief GPI 7 van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende de toepassing van het nieuwe stat MINISTE

document

type document prom. 12/12/2000 pub. 11/10/2001 numac 2001029164 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001007227 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen in de graad van onderluitenant hulpofficier Bij koninklijk besluit ****. 3633 van 10 augustus 2001, worden de aangestelde **** kandidaat-hulpofficieren van wie de namen volgen, op 28 maart 2001 benoemd in de ****. ****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001009891 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad nr. 275 van 29 september 2001, pagina 33155, van de vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Gosselies e

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001007246 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 3656 van 5 september 2001, wordt Mevr. Catherine-A. Levaux, in vast verband tot adjunct-adviseur benoemd. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2001. De graadanciënniteit van de be Bij konink type benoemingen prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001007225 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 3624 van 10 augustus 2001, wordt de heer Joannes Leysen, op 1 februari 2001 tot hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School benoemd. Bij koninklijk besluit nr. 3627 Dit besluit tre type benoemingen prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001007243 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3245 van 29 november 2000, wordt de heer Dirk-G. Bauduin, in vast verband tot ingenieur benoemd. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2000. De graadanciënniteit van de betrokkene wo Overee

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001012995 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. De retribu

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/10/2001 numac 2001021481 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 81/2001 van 13 juni 2001 Rolnummer 1924 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135,
^